బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 75)


నారద ఉవాచ
కైలాసశిఖరం గత్వా గౌతమో భగవానృషిః|
కిం చకార తపో వాపి కాం చక్రే స్తుతిముత్తమామ్||75-1||

బ్రహ్మోవాచ
గిరిం గత్వా తతో వత్స వాచం సంయమ్య గౌతమః|
ఆస్తీర్య స కుశాన్ప్రాజ్ఞః కైలాసే పర్వతోత్తమే||75-2||

ఉపవిశ్య శుచిర్భూత్వా స్తోత్రం చేదం తతో జగౌ|
అపతత్పుష్పవృష్టిశ్చ స్తూయమానే మహేశ్వరే||75-3||

గౌతమ ఉవాచ
భోగార్థినాం భోగమభీప్సితం చ|
దాతుం మహాన్త్యష్టవపూంషి ధత్తే|
సోమో జనానాం గుణవన్తి నిత్యం|
దేవం మహాదేవమితి స్తువన్తి||75-4||

కర్తుం స్వకీయైర్విషయైః సుఖాని|
భర్తుం సమస్తం సచరాచరం చ|
సంపత్తయే హ్యస్య వివృద్ధయే చ|
మహీమయం రూపమితీశ్వరస్య||75-5||

సృష్టేః స్థితేః సంహరణాయ భూమేర్|
ఆధారమాధాతుమపాం స్వరూపమ్|
భేజే శివః శాన్తతనుర్జనానాం|
సుఖాయ ధర్మాయ జగత్ప్రతిష్ఠితమ్||75-6||

కాలవ్యవస్థామ్ అమృతస్రవం చ|
జీవస్థితిం సృష్టిమథో వినాశనమ్|
ముదం ప్రజానాం సుఖమున్నతిం చ|
చక్రే ऽర్కచన్ద్రాగ్నిమయం శరీరమ్||75-7||

వృద్ధిం గతిం శక్తిమథాక్షరాణి|
జీవవ్యవస్థాం ముదమప్యనేకామ్|
స్రష్టుం కృతం వాయురితీశరూపం|
త్వం వేత్సి నూనం భగవన్భవన్తమ్||75-8||

భేదైర్వినా నైవ కృతిర్న ధర్మో|
నాత్మీయమన్యన్న దిశో ऽన్తరిక్షమ్|
ద్యావాపృథివ్యౌ న చ భుక్తిముక్తీ|
తస్మాదిదం వ్యోమవపుస్తవేశ||75-9||

ధర్మం వ్యవస్థాపయితుం వ్యవస్య|
ఋక్సామశాస్త్రాణి యజుశ్చ శాఖాః|
లోకే చ గాథాః స్మృతయః పురాణమ్|
ఇత్యాదిశబ్దాత్మకతాముపైతి||75-10||

యష్టా క్రతుర్యాన్యపి సాధనాని|
ఋత్విక్ప్రదేశం ఫలదేశకాలాః|
త్వమేవ శంభో పరమార్థతత్త్వం|
వదన్తి యజ్ఞాఙ్గమయం వపుస్తే||75-11||

కర్తా ప్రదాతా ప్రతిభూః ప్రదానం|
సర్వజ్ఞసాక్షీ పురుషః పరశ్చ|
ప్రత్యాత్మభూతః పరమార్థరూపస్|
త్వమేవ సర్వం కిము వాగ్విలాసైః||75-12||

న వేదశాస్త్రైర్గురుభిః ప్రదిష్టో|
న నాసి బుద్ధ్యాదిభిరప్రధృష్యః|
అజో ऽప్రమేయః శివశబ్దవాచ్యస్|
త్వమస్తి సత్యం భగవన్నమస్తే||75-13||

ఆత్మైకతాం స్వప్రకృతిం కదాచిద్|
ఐక్షచ్ఛివః సంపదియం మమేతి|
పృథక్తదైవాభవదప్రతర్క్య-|
అచిన్త్యప్రభావో బహువిశ్వమూర్తిః||75-14||

భావే ऽభివృద్ధా చ భవే భవే చ|
స్వకారణం కారణమాస్థితా చ|
నిత్యా శివా సర్వసులక్షణా వా|
విలక్షణా విశ్వకరస్య శక్తిః||75-15||

ఉత్పాదనం సంస్థితిరన్నవృద్ధి-|
లయాః సతాం యత్ర సనాతనాస్తే|
ఏకైవ మూర్తిర్న సమస్తి కించిద్|
అసాధ్యమస్యా దయితా హరస్య||75-16||

యదర్థమన్నాని ధనాని జీవా|
యచ్ఛన్తి కుర్వన్తి తపాంసి ధర్మాన్|
సాపీయమమ్బా జగతో జనిత్రీ|
ప్రియా తు సోమస్య మహాసుకీర్తిః||75-17||

యదీక్షితం కాఙ్క్షతి వాసవో ऽపి|
యన్నామతో మఙ్గలమాప్నుయాచ్చ|
యా వ్యాప్య విశ్వం విమలీకరోతి|
సోమా సదా సోమసమానరూపా||75-18||

బ్రహ్మాదిజీవస్య చరాచరస్య|
బుద్ధ్యక్షిచైతన్యమనఃసుఖాని|
యస్యాః ప్రసాదాత్ఫలవన్తి నిత్యం|
వాగీశ్వరీ లోకగురోః సురమ్యా||75-19||

చతుర్ముఖస్యాపి మనో మలీనం|
కిమన్యజన్తోరితి చిన్త్య మాతా|
గఙ్గావతారం వివిధైరుపాయైః|
సర్వం జగత్పావయితుం చకార||75-20||

శ్రుతీః సమాలక్ష్య హరప్రభుత్వం|
విశ్వస్య లోకః సకలైః ప్రమాణైః|
కృత్వా చ ధర్మాన్బుభుజే చ భోగాన్|
విభూతిరేషా తు సదాశివస్య||75-21||

కార్యక్రియాకారకసాధనానాం|
వేదోదితానామథ లౌకికానామ్|
యత్సాధ్యముత్కృష్టతమం ప్రియం చ|
ప్రోక్తా చ సా సిద్ధిరనాదికర్తుః||75-22||

ధ్యాత్వా వరం బ్రహ్మ పరం ప్రధానం|
యత్సారభూతం యదుపాసితవ్యమ్|
యత్ప్రాప్య ముక్తా న పునర్భవన్తి|
సద్యోగినో ముక్తిరుమాపతిః సః||75-23||

యథా యథా శంభురమేయమాయా-|
రూపాణి ధత్తే జగతో హితాయ|
తద్యోగయోగ్యాని తథైవ ధత్సే|
పతివ్రతాత్వం త్వయి మాతరేవమ్||75-24||

బ్రహ్మోవాచ
ఇత్యేవం స్తువతస్తస్య పురస్తాద్వృషభధ్వజః|
ఉమయా సహితః శ్రీమాన్గణేశాదిగణైర్వృతః||75-25||

సాక్షాదాగత్య తం శంభుః ప్రసన్నో వాక్యమబ్రవీత్||75-26||

శివ ఉవాచ
కిం తే గౌతమ దాస్యామి భక్తిస్తోత్రవ్రతైః శుభైః|
పరితుష్టో ऽస్మి యాచస్వ దేవానామపి దుష్కరమ్||75-27||

బ్రహ్మోవాచ
ఇతి శ్రుత్వా జగన్మూర్తేర్వాక్యం వాక్యవిశారదః|
హర్షబాష్పపరీతాఙ్గో గౌతమః పర్యచిన్తయత్||75-28||

అహో దైవమహో ధర్మో హ్యహో వై విప్రపూజనమ్|
అహో లోకగతిశ్చిత్రా అహో ధాతర్నమో ऽస్తు తే||75-29||

గౌతమ ఉవాచ
జటాస్థితాం శుభాం గఙ్గాం దేహి మే త్రిదశార్చిత|
యది తుష్టో ऽసి దేవేశ త్రయీధామ నమో ऽస్తు తే||75-30||

ఈశ్వర ఉవాచ
త్రయాణాముపకారార్థం లోకానాం యాచితం త్వయా|
ఆత్మనస్తూపకారాయ తద్యాచస్వాకుతోభయః||75-31||

గౌతమ ఉవాచ
స్తోత్రేణానేన యే భక్తాస్త్వాం చ దేవీం స్తువన్తి వై|
సర్వకామసమృద్ధాః స్యురేతద్ధి వరయామ్యహమ్||75-32||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవమస్త్వితి దేవేశః పరితుష్టో ऽబ్రవీద్వచః|
అన్యానపి వరాన్మత్తో యాచస్వ విగతజ్వరః||75-33||

ఏవముక్తస్తు హర్షేణ గౌతమః ప్రాహ శంకరమ్||75-34||

గౌతమ ఉవాచ
ఇమాం దేవీం జటాసంస్థాం పావనీం లోకపావనీమ్|
తవ ప్రియాం జగన్నాథ ఉత్సృజ బ్రహ్మణో గిరౌ||75-35||

సర్వాసాం తీర్థభూతా తు యావద్గచ్ఛతి సాగరమ్|
బ్రహ్మహత్యాదిపాపాని మనోవాక్కాయికాని చ||75-36||

స్నానమాత్రేణ సర్వాణి విలయం యాన్తు శంకర|
చన్ద్రసూర్యోపరాగే చ అయనే విషువే తథా||75-37||

సంక్రాన్తౌ వైధృతౌ పుణ్య-తీర్థేష్వన్యేషు యత్ఫలమ్|
అస్యాస్తు స్మరణాదేవ తత్పుణ్యం జాయతాం హర||75-38||

శ్లాఘ్యం కృతే తపః ప్రోక్తం త్రేతాయాం యజ్ఞకర్మ చ|
ద్వాపరే యజ్ఞదానే చ దానమేవ కలౌ యుగే||75-39||

యుగధర్మాశ్చ యే సర్వే దేశధర్మాస్తథైవ చ|
దేశకాలాదిసంయోగే యో ధర్మో యత్ర శస్యతే||75-40||

యదన్యత్ర కృతం పుణ్యం స్నానదానాదిసంయమైః|
అస్యాస్తు స్మరణాదేవ తత్పుణ్యం జాయతాం హర||75-41||

యత్ర యత్ర త్వియం యాతి యావత్సాగరగామినీ|
తత్ర తత్ర త్వయా భావ్యమేష చాస్తు వరో వరః||75-42||

యోజనానాం తూపరి తు దశ యావచ్చ సంఖ్యయా|
తదన్తరప్రవిష్టానాం మహాపాతకినామపి||75-43||

తత్పితౄణాం చ తేషాం చ స్నానాయాగచ్ఛతాం శివ|
స్నానే చాప్యన్తరే మృత్యోర్ముక్తిభాజో భవన్తు వై||75-44||

ఏకతః సర్వతీర్థాని స్వర్గమర్త్యరసాతలే|
ఏషా తేభ్యో విశిష్టా తు అలం శంభో నమో ऽస్తు తే||75-45||

బ్రహ్మోవాచ
తద్గౌతమవచః శ్రుత్వా తథాస్త్విత్యబ్రవీచ్ఛివః|
అస్యాః పరతరం తీర్థం న భూతం న భవిష్యతి||75-46||

సత్యం సత్యం పునః సత్యం వేదే చ పరినిష్ఠితమ్|
సర్వేషాం గౌతమీ పుణ్యా ఇత్యుక్త్వాన్తరధీయత||75-47||

తతో గతే భగవతి లోకపూజితే|
తదాజ్ఞయా పూర్ణబలః స గౌతమః|
జటాం సమాదాయ సరిద్వరాం తాం|
సురైర్వృతో బ్రహ్మగిరిం వివేశ||75-48||

తతస్తు గౌతమే ప్రాప్తే జటామాదాయ నారద|
పుష్పవృష్టిరభూత్తత్ర సమాజగ్ముః సురేశ్వరాః||75-49||

ఋషయశ్చ మహాభాగా బ్రాహ్మణాః క్షత్రియాస్తథా|
జయశబ్దేన తం విప్రం పూజయన్తో ముదాన్వితాః||75-50||


బ్రహ్మపురాణము