భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 47)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
కరౌఞ్చం తతొ మహావ్యూహమ అభేథ్యం తనయస తవ
వయూఢం థృష్ట్వా మహాఘొరం పార్దేనామిత తేజసా
2 ఆచార్యమ ఉపసంగమ్య కృపం శల్యం చ మారిష
సౌమథత్తిం వికర్ణం చ అశ్వత్దామానమ ఏవ చ
3 థుఃశాసనాథీన భరాతౄంశ చ స సర్వాన ఏవ భారత
అన్యాంశ చ సుబహూఞ శూరాన యుథ్ధాయ సముపాగతాన
4 పరాహేథం వచనం కాలే హర్షయంస తనయస తవ
నానాశస్త్రప్రహరణాః సర్వే శస్త్రాస్త్రవేథినః
5 ఏకైకశః సమర్దాహి యూయం సర్వే మహారదాః
పాణ్డుపుత్రాన రణే హన్తుం స సైన్యాన కిమ ఉ సంహతాః
6 అపర్యాప్తం తథ అస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితమ
పర్యాప్తం తవ ఇథమ ఏతేషాం బలం పార్దివ సత్తమాః
7 సంస్దానాః శూరసేనాశ చ వేణికాః కుకురాస తదా
ఆరేవకాస తరిగర్తాశ చ మథ్రకా యవనాస తదా
8 శత్రుంజయేన సహితాస తదా థుఃశాసనేన చ
వికర్ణేన చ వీరేణ తదా నన్థొపనన్థకైః
9 చిత్రసేనేన సహితాః సహితాః పాణిభథ్రకైః
భీష్మమ ఏవాభిరక్షన్తు సహ సైన్యపురస్కృతాః
10 తతొ థరొణశ చ భీష్మశ చ తవ పుత్రశ చ మారిష
అవ్యూహన్త మహావ్యూహం పాణ్డూనాం పరతిబాధనే
11 భీష్మః సైన్యేన మహతా సమన్తాత పరివారితః
యయౌ పరకర్షన మహతీం వాహినీం సురరాడ ఇవ
12 తమ అన్వయాన మహేష్వాసొ భారథ్వాజః పరతాపవాన
కున్తలైశ చ థశార్ణైశ చ మాగధైశ చ విశాం పతే
13 విథర్భైర మేకలైశ చైవ కర్ణప్రావరణైర అపి
సహితాః సర్వసైన్యేన భీష్మమ ఆహవశొభినమ
14 గాన్ధారాః సిన్ధుసౌవీరాః శిబయొ ఽద వసాతయః
శకునిశ చ సవసైన్యేన భారథ్వాజమ అపాలయత
15 తతొ థుర్యొధనొ రాజా సహితః సర్వసొథరైః
అశ్వాతకైర వికర్ణైశ చ తదా శర్మిల కొసలైః
16 థరథైశ చూచుపైశ చైవ తదా కషుథ్రకమాలవైః
అభ్యరక్షత సంహృష్టః సౌబలేయస్య వాహినీమ
17 భూరిశ్రవాః శలః శల్యొ భగథత్తశ చ మారిష
విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ వామం పార్శ్వమ అపాలయన
18 సౌమథత్తిః సుశర్మా చ కామ్బొజశ చ సుథక్షిణః
శతాయుశ చ శరుతాయుశ చ థక్షిణం పార్శ్వమ ఆస్దితాః
19 అశ్వత్దామా కృపశ చైవ కృతవర్మా చ సాత్వతః
మహత్యా సేనయా సార్ధం సేనా పృష్ఠే వయవస్దితాః
20 పృష్ఠగొపాస తు తస్యాసన నానాథేశ్యా జనేశ్వరాః
కేతుమాన వసు థానశ చ పుత్రః కాశ్యస్య చాభిభూః
21 తతస తే తావకాః సర్వే హృష్టా యుథ్ధాయ భారత
థధ్ముః శఙ్ఖాన ముథా యుక్తాః సింహనాథాంశ చ నాథయన
22 తేషాం శరుత్వా తు హృష్టానాం కురువృథ్ధః పితామహః
సింహనాథం వినథ్యొచ్చైః శఙ్ఖం థధ్మౌ పరతాపవాన
23 తతః శఙ్ఖాశ చ భేర్యశ చ పేశ్యశ చ వివిధాః పరైః
ఆనకాశ చాభ్యహన్యన్త స శబ్థస తుములొ ఽభవత
24 తతః శవేతైర హయైర యుక్తే మహతి సయన్థనే సదితౌ
పరథధ్మతుః శఙ్ఖవరౌ హేమరత్నపరిష్కృతౌ
25 పాఞ్చజన్యం హృషీకేశొ థేవథత్తం ధనంజయః
పౌణ్డ్రం థధ్మౌ మహాశఙ్ఖం భీమకర్మా వృకొథరః
26 అనన్తవిజయం రాజా కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
నకులః సహథేవశ చ సుఘొషమణిపుష్పకౌ
27 కాశిరాజశ చ శైబ్యశ చ శిఖణ్డీ చ మహారదః
ధృష్టథ్యుమ్నొ విరాటశ చ సాత్యకిశ చ మహాయశాః
28 పాఞ్చాల్యశ చ మహేష్వాసొ థరౌపథ్యాః పఞ్చ చాత్మజాః
సర్వే థధ్ముర మహాశఙ్ఖాన సింహనాథాంశ చ నేథిరే
29 స ఘొషః సుమహాంస తత్ర వీరైస తైః సముథీరితః
నభశ చ పృదివీం చైవ తుములొ వయనునాథయత
30 ఏవమ ఏతే మహారాజ పరహృష్టాః కురుపాణ్డవాః
పునర యుథ్ధాయ సంజగ్ముస తాపయానాః పరస్పరమ