భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
యదా స భగవాన వయాసః కృష్ణథ్వైపాయనొ ఽబరవీత
తదైవ సహితాః సర్వే సమాజగ్ముర మహీక్షితః
2 మఘా విషయగః సొమస తథ థినం పరత్యపథ్యత
థీప్యమానాశ చ సంపేతుర థివి సప్త మహాగ్రహాః
3 థవిధా భూత ఇవాథిత్య ఉథయే పరత్యథృశ్యత
జవలన్త్యా శిఖయా భూయొ భానుమాన ఉథితొ థివి
4 వవాశిరే చ థీప్తాయాం థిశి గొమాయువాయసాః
లిప్సమానాః శరీరాణి మాంసశొణితభొజనాః
5 అహన్య అహని పార్దానాం వృథ్ధః కురుపితామహః
భరథ్వాజాత్మజశ చైవ పరాతర ఉత్దాయ సంయతౌ
6 జయొ ఽసతు పాణ్డుపుత్రాణామ ఇత్య ఊచతుర అరింథమౌ
యుయుధాతే తవార్దాయ యదా స సమయః కృతః
7 సర్వధర్మవిశేషజ్ఞః పితా థేవవ్రతస తవ
సమానీయ మహీపాలాన ఇథం వచనమ అబ్రవీత
8 ఇథం వః కషత్రియా థవారం సవర్గాయాపావృతం మహత
గచ్ఛధ్వం తేన శక్రస్య బరహ్మణశ చ స లొకతామ
9 ఏష వః శాశ్వతః పన్దాః పూర్వైః పూర్వతరైర గతః
సంభావయత చాత్మానమ అవ్యగ్రమనసొ యుధి
10 నాభాగొ హి యయాతిశ చ మాన్ధాతా నహుషొ నృగః
సంసిథ్ధాః పరమం సదానం గతాః కర్మభిర ఈథృశైః
11 అధర్మః కషత్రియస్యైష యథ వయాధిమరణం గృహే
యథ ఆజౌ నిధనం యాతి సొ ఽసయ ధర్మః సనాతనః
12 ఏవమ ఉక్తా మహీపాలా భీష్మేణ భరతర్షభ
నిర్యయుః సవాన్య అనీకాని శొభయన్తొ రదొత్తమైః
13 స తు వైకర్తనః కర్ణః సామాత్యః సహ బన్ధుభిః
నయాసితః సమరే శస్త్రం భీష్మేణ భరతర్షభ
14 అపేతకర్ణాః పుత్రాస తే రాజానశ చైవ తావకాః
నిర్యయుః సింహనాథేన నాథయన్తొ థిశొ థశ
15 శవేతైశ ఛత్రైః పతాకాభిర ధవజవారణవాజిభిః
తాన్య అనీకాన్య అశొభన్త రదైర అద పథాతిభిః
16 భేరీ పణవశబ్థైశ చ పటహానాం చ నిస్వనైః
రదనేమి నినాథైశ చ బభూవాకులితా మహీ
17 కాఞ్చనాఙ్గథకేయూరైః కార్ముకైశ చ మహారదాః
భరాజమానా వయథృశ్యన్త జఙ్గమాః పర్వతా ఇవ
18 తాలేన మహతా భీష్మః పఞ్చ తారేణ కేతునా
విమలాథిత్య సంకాశస తస్దౌ కురుచమూపతిః
19 యే తవథీయా మహేష్వాసా రాజానొ భరతర్షభః
అవర్తన్త యదాథేశం రాజఞ శాంతనవస్య తే
20 స తు గొవాసనః శైబ్యః సహితః సర్వరాజభిః
యయౌ మాతఙ్గరాజేన రాజార్హేణ పతాకినా
పథ్మవర్ణస తవ అనీకానాం సర్వేషామ అగ్రతః సదితః
21 అశ్వత్దామా యయౌ యత్తః సింహలాఙ్గల కేతనః
శరుతాయుశ చిత్రసేనశ చ పురుమిత్రొ వివింశతిః
22 శల్యొ భురి శరవాశ చైవ వికర్ణశ చ మహారదః
ఏతే సప్త మహేష్వాసా థరొణపుత్ర పురొగమాః
సయన్థనైర వరవర్ణాభైర భీష్మస్యాసన పురఃసరా
23 తేషామ అపి మహొత్సేధాః శొభయన్తొ రదొత్తమాన
భరాజమానా వయథృశ్యన్త జామ్బూనథమయా ధవజాః
24 జామ్బూనథమయీ వేథిః కమణ్డలువిభూషితా
కేతుర ఆచార్య ముఖ్యస్య థరొణస్య ధనుషా సహ
25 అనేకశతసాహస్రమ అనీకమ అనుకర్షతః
మహాన థుర్యొధనస్యాసీన నాగొ మణిమయొ ధవజః
26 తస్య పౌరవ కాలిఙ్గౌ కామ్బొజశ చ సుథక్షిణః
కషేమధన్వా సుమిత్రశ చ తస్దుః పరముఖతొ రదాః
27 సయన్థనేన మహార్హేణ కేతునా వృషభేణ చ
పరకర్షన్న ఇవ సేనాగ్రం మాగధశ చ నృపొ యయౌ
28 తథ అఙ్గపతినా గుప్తం కృపేణ చ మహాత్మనా
శారథాభ్రచయ పరఖ్యం పరాచ్యానామ అభవథ బలమ
29 అనీక పరముఖే తిష్ఠన వరాహేణ మహాయశాః
శుశుభే కేతుముఖ్యేన రాజతేన జయథ్రదః
30 శతం రదసహస్రాణాం తస్యాసన వశవర్తినః
అష్టౌ నాగసహస్రాణి సాథినామ అయుతాని షట
31 తత సిన్ధుపతినా రాజన పాలితం ధవజినీముఖమ
అనన్త రదనాగాశ్వమ అశొభత మహథ బలమ
32 షష్ట్యా రదసహస్రైస తు నాగానామ అయుతేన చ
పతిః సర్వక లిఙ్గానాం యయౌ కేతుమతా సహ
33 తస్య పర్వతసంకాశా వయరొచన్త మహాగజాః
యన్త్రతొమర తూణీరైః పతాకాభిశ చ శొభితాః
34 శుశుభే కేతుముఖ్యేన పాథపేన కలిఙ్గపః
శవేతచ ఛత్రేణ నిష్కేణ చామరవ్యజనేన చ
35 కేతుమాన అపి మాతఙ్గం విచిత్రపరమాఙ్కుశమ
ఆస్దితః సమరే రాజన మేఘస్ద ఇవ భానుమాన
36 తేజసా థీప్యమానస తు వారణొత్తమమ ఆస్దితః
భగథత్తొ యయౌ రాజా యదా వజ్రధరస తదా
37 జగ సకన్ధగతావ ఆస్తాం భగథత్తేన సంమితౌ
విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ కేతుమన్తమ అనువ్రతౌ
38 స రదానీకవాన వయూహొ హస్త్యఙ్గొత్తమ శీర్షవాన
వాజిపక్షః పతన్న ఉగ్రః పరాహరత సర్వతొ ముఖః
39 థరొణేన విహితొ రాజన రాజ్ఞా శాంతనవేన చ
తదైవాచార్య పుత్రేణ బాహ్లీకేన కృపేణ చ