బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 55)


బ్రహ్మోవాచ
స నిష్క్రమ్యోదరాత్తస్య బాలస్య మునిసత్తమాః|
పునశ్చైకార్ణవాముర్వీమపశ్యజ్జనవర్జితామ్||55-1||

పూర్వదృష్టం చ తం దేవం దదర్శ శిశురూపిణమ్|
శాఖాయాం వటవృక్షస్య పర్యఙ్కోపరి సంస్థితమ్||55-2||

శ్రీవత్సవక్షసం దేవం పీతవస్త్రం చతుర్భుజమ్|
జగదాదాయ తిష్ఠన్తం పద్మపత్త్రాయతేక్షణమ్||55-3||

సో ऽపి తం మునిమాయాన్తం ప్లవమానమచేతనమ్|
దృష్ట్వా ముఖాద్వినిష్క్రాన్తం ప్రోవాచ ప్రహసన్నివ||55-4||

శ్రీభగవానువాచ
కచ్చిత్త్వయోషితం వత్స విశ్రాన్తం చ మమోదరే|
భ్రమమాణశ్చ కిం తత్ర ఆశ్చర్యం దృష్టవానసి||55-5||

భక్తో ऽసి మే మునిశ్రేష్ఠ శ్రాన్తో ऽసి చ మమాశ్రితః|
తేన త్వాముపకారాయ సంభాషే పశ్య మామిహ||55-6||

బ్రహ్మోవాచ
శ్రుత్వా స వచనం తస్య సంప్రహృష్టతనూరుహః|
దదర్శ తం సుదుష్ప్రేక్షం రత్నైర్దివ్యైరలంకృతమ్||55-7||

ప్రసన్నా నిర్మలా దృష్టిర్ముహూర్తాత్తస్య భో ద్విజాః|
ప్రసాదాత్తస్య దేవస్య ప్రాదుర్భూతా పునర్నవా||55-8||

రక్తాఙ్గులితలౌ పాదౌ తతస్తస్య సురార్చితౌ|
ప్రణమ్య శిరసా విప్రా హర్షగద్గదయా గిరా||55-9||

కృతాఞ్జలిస్తదా హృష్టో విస్మితశ్చ పునః పునః|
దృష్ట్వా తం పరమాత్మానం సంస్తోతుముపచక్రమే||55-10||

మార్కణ్డేయ ఉవాచ
దేవదేవ జగన్నాథ మాయాబాలవపుర్ధర|
త్రాహి మాం చారుపద్మాక్ష దుఃఖితం శరణాగతమ్||55-11||

సంతప్తో ऽస్మి సురశ్రేష్ఠ సంవర్తాఖ్యేన వహ్నినా|
అఙ్గారవర్షభీతం చ త్రాహి మాం పురుషోత్తమ||55-12||

శోషితశ్చ ప్రచణ్డేన వాయునా జగదాయునా|
విహ్వలో ऽహం తథా శ్రాన్తస్త్రాహి మాం పురుషోత్తమ||55-13||

తాపితశ్చ తశామాత్యైః ప్రలయావర్తకాదిభిః|
న శాన్తిమధిగచ్ఛామి త్రాహి మాం పురుషోత్తమ||55-14||

తృషితశ్చ క్షుధావిష్టో దుఃఖితశ్చ జగత్పతే|
త్రాతారం నాత్ర పశ్యామి త్రాహి మాం పురుషోత్తమ||55-15||

అస్మిన్నేకార్ణవే ఘోరే వినష్టే సచరాచరే|
న చాన్తమధిగచ్ఛామి త్రాహి మాం పురుషోత్తమ||55-16||

తవోదరే చ దేవేశ మయా దృష్టం చరాచరమ్|
విస్మితో ऽహం విషణ్ణశ్చ త్రాహి మాం పురుషోత్తమ||55-17||

సంసారే ऽస్మిన్నిరాలమ్బే ప్రసీద పురుషోత్తమ|
ప్రసీద విబుధశ్రేష్ఠ ప్రసీద విబుధప్రియ||55-18||

ప్రసీద విబుధాం నాథ ప్రసీద విబుధాలయ|
ప్రసీద సర్వలోకేశ జగత్కారణకారణ||55-19||

ప్రసీద సర్వకృద్దేవ ప్రసీద మమ భూధర|
ప్రసీద సలిలావాస ప్రసీద మధుసూదన||55-20||

ప్రసీద కమలాకాన్త ప్రసీద త్రిదశేశ్వర|
ప్రసీద కంసకేశీఘ్న ప్రసీదారిష్టనాశన||55-21||

ప్రసీద కృష్ణ దైత్యఘ్న ప్రసీద దనుజాన్తక|
ప్రసీద మథురావాస ప్రసీద యదునన్దన||55-22||

ప్రసీద శక్రావరజ ప్రసీద వరదావ్యయ|
త్వం మహీ త్వం జలం దేవ త్వమగ్నిస్త్వం సమీరణః||55-23||

త్వం నభస్త్వం మనశ్చైవ త్వమహంకార ఏవ చ|
త్వం బుద్ధిః ప్రకృతిశ్చైవ సత్త్వాద్యాస్త్వం జగత్పతే||55-24||

పురుషస్త్వం జగద్వ్యాపీ పురుషాదపి చోత్తమః|
త్వమిన్ద్రియాణి సర్వాణి శబ్దాద్యా విషయాః ప్రభో||55-25||

త్వం దిక్పాలాశ్చ ధర్మాశ్చ వేదా యజ్ఞాః సదక్షిణాః|
త్వమిన్ద్రస్త్వం శివో దేవస్త్వం హవిస్త్వం హుతాశనః||55-26||

త్వం యమః పితృరాట్దేవ త్వం రక్షోధిపతిః స్వయమ్|
వరుణస్త్వమపాం నాథ త్వం వాయుస్త్వం ధనేశ్వరః||55-27||

త్వమీశానస్త్వమనన్తస్త్వం గణేశశ్చ షణ్ముఖః|
వసవస్త్వం తథా రుద్రాస్త్వమాదిత్యాశ్చ ఖేచరాః||55-28||

దానవాస్త్వం తథా యక్షాస్త్వం దైత్యాః సమరుద్గణాః|
సిద్ధాశ్చాప్సరసో నాగా గన్ధర్వాస్త్వం సచారణాః||55-29||

పితరో వాలఖిల్యాశ్చ ప్రజానాం పతయో ऽచ్యుత|
మునయస్త్వమృషిగణాస్త్వమశ్వినౌ నిశాచరాః||55-30||

అన్యాశ్చ జాతయస్త్వం హి యత్కించిజ్జీవసంజ్ఞితమ్|
కిం చాత్ర బహునోక్తేన బ్రహ్మాదిస్తమ్బగోచరమ్||55-31||

భూతం భవ్యం భవిష్యం చ త్వం జగత్సచరాచరమ్|
యత్తే రూపం పరం దేవ కూటస్థమచలం ధ్రువమ్||55-32||

బ్రహ్మాద్యాస్తన్న జానన్తి కథమన్యే ऽల్పమేధసః|
దేవ శుద్ధస్వభావో ऽసి నిత్యస్త్వం ప్రకృతేః పరః||55-33||

అవ్యక్తః శాశ్వతో ऽనన్తః సర్వవ్యాపీ మహేశ్వరః|
త్వమాకాశః పరః శాన్తో అజస్త్వం విభురవ్యయః||55-34||

ఏవం త్వాం నిర్గుణం స్తోతుం కః శక్నోతి నిరఞ్జనమ్|
స్తుతో ऽసి యన్మయా దేవ వికలేనాల్పచేతసా|
తత్సర్వం దేవదేవేశ క్షన్తుమర్హసి చావ్యయ||55-35||


బ్రహ్మపురాణము