భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయ]
ఖరా గొషు పరజాయన్తే రమన్తే మాతృభిః సుతాః
అనార్తవం పుష్పఫలం థర్శయన్తి వనే థరుమాః
2 గర్భిణ్యొ రాజపుత్ర్యశ చ జనయన్తి విభీషణాన
కరవ్యాథాన పక్షిణశ చైవ గొమాయూన అపరాన మృగాన
3 తరివిషాణాశ చతుర్నేత్రాః పఞ్చ పాథా థవిమేహనాః
థవిశీర్షాశ చ థవిపుచ్ఛాశ చ థంష్ట్రిణః పశవొ ఽశివాః
4 జాయన్తే వివృతాస్యాశ చ వయాహరన్తొ ఽశివా గిరః
తరిపథాః శిఖినస తార్క్ష్యాశ చతుర్థంష్ట్రా విషాణినః
5 తదైవాన్యాశ చ థృశ్యన్తే సత్రియశ చ బరహ్మవాథినామ
వైనతేయాన మయూరాంశ చ జనయన్త్యః పురే తవ
6 గొవత్సం వడవా సూతే శవా సృగాలం మహీపతే
కరకరాఞ శారికాశ చైవ శుకాంశ చాశుభ వాథినః
7 సత్రియః కాశ చిత పరజాయన్తే చతస్రః పఞ్చ కన్యకాః
తా జాతమాత్రా నృత్యన్తి గాయన్తి చ హసన్తి చ
8 పృదగ్జనస్య కుడకాః సతనపాః సతేన వేశ్మని
నృత్యన్తి పరిగాయన్తి వేథయన్తొ మహథ భయమ
9 పరతిమాశ చాలిఖన్త్య అన్యే స శస్త్రాః కాలచొథితాః
అన్యొన్యమ అభిధావన్తి శిశవొ థణ్డపాణయః
ఉపరున్ధన్తి కృత్వా చ నగరాణి యుయుత్సవః
10 పథ్మొత్పలాని వృక్షేషు జాయన్తే కుముథాని చ
 విష్వగ వాతాశ చ వాన్త్య ఉగ్రా రజొ న వయుపశామ్యతి
11 అభీక్ష్ణం కమ్పతే భూమిర అర్కం రాహుస తదాగ్రసత
 శవేతొ గరహస తదా చిత్రాం సమతిక్రమ్య తిష్ఠతి
12 అభావం హి విశేషేణ కురూణాం పరతిపశ్యతి
 ధూమకేతుర మహాఘొరః పుష్యమ ఆక్రమ్య తిష్ఠతి
13 సేనయొర అశివం ఘొరం కరిష్యతి మహాగ్రహః
 మఘాస్వ అఙ్గారకొ వక్రః శరవణే చ బృహస్పతిః
14 భాగ్యం నక్షత్రమ ఆక్రమ్య సూర్యపుత్రేణ పీడ్యతే
 శుక్రః పరొష్ఠపథే పూర్వే సమారుహ్య విశాం పతే
 ఉత్తరే తు పరిక్రమ్య సహితః పరత్యుథీక్షతే
15 శయామొ గరహః పరజ్వలితః స ధూమః సహ పావకః
 ఐన్థ్రం తేజస్వి నక్షత్రం జయేష్ఠామ ఆక్రమ్య తిష్ఠతి
16 ధరువః పరజ్వలితొ ఘొరమ అపసవ్యం పరవర్తతే
 చిత్రా సవాత్య అన్తరే చైవ ధిష్ఠితః పరుషొ గరహః
17 వక్రానువక్రం కృత్వా చ శరవణే పావకప్రభః
 బరహ్మరాశిం సమావృత్య లొహితాఙ్గొ వయవస్దితః
18 సర్వసస్య పరతిచ్ఛన్నా పృదివీ ఫలమాలినీ
 పఞ్చశీర్షా యవాశ చైవ శతశీర్షాశ చ శాలయః
19 పరధానాః సర్వలొకస్య యాస్వ ఆయత్తమ ఇథం జగత
 తా గావః పరస్నుతా వత్సైః శొణితం పరక్షరన్త్య ఉత
20 నిశ్చేరుర అపిధానేభ్యః ఖడ్గాః పరజ్వలితా భృశమ
 వయక్తం పశ్యన్తి శస్త్రాణి సంగ్రామం సముపస్దితమ
21 అగ్నివర్ణా యదా భాసః శస్త్రాణామ ఉథకస్య చ
 కవచానాం ధవజానాం చ భవిష్యతి మహాన కషయః
22 థిక్షు పరజ్వలితాస్యాశ చ వయాహరన్తి మృగథ్విజాః
 అత్యాహితం థర్శయన్తొ వేథయన్తి మహథ భయమ
23 ఏకపక్షాక్షి చరణః శకునిః ఖచరొ నిశి
 రౌథ్రం వథతి సంరబ్ధః శొణితం ఛర్థయన ముహుః
24 గరహౌ తామ్రారుణ శిఖౌ పరజ్వలన్తావ ఇవ సదితౌ
 సప్తర్షీణామ ఉథారాణాం సమవచ్ఛాథ్య వై పరభామ
25 సంవత్సరస్దాయినౌ చ గరహౌ పరజ్వలితావ ఉభౌ
 విశాఖయొః సమీపస్దౌ బృహస్పతిశనైశ్చరౌ
26 కృత్తికాసు గరహస తీవ్రొ నక్షత్రే పరదమే జవలన
 వపూంష్య అపహరన భాసా ధూమకేతుర ఇవ సదితః
27 తరిషు పూర్వేషు సర్వేషు నక్షత్రేషు విశాం పతే
 బుధః సంపతతే ఽభీక్ష్ణం జనయన సుమహథ భయమ
28 చతుర్థశీం పఞ్చథశీం భూతపూర్వాం చ షొడశీమ
 ఇమాం తు నాభిజానామి అమావాస్యాం తరయొథశీమ
29 చన్థ్రసూర్యావ ఉభౌ గరస్తావ ఏకమాసే తరయొథశీమ
 అపర్వణి గరహావ ఏతౌ పరజాః సంక్షపయిష్యతః
30 రజొ వృతా థిశః సర్వాః పాంసువర్షైః సమన్తతః
 ఉత్పాతమేఘా రౌథ్రాశ చ రాత్రౌ వర్షన్తి శొణితమ
31 మాంసవర్షం పునస తీవ్రమ ఆసీత కృష్ణ చతుర్థశీమ
 అర్ధరాత్రే మహాఘొరమ అతృప్యంస తత్ర రాక్షసాః
32 పరతిస్రొతొ ఽవహన నథ్యః సరితః శొణితొథకాః
 ఫేనాయమానాః కూపాశ చ నర్థన్తి వృషభా ఇవ
 పతన్త్య ఉల్కాః స నిర్ఘాతాః శుష్కాశని విమిశ్రితాః
33 అథ్య చైవ నిశాం వయుష్టామ ఉథయే భానుర ఆహతః
 జవలన్తీభిర మహొల్కాభిశ చతుర్భిః సర్వతొథిశమ
34 ఆథిత్యమ ఉపతిష్ఠథ్భిస తత్ర చొక్తం మహర్షిభిః
 భూమిపాల సహస్రాణాం భూమిః పాస్యతి శొణితమ
35 కైలాసమన్థరాభ్యాం తు తదా హిమవతొ గిరేః
 సహస్రశొ మహాశబ్థం శిఖరాణి పతన్తి చ
36 మహాభూతా భూమికమ్పే చతురః సాగరాన పృదక
 వేలామ ఉథ్వర్తయన్తి సమ కషొభయన్తః పునః పునః
37 వృక్షాన ఉన్మద్య వాన్త్య ఉగ్రా వాతాః శర్కర కర్ణిణః
 పతన్తి చైత్యవృక్షాశ చ గరామేషు నగరేషు చ
38 పీతలొహిత నీలశ చ జవలత్య అగ్నిర హుతొ థవిజైః
 వామార్చిః శావగన్ధీ చ ధూమప్రాయః ఖరస్వనః
 సపర్శా గన్ధా రసాశ చైవ విపరీతా మహీపతే
39 ధూమాయన్తే ధవజా రాజ్ఞాం కమ్పమానా ముహుర ముహుః
 ముఞ్చన్త్య అఙ్గారవర్షాణి భేర్యొ ఽద పటహాస తదా
40 పరాసాథశిఖరాగ్రేషు పురథ్వారేషు చైవ హి
 గృధ్రాః పరిపతన్త్య ఉగ్రా వామం మణ్డలమ ఆశ్రితాః
41 పక్వాపక్వేతి సుభృశం వావాశ్యన్తే వయాంసి చ
 నిలీయన్తే ధవజాగ్రేషు కషయాయ పృదివీక్షితామ
42 ధయాయన్తః పరకిరన్తశ చ వాలాన వేపదుసంయుతాః
 రుథన్తి థీనాస తురగా మాతఙ్గాశ చ సహస్రశః
43 ఏతచ ఛరుత్వా భవాన అత్ర పరాప్తకాలం వయవస్యతామ
 యదా లొకః సముచ్ఛేథం నాయం గచ్ఛేత భారత
44 [వ]
 పితుర వచొ నిశమ్యైతథ ధృతరాష్ట్రొ ఽబరవీథ ఇథమ
 థిష్టమ ఏతత పురా మన్యే భవిష్యతి న సంశయః
45 కషత్రియాః కషత్రధర్మేణ వధ్యన్తే యథి సంయుగే
 వీరలొకం సమాసాథ్య సుఖం పరాప్స్యన్తి కేవలమ
46 ఇహ కీర్తిం పరే లొకే థీర్ఘకాలం మహత సుఖమ
 పరాప్స్యన్తి పురుషవ్యాఘ్రాః పరాణాంస తయక్త్వా మహాహవే