భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 49)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
కదం థరొణొ మహేష్వాసః పాఞ్చాల్యశ చాపి పార్షతః
రణే సమీయతుర యత్తౌ తన మమాచక్ష్వ సంజయ
2 థిష్టమ ఏవ పరం మన్యే పౌరుషాథ అపి సంజయ
యత్ర శాంతనవొ భీష్మొ నాతరథ యుధి పాణ్డవమ
3 భీష్మొ హి సమరే కరుథ్ధొ హన్యాల లొకాంశ చరాచరాన
స కదం పాణ్డవం యుథ్ధే నాతరత సంజయౌజసా
4 [స]
శృణు రాజన సదిరొ భూత్వా యుథ్ధమ ఏతత సుథారుణమ
న శక్యః పాణ్డవొ జేతుం థేవైర అపి స వాసవైః
5 థరొణస తు నిశితైర బాణైర ధృష్టథ్యుమ్నమ అయొధయత
సారదిం చాస్య భల్లేన రదనీడాథ అపాతయత
6 తస్యాద చతురొ వాహాంశ చతుర్భిః సాయకొత్తమైః
పీడయామ ఆస సంక్రుథ్ధొ ధృష్టథ్యుమ్నస్య మారిష
7 ధృష్టథ్యుమ్నస తతొ థరొణం నవత్యా నిశితైః శరైః
వివ్యాధ పరహసన వీరస తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
8 తతః పునర అమేయాత్మా భారథ్వాజః పరతాపవాన
శరైః పరచ్ఛాథయామ ఆస ధృష్టథ్యుమ్నమ అమర్షణమ
9 ఆథథే చ శరం ఘొరం పార్షతస్య వధం పరతి
శక్రాశనిసమస్పర్శం మృత్యుథణ్డమ ఇవాపరమ
10 హాహాకారొ మహాన ఆసీత సర్వసైన్యస్య భారత
తమ ఇషుం సంధితం థృష్ట్వా భారథ్వాజేన సంయుగే
11 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ ధృష్టథ్యుమ్నస్య పౌరుషమ
యథ ఏకః సమరే వీరస తస్దౌ గిరిర ఇవాచలః
12 తం చ థీప్తం శరం ఘొరమ ఆయాన్తం మృత్యుమ ఆత్మనః
చిచ్ఛేథ శరవృష్టిం చ భారథ్వాజే ముమొచ హ
13 తత ఉచ్చుక్రుశుః సర్వే పాఞ్చాలాః పాణ్డవైః సహ
ధృష్టథ్యుమ్నేన తత కర్మకృతం థృష్ట్వా సుథుష్కరమ
14 తతః శక్తిం మహావేగాం సవర్ణవైడూర్య భూషితామ
థరొణస్య నిధనాకాఙ్క్షీ చిక్షేప స పరాక్రమీ
15 తామ ఆపతన్తీం సహసా శక్తిం కనకభూషణామ
తరిధా చిక్షేప సమరే భారథ్వాజొ హసన్న ఇవ
16 శక్తిం వినిహతాం థృష్ట్వా ధృష్టథ్యుమ్నః పరతాపవాన
వవర్ష శరవర్షాణి థరొణం పరతి జనేశ్వర
17 శరవర్షం తతస తం తు సంనివార్య మహాయశాః
థరొణొ థరుపథపుత్రస్య మధ్యే చిచ్ఛేథ కార్ముకమ
18 స ఛిన్నధన్వా సమరే గథాం గుర్వీం మహాయశాః
థరొణాయ పరేషయామ ఆస గిరిసారమయీం బలీ
19 సా గథా వేగవన ముక్తా పరాయాథ థరొణ జిఘాంసయా
తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ భారథ్వాజస్య విక్రమమ
20 లాఘవాథ వయంసయామ ఆస గథాం హేమవిభూషితామ
వయంసయిత్వా గథాం తాం చ పరేషయామ ఆస పార్షతే
21 భల్లాన సునిశితాన పీతాన సవర్ణపుఙ్ఖాఞ శిలాశితాన
తే తస్య కవచం భిత్త్వా పపుః శొణితమ ఆహవే
22 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ ధృష్టథ్యుమ్నే మహామనాః
థరొణం యుధి పరాక్రమ్య శరైర వివ్యాధ పఞ్చభిః
23 రుధిరాక్తౌ తతస తౌ తు శుశుభాతే నరర్షభౌ
వసన్త సమయే రాజన పుష్పితావ ఇవ కుంశుకౌ
24 అమర్షితస తతొ రాజన పరాక్రమ్య చమూముఖే
థరొణొ థరుపథపుత్రస్య పునశ చిచ్ఛేథ కార్ముకమ
25 అదైనం ఛిన్నధన్వానం శరైః సంనతపర్వభిః
అవాకిరథ అమేయాత్మా వృష్ట్యా మేఘ ఇవాచలమ
26 సారదిం చాస్య భల్లేన రదనీడాథ అపాతయత
అదాస్య చతురొ వాహాంశ చతుర్భిర నిశితైః శరైః
27 పాతయామ ఆస సమరే సింహనాథం ననాథ చ
తతొ ఽపరేణ భల్లేన హస్తాచ చాపమ అదాచ్ఛినత
28 స ఛిన్నధన్వా విరదొ హతాశ్వొ హతసారదిః
గథాపాణిర అవారొహత ఖయాపయన పౌరుషం మహత
29 తామ అస్య విశిఖైస తూర్ణం పాతయామ ఆస భారత
రదాథ అనవరూఢస్య తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
30 తతః స విపులం చర్మ శతచన్థ్రం చ భానుమత
ఖడ్గం చ విపులం థివ్యం పరగృహ్య సుభుజొ బలీ
31 అభిథుథ్రావ వేగేన థరొణస్య వధకాఙ్క్షయా
ఆమిషార్దీ యదా సింహొ వనే మత్తమ ఇవ థవిపమ
32 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ భారథ్వాజస్య పౌరుషమ
లాఘవం చాస్త్రయొగం చ బలం బాహ్వొశ చ భారత
33 యథ ఏనం శరవర్షేణ వారయామ ఆస పార్షతమ
న శశాక తతొ గన్తుం బలవాన అపి సంయుగే
34 తత్ర సదితమ అపశ్యామ ధృష్టథ్యుమ్నం మహారదమ
వారయాణం శరౌఘాంశ చ చర్మణా కృతహస్తవత
35 తతొ భీమొ మహాబాహుః సహసాభ్యపతథ బలీ
సాహాయ్యకారీ సమరే పార్షతస్య మహాత్మనః
36 స థరొణం నిశితైర బాణై రాజన వివ్యాధ సప్తభిః
పార్షతం చ తథా తూర్ణమ అన్యమ ఆరొపయథ రదమ
37 తతొ థుర్యొధనొ రాజా కలిఙ్గం సమచొథయత
సైన్యేన మహతా యుక్తం భారథ్వాజస్య రక్షణే
38 తతః సా మహతీ సేనా కలిఙ్గానాం జనేశ్వర
భీమమ అభ్యుథ్యయౌ తూర్ణం తవ పుత్రస్య శాసనాత
39 పాఞ్చాల్యమ అభిసంత్యజ్య థరొణొ ఽపి రదినాం వరః
విరాటథ్రుపథౌ వృథ్ధౌ యొధయామ ఆస సంగతౌ
ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽపి సమరే ధర్మరాజం సమభ్యయాత
40 తతః పరవవృతే యుథ్ధం తుములం లొమహర్షణమ
కలిఙ్గానాం చ సమరే భీమస్య చ మహాత్మనః
జగతః పరక్షయ కరం ఘొరరూపం భయానకమ