భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 42)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
ఏవం వయూఢేష్వ అనీకేషు మామకేష్వ ఇతరేషు చ
కే పూర్వం పరాహరంస తత్ర కురవః పాణ్డవాస తదా
2 [స]
భరాతృభిః సహితొ రాజన పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
భీష్మం పరముఖతః కృత్వా పరయయౌ సహ సేనయా
3 తదైవ పాణ్డవాః సర్వే భీమసేనపురొగమాః
భీష్మేణ యుథ్ధమ ఇచ్ఛన్తః పరయయుర హృష్టమానసాః
4 కష్వేడాః కిల కిలా శబ్థః కరకచా గొవిషాణికాః
భేరీమృథఙ్గమురజా హయకుఞ్జరనిస్వనాః
5 ఉభయొః సేనయొ రాజంస తతస తే ఽసమాన సమథ్రవన
వయం పరతినథన్తశ చ తథాసీత తుములం మహత
6 మహాన్త్య అనీకాని మహాసముచ్ఛ్రయే; సమాగమే పాణ్డవ ధార్తరాష్ట్రయొః
చకమ్పిరే శఙ్ఖమృథఙ్గ నిస్వనైః; పరకమ్పితానీవ వనాని వాయునా
7 నరేన్థ్ర నాగాశ్వరదాకులానామ; అభ్యాయతీనామ అశివే ముహూర్తే
బభూవ ఘొషస తుములశ చమూనాం; వాతొథ్ధుతానామ ఇవ సాగరాణామ
8 తస్మిన సముత్దితే శబ్థే తుములే లొమహర్షణే
భీమసేనొ మహాబాహుః పరాణథథ గొవృషొ యదా
9 శఙ్ఖథున్థుభినిర్ఘొషం వారణానాం చ బృంహితమ
సింహనాథం చ సైన్యానాం భీమసేనరవొ ఽభయభూత
10 హయానాం హేషమాణానామ అనీకేషు సహస్రశః
సర్వాన అభ్యభవచ ఛబ్థాన భీమసేనస్య నిస్వనః
11 తం శరుత్వా నినథం తస్య సైన్యాస తవ వితత్రసుః
జీమూతస్యేవ నథతః శక్రాశనిసమస్వనమ
12 వాహనాని చ సర్వాణి శకృన మూత్రం పరసుస్రువుః
శబ్థేన తస్య వీరస్య సింహస్యేవేతరే మృగాః
13 థర్శయన ఘొరమ ఆత్మానం మహాభ్రమ ఇవ నారయన
విభీషయంస తవ సుతాంస తవ సేనాం సమభ్యయాత
14 తమ ఆయాన్తం మహేష్వాసం సొథర్యాః పర్యవారయన
ఛాథయన్తః శరవ్రాతైర మేఘా ఇవ థివాకరమ
15 థుర్యొధనశ చ పుత్రస తే థుర్ముఖొ థుఃసహః శలః
థుఃశాసనశ చాతిరదస తదా థుర్మర్షణొ నృప
16 వివింశతిశ చిత్రసేనొ వికర్ణశ చ మహారదః
పురుమిత్రొ జయొ భొజః సౌమథత్తిశ చ వీర్యవాన
17 మహాచాపాని ధున్వన్తొ జలథా ఇవ విథ్యుతః
ఆథథానాశ చ నారాచాన నిర్ముక్తాశీవిషొపమాన
18 అద తాన థరౌపథీపుత్రాః సౌభథ్రశ చ మహారద
నకులః సహథేవశ చ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
19 ధార్తరాష్ట్రాన పరతియయుర అర్థయన్తః శితైః శరైః
వజ్రైర ఇవ మహావేగైః శిఖరాణి ధరాభృతామ
20 తస్మిన పరదమసంమర్థే భీమ జయాతలనిస్వనే
తావకానాం పరేషాం చ నాసీత కశ చిత పరాఙ్ముఖః
21 లాఘవం థరొణశిష్యాణామ అపశ్యం భరతర్షభ
నిమిత్తవేధినాం రాజఞ శరాన ఉత్సృజతాం భృశమ
22 నొపశామ్యతి నిర్ఘొషొ ధనుషాం కూజతాం తదా
వినిశ్చేరుః శరా థీప్తా జయొతీంషీవ నభస్తలాత
23 సర్వే తవ అన్యే మహీపాలాః పరేక్షకా ఇవ భారత
థథృశుర థర్శనీయం తం భీమం జఞాతిసమాగమమ
24 తతస తే జాతసంరమ్భాః పరస్పరకృతాగసః
అన్యొన్యస్పర్ధయా రాజన వయాయచ్ఛన్త మహారదాః
25 కురుపాణ్డవసేనే తే హస్త్యశ్వరదసంకులే
శుశుభాతే రణే ఽతీవ పటే చిత్రగతే ఇవ
26 తతస తే పార్దివాః సర్వే పరగృహీతశరాసనాః
సహ సైన్యాః సమాపేతుః పుత్రస్య తవ శాసనాత
27 యుధిష్ఠిరేణ చాథిష్టాః పార్దివాస తే సహస్రశః
వినథన్తః సమాపేతుః పుత్రస్య తవ వాహినీమ
28 ఉభయొః సేనయొస తీవ్రః సైన్యానాం స సమాగమః
అన్తర ధీయత చాథిత్యః సైన్యేన రజసావృతః
29 పరయుథ్ధానాం పరభగ్నానాం పునరావర్తతామ అపి
నాత్ర సవేషాం పరేషాం వా విశేషః సమజాయత
30 తస్మింస తు తుములే యుథ్ధే వర్తమానే మహాభయే
అతి సర్వాణ్య అనీకాని పితా తే ఽభివ్యరొచత