బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 56)


బ్రహ్మోవాచ
ఇత్థం స్తుతస్తదా తేన మార్కణ్డేయేన భో ద్విజాః|
ప్రీతః ప్రోవాచ భగవాన్మేఘగమ్భీరయా గిరా||56-1||

శ్రీభగవానువాచ
బ్రూహి కామం మునిశ్రేష్ఠ యత్తే మనసి వర్తతే|
దదామి సర్వం విప్రర్షే మత్తో యదభివాఞ్ఛసి||56-2||

బ్రహ్మోవాచ
శ్రుత్వా స వచనం విప్రాః శిశోస్తస్య మహాత్మనః|
ఉవాచ పరమప్రీతో మునిస్తద్గతమానసః||56-3||

మార్కణ్డేయ ఉవాచ
జ్ఞాతుమిచ్ఛామి దేవ త్వాం మాయాం వై తవ చోత్తమామ్|
త్వత్ప్రసాదాచ్చ దేవేశ స్మృతిర్న పరిహీయతే||56-4||

ద్రుతమన్తః శరీరేణ సతతం పర్యవర్తితమ్|
ఇచ్ఛామి పుణ్డరీకాక్ష జ్ఞాతుం త్వామహమవ్యయమ్||56-5||

ఇహ భూత్వా శిశుః సాక్షాత్కిం భవానవతిష్ఠతే|
పీత్వా జగదిదం సర్వమేతదాఖ్యాతుమర్హసి||56-6||

కిమర్థం చ జగత్సర్వం శరీరస్థం తవానఘ|
కియన్తం చ త్వయా కాలమిహ స్థేయమరిందమ||56-7||

జ్ఞాతుమిచ్ఛామి దేవేశ బ్రూహి సర్వమశేషతః|
త్వత్తః కమలపత్త్రాక్ష విస్తరేణ యథాతథమ్|
మహదేతదచిన్త్యం చ యదహం దృష్టవాన్ప్రభో||56-8||

బ్రహ్మోవాచ
ఇత్యుక్తః స తదా తేన దేవదేవో మహాద్యుతిః|
సాన్త్వయన్స తదా వాక్యమువాచ వదతాం వరః||56-9||

శ్రీభగవానువాచ
కామం దేవాశ్చ మాం విప్ర నహి జానన్తి తత్త్వతః|
తవ ప్రీత్యా ప్రవక్ష్యామి యథేదం విసృజామ్యహమ్||56-10||

పితృభక్తో ऽసి విప్రర్షే మామేవ శరణం గతః|
తతో దృష్టో ऽస్మి తే సాక్షాద్బ్రహ్మచర్యం చ తే మహత్||56-11||

ఆపో నారా ఇతి పురా సంజ్ఞాకర్మ కృతం మయా|
తేన నారాయణో ऽస్మ్యుక్తో మమ తాస్త్వయనం సదా||56-12||

అహం నారాయణో నామ ప్రభవః శాశ్వతో ऽవ్యయః|
విధాతా సర్వభూతానాం సంహర్తా చ ద్విజోత్తమ||56-13||

అహం విష్ణురహం బ్రహ్మా శక్రశ్చాపి సురాధిపః|
అహం వైశ్రవణో రాజా యమః ప్రేతాధిపస్తథా||56-14||

అహం శివశ్చ సోమశ్చ కశ్యపశ్చ ప్రజాపతిః|
అహం ధాతా విధాతా చ యజ్ఞశ్చాహం ద్విజోత్తమ||56-15||

అగ్నిరాస్యం క్షితిః పాదౌ చన్ద్రాదిత్యౌ చ లోచనే|
ద్యౌర్మూర్ధా ఖం దిశః శ్రోత్రే తథాపః స్వేదసంభవాః||56-16||

సదిశం చ నభః కాయో వాయుర్మనసి మే స్థితః|
మయా క్రతుశతైరిష్టం బహుభిశ్చాప్తదక్షిణైః||56-17||

యజన్తే వేదవిదుషో మాం దేవయజనే స్థితమ్|
పృథివ్యాం క్షత్రియేన్ద్రాశ్చ పార్థివాః స్వర్గకాఙ్క్షిణః||56-18||

యజన్తే మాం తథా వైశ్యాః స్వర్గలోకజిగీషవః|
చతుఃసముద్రపర్యన్తాం మేరుమన్దరభూషణామ్||56-19||

శేషో భూత్వాహమేకో హి ధారయామి వసుంధరామ్|
వారాహం రూపమాస్థాయ మమేయం జగతీ పురా||56-20||

మజ్జమానా జలే విప్ర వీర్యేణాస్మి సముద్ధృతా|
అగ్నిశ్చ వాడవో విప్ర భూత్వాహం ద్విజసత్తమ||56-21||

పిబామ్యపః సమావిష్టస్తాశ్చైవ విసృజామ్యహమ్|
బ్రహ్మ వక్త్రం భుజౌ క్షత్రమూరూ మే సంశ్రితా విశః||56-22||

పాదౌ శూద్రా భవన్తీమే విక్రమేణ క్రమేణ చ|
ఋగ్వేదః సామవేదశ్చ యజుర్వేదస్త్వథర్వణః||56-23||

మత్తః ప్రాదుర్భవన్త్యేతే మామేవ ప్రవిశన్తి చ|
యతయః శాన్తిపరమా యతాత్మానో బుభుత్సవః||56-24||

కామక్రోధద్వేషముక్తా నిఃసఙ్గా వీతకల్మషాః|
సత్త్వస్థా నిరహంకారా నిత్యమధ్యాత్మకోవిదాః||56-25||

మామేవ సతతం విప్రాశ్చిన్తయన్త ఉపాసతే|
అహం సంవర్తకో జ్యోతిరహం సంవర్తకో ऽనలః||56-26||

అహం సంవర్తకః సూర్యస్త్వహం సంవర్తకో ऽనిలః|
తారారూపాణి దృశ్యన్తే యాన్యేతాని నభస్తలే||56-27||

మమ వై రోమకూపాణి విద్ధి త్వం ద్విజసత్తమ|
రత్నాకరాః సముద్రాశ్చ సర్వ ఏవ చతుర్దిశః||56-28||

వసనం శయనం చైవ నిలయం చైవ విద్ధి మే|
కామః క్రోధశ్చ హర్షశ్చ భయం మోహస్తథైవ చ||56-29||

మమైవ విద్ధి రూపాణి సర్వాణ్యేతాని సత్తమ|
ప్రాప్నువన్తి నరా విప్ర యత్కృత్వా కర్మ శోభనమ్||56-30||

సత్యం దానం తపశ్చోగ్రమహింసాం సర్వజన్తుషు|
మద్విధానేన విహితా మమ దేహవిచారిణః||56-31||

మయాభిభూతవిజ్ఞానాశ్చేష్టయన్తి న కామతః|
సమ్యగ్వేదమధీయానా యజన్తో వివిధైర్మఖైః||56-32||

శాన్తాత్మానో జితక్రోధాః ప్రాప్నువన్తి ద్విజాతయః|
ప్రాప్తుం శక్యో న చైవాహం నరైర్దుష్కృతకర్మభిః||56-33||

లోభాభిభూతైః కృపణైరనార్యైరకృతాత్మభిః|
తన్మాం మహాఫలం విద్ధి నరాణాం భావితాత్మనామ్||56-34||

సుదుష్ప్రాపం విమూఢానాం మాం కుయోగనిషేవిణామ్|
యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి సత్తమ||56-35||

అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహమ్|
దైత్యా హింసానురక్తాశ్చ అవధ్యాః సురసత్తమైః||56-36||

రాక్షసాశ్చాపి లోకే ऽస్మిన్యదోత్పత్స్యన్తి దారుణాః|
తదాహం సంప్రసూయామి గృహేషు పుణ్యకర్మణామ్||56-37||

ప్రవిష్టో మానుషం దేహం సర్వం ప్రశమయామ్యహమ్|
సృష్ట్వా దేవమనుష్యాంశ్చ గన్ధర్వోరగరాక్షసాన్||56-38||

స్థావరాణి చ భూతాని సంహరామ్యాత్మమాయయా|
కర్మకాలే పునర్దేహమనుచిన్త్య సృజామ్యహమ్||56-39||

ఆవిశ్య మానుషం దేహం మర్యాదాబన్ధకారణాత్|
శ్వేతః కృతయుగే ధర్మః శ్యామస్త్రేతాయుగే మమ||56-40||

రక్తో ద్వాపరమాసాద్య కృష్ణః కలియుగే తథా|
త్రయో భాగా హ్యధర్మస్య తస్మిన్కాలే భవన్తి చ||56-41||

అన్తకాలే చ సంప్రాప్తే కాలో భూత్వాతిదారుణః|
త్రైలోక్యం నాశయామ్యేకః సర్వం స్థావరజఙ్గమమ్||56-42||

అహం త్రిధర్మా విశ్వాత్మా సర్వలోకసుఖావహః|
అభిన్నః సర్వగో ऽనన్తో హృషీకేశ ఉరుక్రమః||56-43||

కాలచక్రం నయామ్యేకో బ్రహ్మరూపం మమైవ తత్|
శమనం సర్వభూతానాం సర్వభూతకృతోద్యమమ్||56-44||

ఏవం ప్రణిహితః సమ్యఙ్మమాత్మా మునిసత్తమ|
సర్వభూతేషు విప్రేన్ద్ర న చ మాం వేత్తి కశ్చన||56-45||

సర్వలోకే చ మాం భక్తాః పూజయన్తి చ సర్వశః|
యచ్చ కించిత్త్వయా ప్రాప్తం మయి క్లేశాత్మకం ద్విజ||56-46||

సుఖోదయాయ తత్సర్వం శ్రేయసే చ తవానఘ|
యచ్చ కించిత్త్వయా లోకే దృష్టం స్థావరజఙ్గమమ్||56-47||

విహితః సర్వ ఏవాసౌ మయాత్మా భూతభావనః|
అహం నారాయణో నామ శఙ్ఖచక్రగదాధరః||56-48||

యావద్యుగానాం విప్రర్షే సహస్రం పరివర్తతే|
తావత్స్వపిమి విశ్వాత్మా సర్వవిశ్వాని మోహయన్||56-49||

ఏవం సర్వమహం కాలమిహాసే మునిసత్తమ|
అశిశుః శిశురూపేణ యావద్బ్రహ్మా న బుధ్యతే||56-50||

మయా చ దత్తో విప్రేన్ద్ర వరస్తే బ్రహ్మరూపిణా|
అసకృత్పరితుష్టేన విప్రర్షిగణపూజిత||56-51||

సర్వమేకార్ణవం కృత్వా నష్టే స్థావరజఙ్గమే|
నిర్గతో ऽసి మయాజ్ఞాతస్తతస్తే దర్శితం జగత్||56-52||

అభ్యన్తరం శరీరస్య ప్రవిష్టో ऽసి యదా మమ|
దృష్ట్వా లోకం సమస్తం హి విస్మితో నావబుధ్యసే||56-53||

తతో ऽసి వక్త్రాద్విప్రర్షే ద్రుతం నిఃసారితో మయా|
ఆఖ్యాతస్తే మయా చాత్మా దుర్జ్ఞేయో హి సురాసురైః||56-54||

యావత్స భగవాన్బ్రహ్మా న బుధ్యేత మహాతపాః|
తావత్త్వమిహ విప్రర్షే విశ్రబ్ధశ్చర వై సుఖమ్||56-55||

తతో విబుద్ధే తస్మింస్తు సర్వలోకపితామహే|
ఏకో భూతాని స్రక్ష్యామి శరీరాణి ద్విజోత్తమ||56-56||

ఆకాశం పృథివీం జ్యోతిర్వాయుః సలిలమేవ చ|
లోకే యచ్చ భవేత్కించిదిహ స్థావరజఙ్గమమ్||56-57||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవముక్త్వా తదా విప్రాః పునస్తం ప్రాహ మాధవః|
పూర్ణే యుగసహస్రే తు మేఘగమ్భీరనిస్వనః||56-58||

శ్రీభగవానువాచ
మునే బ్రూహి యదర్థం మాం స్తుతవాన్పరమార్థతః|
వరం వృణీష్వ యచ్ఛ్రేష్ఠం దదామి నచిరాదహమ్||56-59||

ఆయుష్మానసి దేవానాం మద్భక్తో ऽసి దృఢవ్రతః|
తేన త్వమసి విప్రేన్ద్ర పునర్దీర్ఘాయురాప్నుహి||56-60||

బ్రహ్మోవాచ
శ్రుత్వా వాణీం శుభాం తస్య విలోక్య స తదా పునః|
మూర్ధ్నా నిపత్య సహసా ప్రణమ్య పునరబ్రవీత్||56-61||

మార్కణ్డేయ ఉవాచ
దృష్టం పరం హి దేవేశ తవ రూపం ద్విజోత్తమ|
మోహో ऽయం విగతః సత్యం త్వయి దృష్టే తు మే హరే||56-62||

ఏవమేవమహం నాథ ఇచ్ఛేయం త్వత్ప్రసాదతః|
లోకానాం చ హితార్థాయ నానాభావప్రశాన్తయే||56-63||

శైవభాగవతానాం చ వాదార్థప్రతిషేధకమ్|
అస్మిన్క్షేత్రవరే పుణ్యే నిర్మలే పురుషోత్తమే||56-64||

శివస్యాయతనం దేవ కరోమి పరమం మహత్|
ప్రతిష్ఠేయ తథా తత్ర తవ స్థానే చ శంకరమ్||56-65||

తతో జ్ఞాస్యన్తి లోకే ऽస్మిన్నేకమూర్తీ హరీశ్వరౌ|
ప్రత్యువాచ జగన్నాథః స పునస్తం మహామునిమ్||56-66||

శ్రీభగవానువాచ
యదేతత్పరమం దేవం కారణం భువనేశ్వరమ్|
లిఙ్గమారాధనార్థాయ నానాభావప్రశాన్తయే||56-67||

మమాదిష్టేన విప్రేన్ద్ర కురు శీఘ్రం శివాలయమ్|
తత్ప్రభావాచ్ఛివలోకే తిష్ఠ త్వం చ తథాక్షయమ్||56-68||

శివే సంస్థాపితే విప్ర మమ సంస్థాపనం భవేత్|
నావయోరన్తరం కించిదేకభావౌ ద్విధా కృతౌ||56-69||

యో రుద్రః స స్వయం విష్ణుర్యో విష్ణుః స మహేశ్వరః|
ఉభయోరన్తరం నాస్తి పవనాకాశయోరివ||56-70||

మోహితో నాభిజానాతి య ఏవ గరుడధ్వజః|
వృషధ్వజః స ఏవేతి త్రిపురఘ్నం త్రిలోచనమ్||56-71||

తవ నామాఙ్కితం తస్మాత్కురు విప్ర శివాలయమ్|
ఉత్తరే దేవదేవస్య కురు తీర్థం సుశోభనమ్||56-72||

మార్కణ్డేయహ్రదో నామ నరలోకేషు విశ్రుతః|
భవిష్యతి ద్విజశ్రేష్ఠ సర్వపాపప్రణాశనః||56-73||

బ్రహ్మోవాచ
ఇత్యుక్త్వా స తదా దేవస్తత్రైవాన్తరధీయత|
మార్కణ్డేయం మునిశ్రేష్ఠాః సర్వవ్యాపీ జనార్దనః||56-74||


బ్రహ్మపురాణము