భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 117)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతస తే పార్దివాః సర్వే జగ్ముః సవాన ఆలయాన పునః
తూష్ణీంభూతే మహారాజే భీష్మే శంతనునన్థనే
2 శరుత్వా తు నిహతం భీష్మం రాధేయః పురుషర్షభః
ఈషథ ఆగతసంత్రాసస తవరయొపజగామ హ
3 స థథర్శ మహాత్మానం శరతల్పగతం తథా
జన్మ శయ్యా గతం థేవం కార్త్తికేయమ ఇవ పరభుమ
4 నిమీలితాక్షం తం వీరం సాశ్రుకణ్ఠస తథా వృషః
అభ్యేత్య పాథయొస తస్య నిపపాత మహాథ్యుతిః
5 రాధేయొ ఽహం కురుశ్రేష్ఠ నిత్యం చాష్కి గతస తవ
థవేష్యొ ఽతయన్తమ అనాగాః సన్న ఇతి చైనమ ఉవాచ హ
6 తచ ఛరుత్వా కురువృథ్ధః సబలాత సంవృత్త లొచనః
శనైర ఉథ్వీక్ష్య స సనేహమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
7 రహితం ధిష్ణ్యమ ఆలొక్య సముత్సార్య చ రక్షిణః
పితేవ పుత్రం గాఙ్గేయః పరిష్వజ్యైక బాహునా
8 ఏహ్య ఏహి మే విప్రతీప సపర్ధసే తవం మయా సహ
యథి మాం నాభిగచ్ఛేదా న తే శరేయొ భవేథ ధరువమ
9 కౌన్తేయస తవం న రాధేయొ విథితొ నారథాన మమ
కృష్ణథ్వైపాయనాచ చైవ కేశవాచ చ న సంశయః
10 న చ థవేషొ ఽసతి మే తాత తవయి సత్యం బరవీమి తే
తేజొవధనిమిత్తం తు పరుషాణ్య అహమ ఉక్తవాన
11 అకస్మాత పాణ్డవాన హి తవం థవిషసీతి మతిర మమ
యేనాసి బహుషొ రూక్షం చొథితః సూర్యనన్థన
12 జానామి సమరే వీర్యం శత్రుభిర థుఃసహం తవ
బరహ్మణ్యతాం చ శౌర్యం చ థానే చ పరమాం గతిమ
13 న తవయా సథృశః కశ చిత పురుషేష్వ అమరొపమ
కులభేథం చ మత్వాహం సథా పరుషమ ఉక్తవాన
14 ఇష్వస్తే భారసంధానే లాఘవే ఽసత్రబలే తదా
సథృశః ఫల్గునేనాసి కృష్ణేన చ మహాత్మనా
15 కర్ణ రాజపురం గత్వా తవయైకేన ధనుష్మతా
తస్యార్దే కురురాజస్య రాజానొ మృథితా యుధి
16 తదా చ బలవాన రాజా జలా సంధొ థురాసథః
సమరే సమరశ్లాఘీ తవయా న సథృశొ ఽభవత
17 బరహ్మణ్యః సత్యవాథీ చ తేజసార్క ఇవాపరః
థేవగర్భొ ఽజితః సంఖ్యే మనుష్యైర అధికొ భువి
18 వయపనీతొ ఽథయ మన్యుర మే యస తవాం పరతి పురా కృతః
థైవం పురుషకారేణ న శక్యమ అతివర్తితుమ
19 సొథర్యాః పాణ్డవా వీరా భరాతరస తే ఽరిసూథన
సంగచ్ఛ తైర మహాబాహొ మమ చేథ ఇచ్ఛసి పరియమ
20 మయా భవతు నిర్వృత్తం వైరమ ఆథిత్యనన్థన
పృదివ్యాం సర్వరాజానొ భవన్త్వ అథ్య నిరామయాః
21 [కర్ణ]
జానామ్య అహం మహాప్రాజ్ఞ సర్వమ ఏతన న సంశయః
యదా వథసి థుర్ధర్ష కౌన్తేయొ ఽహం న సూతజః
22 అవకీర్ణస తవ అహం కున్త్యా సూతేన చ వివర్ధితః
భుక్త్వా థుర్యొధనైశ్వర్యం న మిద్యా కర్తుమ ఉత్సహే
23 వసు చైవ శరీరం చ యథ ఉథారం తదా యశః
సర్వం థుర్యొధనస్యార్దే తయక్తం మే భూరిథక్షిణ
కొపితాః పాణ్డవా నిత్యం మయాశ్రిత్య సుయొధనమ
24 అవశ్య భావీ వై యొ ఽరదొ న స శక్యొనివర్తితుమ
థైవం పురుషకారేణ కొ నివర్తితుమ ఉత్సహేత
25 పృదివీ కషయశంసీని నిమిత్తాని పితామహ
భవథ్భిర ఉపలబ్ధాని కదితాని చ సంసథి
26 పాణ్డవా వాసుథేవశ చ విథితా మమ సర్వశః
అజేయాః పురుషైర అన్యైర ఇతి తాంశ చొత్సహామహే
27 అనుజానీష్వ మాం తాత యుథ్ధే పరీతమనాః సథా
అనుజ్ఞాతస తవయా వీర యుధ్యేయమ ఇతి మే మతిః
28 థురుక్తం విప్రతీపం వా సంరమ్భాచ చాపలాత తదా
యన మయాపకృతం కిం చిత తథ అనుక్షన్తుమ అర్హసి
29 [భస]
న చేచ ఛక్యమ అదొత్స్రష్టుం వైరమ ఏతత సుథారుణమ
అనుజానామి కర్ణ తవాం యుధ్యస్వ సవర్గకామ్యయా
30 విమన్యుర గతసంరమ్భః కురు కర్మ నృపస్య హి
యదాశక్తి యదొత్సాహం సతాం వృత్తేషు వృత్తవాన
31 అహం తవామ అనుజానామి యథ ఇచ్ఛసి తథ ఆప్నుహి
కషత్రధర్మజితాఁల లొకాన సంప్రాప్స్యసి న సంశయః
32 యుధ్యస్వ నిరహంకారొ బలవీర్య వయపాశ్రయః
ధర్మొ హి యుథ్ధాచ ఛరేయొ ఽనయత కషత్రియస్య న విథ్యతే
33 పరశమే హి కృతొ యత్నః సుచిరాత సుచిరం మయా
న చైవ శకితః కర్తుం యతొ ధర్మస తతొ జయః
34 [స]
ఏవం బరువన్తం గాఙ్గేయమ అభివాథ్య పరసాథ్య చ
రాధేయొ రదమ ఆరుహ్య పరాయాత తవ సుతం పరతి