భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః పూర్వాపరే సంధ్యే సమీక్ష్య భగవాన ఋషిః
సర్వవేథ విథాం శరేష్ఠొ వయాసః సత్యవతీ సుతః
2 భవిష్యతి రణే ఘొరే భరతానాం పితామహ
పరత్యక్షథర్శీ భగవాన భూతభవ్య భవిష్యవిత
3 వైచిత్రవీర్యం రాజానం స రహస్యం బరవీథ ఇథమ
శొచన్తమ ఆర్తం ధయాయన్తం పుత్రాణామ అనయం తథా
4 [వయ]
రాజన పరీతకాలాస తే పుత్రాశ చాన్యే చ భూమిపాః
తే హనిష్యన్తి సంగ్రామే సమాసాథ్యేతరేతరమ
5 తేషు కాలపరీతేషు వినశ్యత్సు చ భారత
కాలపర్యాయమ ఆజ్ఞాయ మా సమ శొకే మనః కృదాః
6 యథి తవ ఇచ్ఛసి సంగ్రామే థరష్టుమ ఏనం విశాం పతే
చక్షుర థథాని తే హన్త యుథ్ధమ ఏతన నిశామయ
7 [ధృ]
న రొచయే జఞాతివధం థరష్టుం బరహ్మర్షిసత్తమ
యుథ్ధమ ఏతత తవ అశేషేణ శృణుయాం తవ తేజసా
8 [వ]
తస్మిన్న అనిచ్ఛతి థరష్టుం సంగ్రామం శరొతుమ ఇచ్ఛతి
వరాణామ ఈశ్వరొ థాతా సంజయాయ వరం థథౌ
9 ఏష తే సంజయొ రాజన యుథ్ధమ ఏతథ వథిష్యతి
ఏతస్య సర్వం సంగ్రామే న పరొక్షం భవిష్యతి
10 చక్షుషా సంజయొ రాజన థివ్యేనైష సమన్వితః
 కదయిష్యతి తే యుథ్ధం సర్వజ్ఞశ చ భవిష్యతి
11 పరకాశం వా రహస్యం వా రాత్రౌ వా యథి వా థివా
 మనసా చిన్తితమ అపి సర్వం వేత్స్యతి సంజయః
12 నైనం శస్త్రాణి భేత్స్యన్తి నైనం బాధిష్యతే శరమః
 గావల్గణిర అయం జీవన యుథ్ధాథ అస్మాథ విమొక్ష్యతే
13 అహం చ కీర్తిమ ఏతేషాం కురూణాం భరతర్షభ
 పాణ్డవానాం చ సర్వేషాం పరదయిష్యామి మాం శుచః
14 థిష్టమ ఏతత పురా చైవ నాత్ర శొచితుమ అర్హసి
 న చైవ శక్యం సంయన్తుం యతొ ధర్మస తతొ జయః
15 [వ]
 ఏవమ ఉక్త్వా స భగవాన కురూణాం పరపితామహః
 పునర ఏవ మహాబాహుం ధృతరాష్ట్రమ ఉవాచ హ
16 ఇహ యుథ్ధే మహారాజ భవిష్యతి మహాన కషయః
 యదేమాని నిమిత్తాని భయాయాథ్యొపలక్షయే
17 శయేనా గృధ్రాశ చ కాకాశ చ కఙ్కాశ చ సహితా బలైః
 సంపతన్తి వనాన్తేషు సమవాయాంశ చ కుర్వతే
18 అత్యుగ్రం చ పరపశ్యన్తి యుథ్ధమ ఆనన్థినొ థవిజాః
 కరవ్యాథా భక్షయిష్యన్తి మాంసాని గజవాజినామ
19 ఖటా ఖటేతి వాశన్తొ భైరవం భయవేథినః
 కహ్వాః పరయాన్తి మధ్యేన థక్షిణామ అభితొ థిశమ
20 ఉభే పూర్వాపరే సంధ్యే నిత్యం పశ్యామి భారత
 ఉథయాస్తమనే సూర్యం కబన్ధైః పరివారితమ
21 శవేతలొహిత పర్యన్తాః కృష్ణ గరీవాః స విథ్యుతః
 తరివర్ణాః పరిఘాః సంధౌ భానుమ ఆవారయన్త్య ఉత
22 జవలితార్కేన్థు నక్షత్రం నిర్విశేష థినక్షపమ
 అహొరాత్రం మయా థృష్టం తత కషయాయ భవిష్యతి
23 అలక్ష్యః పరభయా హీనః పౌర్ణమాసీం చ కార్త్తికీమ
 చన్థ్రొ ఽభూథ అగ్నివర్ణశ చ సమవర్ణే నభస్తలే
24 సవప్స్యన్తి నిహతా వీరా భూమిమ ఆవృత్య పార్దివాః
 రాజానొ రాజపుత్రాశ చ శూరాః పరిఘబాహవః
25 అన్తరిక్షే వరాహస్య వృషథంశస్య చొభయొః
 పరణాథం యుధ్యతొ రాత్రౌ రౌథ్రం నిత్యం పరలక్షయే
26 థేవతా పరతిమాశ చాపి కమ్పన్తి చ హసన్తి చ
 వమన్తి రుధిరం చాస్యైః సవిథ్యన్తి పరపతన్తి చ
27 అనాహతా థున్థుభయః పరణథన్తి విశాం పతే
 అయుక్తాశ చ పరవర్తన్తే కషత్రియాణాం మహారదాః
28 కొకిలాః శతపత్రాశ చ చాషా భాసాః శుకాస తదా
 సారసాశ చ మయూరాశ చ వాచొ ముఞ్చన్తి థారుణాః
29 గృహీతశస్త్రాభరణా వర్మిణొ వాజిపృష్ఠగాః
 అరుణొథయేషు థృశ్యన్తే శతశః శలభ వరజాః
30 ఉభే సంధ్యే పరకాశేతే థిశాం థాహసమన్వితే
 ఆసీథ రుధిరవర్షం చ అస్ది వర్షం చ భారత
31 యా చైషా విశ్రుతా రాజంస తరైలొక్యే సాధు సంమతా
 అరున్ధతీ తయాప్య ఏష వసిష్ఠః పృష్ఠతః కృతః
32 రొహిణీం పీడయన్న ఏష సదితొ రాజఞ శనైశ్చరః
 వయావృత్తం లక్ష్మ సొమస్య భవిష్యతి మహథ భయమ
33 అనభ్రే చ మహాఘొరం సతనితం శరూయతే ఽనిశమ
 వాహనానాం చ రుథతాం పరపతన్త్య అశ్రుబిన్థవః