భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 అర్జున ఉవాచ
సంన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర యొగం చ శంససి
యచ ఛరేయ ఏతయొర ఏకం తన మే బరూహి సునిశ్చితమ
2 శరీభగవాన ఉవాచ
సంన్యాసః కర్మయొగశ చ నిఃశ్రేయసకరావ ఉభౌ
తయొస తు కర్మసంన్యాసాత కర్మయొగొ విశిష్యతే
3 జఞేయః స నిత్యసంన్యాసీ యొ న థవేష్టి న కాఙ్క్షతి
నిర్థ్వన్థ్వొ హి మహాబాహొ సుఖం బన్ధాత పరముచ్యతే
4 సాంఖ్యయొగౌ పృదగ బాలాః పరవథన్తి న పణ్డితాః
ఏకమ అప్య ఆస్దితః సమ్యగ ఉభయొర విన్థతే ఫలమ
5 యత సాంఖ్యైః పరాప్యతే సదానం తథ యొగైర అపి గమ్యతే
ఏకం సాంఖ్యం చ యొగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి
6 సంన్యాసస తు మహాబాహొ థుఃఖమ ఆప్తుమ అయొగతః
యొగయుక్తొ మునిర బరహ్మ నచిరేణాధిగచ్ఛతి
7 యొగయుక్తొ విశుథ్ధాత్మా విజితాత్మా జితేన్థ్రియః
సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్న అపి న లిప్యతే
8 నైవ కిం చిత కరొమీతి యుక్తొ మన్యేత తత్త్వవిత
పశ్యఞ శృణ్వన సపృశఞ జిఘ్రన్న అశ్నన గచ్ఛన సవపఞ శవసన
9 పరలపన విసృజన గృహ్ణన్న ఉన్మిషన నిమిషన్న అపి
ఇన్థ్రియాణీన్థ్రియార్దేషు వర్తన్త ఇతి ధారయన
10 బరహ్మణ్య ఆధాయ కర్మాణి సఙ్గం తయక్త్వా కరొతి యః
లిప్యతే న స పాపేన పథ్మపత్రమ ఇవామ్భసా
11 కాయేన మనసా బుథ్ధ్యా కేవలైర ఇన్థ్రియైర అపి
యొగినః కర్మ కుర్వన్తి సఙ్గం తయక్త్వాత్మశుథ్ధయే
12 యుక్తః కర్మఫలం తయక్త్వా శాన్తిమ ఆప్నొతి నైష్ఠికీమ
అయుక్తః కామకారేణ ఫలే సక్తొ నిబధ్యతే
13 సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ
నవథ్వారే పురే థేహీ నైవ కుర్వన న కారయన
14 న కర్తృత్వం న కర్మాణి లొకస్య సృజతి పరభుః
న కర్మఫలసంయొగం సవభావస తు పరవర్తతే
15 నాథత్తే కస్య చిత పాపం న చైవ సుకృతం విభుః
అజ్ఞానేనావృతం జఞానం తేన ముహ్యన్తి జన్తవః
16 జఞానేన తు తథ అజ్ఞానం యేషాం నాశితమ ఆత్మనః
తేషామ ఆథిత్యవజ జఞానం పరకాశయతి తత్పరమ
17 తథ్బుథ్ధయస తథాత్మానస తన్నిష్ఠాస తత్పరాయణాః
గచ్ఛన్త్య అపునరావృత్తిం జఞాననిర్ధూతకల్మషాః
18 విథ్యావినయసంపన్నే బరాహ్మణే గవి హస్తిని
శుని చైవ శవపాకే చ పణ్డితాః సమథర్శినః
19 ఇహైవ తైర జితః సర్గొ యేషాం సామ్యే సదితం మనః
నిర్థొషం హి సమం బరహ్మ తస్మాథ బరహ్మణి తే సదితాః
20 న పరహృష్యేత పరియం పరాప్య నొథ్విజేత పరాప్య చాప్రియమ
సదిరబుథ్ధిర అసంమూఢొ బరహ్మవిథ బరహ్మణి సదితః
21 బాహ్యస్పర్శేష్వ అసక్తాత్మా విన్థత్య ఆత్మని యత సుఖమ
స బరహ్మయొగయుక్తాత్మా సుఖమ అక్షయమ అశ్నుతే
22 యే హి సంస్పర్శజా భొగా థుఃఖయొనయ ఏవ తే
ఆథ్యన్తవన్తః కౌన్తేయ న తేషు రమతే బుధః
23 శక్నొతీహైవ యః సొఢుం పరాక శరీరవిమొక్షణాత
కామక్రొధొథ్భవం వేగం స యుక్తః స సుఖీ నరః
24 యొ ఽనతఃసుఖొ ఽనతరారామస తదాన్తర్జ్యొతిర ఏవ యః
స యొగీ బరహ్మనిర్వాణం బరహ్మభూతొ ఽధిగచ్ఛతి
25 లభన్తే బరహ్మనిర్వాణమ ఋషయః కషీణకల్మషాః
ఛిన్నథ్వైధా యతాత్మానః సర్వభూతహితే రతాః
26 కామక్రొధవియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసామ
అభితొ బరహ్మనిర్వాణం వర్తతే విథితాత్మనామ
27 సపర్శాన కృత్వా బహిర బాహ్యాంశ చక్షుశ చైవాన్తరే భరువొః
పరాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యన్తరచారిణౌ
28 యతేన్థ్రియమనొబుథ్ధిర మునిర మొక్షపరాయణః
విగతేచ్ఛాభయక్రొధొ యః సథా ముక్త ఏవ సః
29 భొక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలొకమహేశ్వరమ
సుహృథం సర్వభూతానాం జఞాత్వా మాం శాన్తిమ ఋచ్ఛతి