బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 41)


లోమహర్షణ ఉవాచ
శ్రుత్వైవం వై మునిశ్రేష్ఠాః కథాం పాపప్రణాశినీమ్|
రుద్రక్రోధోద్భవాం పుణ్యాం వ్యాసస్య వదతో ద్విజాః||41-1||

పార్వత్యాశ్చ తథా రోషం క్రోధం శంభోశ్చ దుఃసహమ్|
ఉత్పత్తిం వీరభద్రస్య భద్రకాల్యాశ్చ సంభవమ్||41-2||

దక్షయజ్ఞవినాశం చ వీర్యం శంభోస్తథాద్భుతమ్|
పునః ప్రసాదం దేవస్య దక్షస్య సుమహాత్మనః||41-3||

యజ్ఞభాగం చ రుద్రస్య దక్షస్య చ ఫలం క్రతోః|
హృష్టా బభూవుః సంప్రీతా విస్మితాశ్చ పునః పునః||41-4||

పప్రచ్ఛుశ్చ పునర్వ్యాసం కథాశేషం తథా ద్విజాః|
పృష్టః ప్రోవాచ తాన్వ్యాసః క్షేత్రమేకామ్రకం పునః||41-5||

వ్యాస ఉవాచ
బ్రహ్మప్రోక్తాం కథాం పుణ్యాం శ్రుత్వా తు ఋషిపుంగవాః|
ప్రశశంసుస్తదా హృష్టా రోమాఞ్చితతనూరుహాః||41-6||

ఋషయ ఊచుః
అహో దేవస్య మాహాత్మ్యం త్వయా శంభోః ప్రకీర్తితమ్|
దక్షస్య చ సురశ్రేష్ఠ యజ్ఞవిధ్వంసనం తథా||41-7||

ఏకామ్రకం క్షేత్రవరం వక్తుమర్హసి సాంప్రతమ్|
శ్రోతుమిచ్ఛామహే బ్రహ్మన్పరం కౌతూహలం హి నః||41-8||

వ్యాస ఉవాచ
తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా లోకనాథశ్చతుర్ముఖః|
ప్రోవాచ శంభోస్తత్క్షేత్రం భూతలే దుష్కృతచ్ఛదమ్||41-9||

బ్రహ్మోవాచ
శృణుధ్వం మునిశార్దూలాః ప్రవక్ష్యామి సమాసతః|
సర్వపాపహరం పుణ్యం క్షేత్రం పరమదుర్లభమ్||41-10||

లిఙ్గకోటిసమాయుక్తం వారాణసీసమం శుభమ్|
ఏకామ్రకేతి విఖ్యాతం తీర్థాష్టకసమన్వితమ్||41-11||

ఏకామ్రవృక్షస్తత్రాసీత్పురా కల్పే ద్విజోత్తమాః|
నామ్నా తస్యైవ తత్క్షేత్రమేకామ్రకమితి శ్రుతమ్||41-12||

హృష్టపుష్టజనాకీర్ణం నరనారీసమన్వితమ్|
విద్వాంసగణ భూయిష్ఠం ధనధాన్యాదిసంయుతమ్||41-13||

గృహగోపురసంబాధం త్రికచాద్వారభూషితమ్|
నానావణిక్సమాకీర్ణం నానారత్నోపశోభితమ్||41-14||

పురాట్టాలకసంయుక్తం రథిభిః సమలంకృతమ్|
రాజహంసనిభైః శుభ్రైః ప్రాసాదైరుపశోభితమ్||41-15||

మార్గగద్వారసంయుక్తం సితప్రాకారశోభితమ్|
రక్షితం శస్త్రసంఘైశ్చ పరిఖాభిరలంకృతమ్||41-16||

సితరక్తైస్తథా పీతైః కృష్ణశ్యామైశ్చ వర్ణకైః|
సమీరణోద్ధతాభిశ్చ పతాకాభిరలంకృతమ్||41-17||

నిత్యోత్సవప్రముదితం నానావాదిత్రనిస్వనైః|
వీణావేణుమృదఙ్గైశ్చ క్షేపణీభిరలంకృతమ్||41-18||

దేవతాయతనైర్దివ్యైః ప్రాకారోద్యానమణ్డితైః|
పూజావిచిత్రరచితైః సర్వత్ర సమలంకృతమ్||41-19||

స్త్రియః ప్రముదితాస్తత్ర దృశ్యన్తే తనుమధ్యమాః|
హారైరలంకృతగ్రీవాః పద్మపత్త్రాయతేక్షణాః||41-20||

పీనోన్నతకుచాః శ్యామాః పూర్ణచన్ద్రనిభాననాః|
స్థిరాలకాః సుకపోలాః కాఞ్చీనూపురనాదితాః||41-21||

సుకేశ్యశ్చారుజఘనాః కర్ణాన్తాయతలోచనాః|
సర్వలక్షణసంపన్నాః సర్వాభరణభూషితాః||41-22||

దివ్యవస్త్రధరాః శుభ్రాః కాశ్చిత్కాఞ్చనసంనిభాః|
హంసవారణగామిన్యః కుచభారావనామితాః||41-23||

దివ్యగన్ధానులిప్తాఙ్గాః కర్ణాభరణభూషితాః|
మదాలసాశ్చ సుశ్రోణ్యో నిత్యం ప్రహసితాననాః||41-24||

ఈషద్విస్పష్టదశనా బిమ్బౌష్ఠా మధురస్వరాః|
తామ్బూలరఞ్జితముఖా విదగ్ధాః ప్రియదర్శనాః||41-25||

సుభగాః ప్రియవాదిన్యో నిత్యం యౌవనగర్వితాః|
దివ్యవస్త్రధరాః సర్వాః సదా చారిత్రమణ్డితాః||41-26||

క్రీడన్తి తాః సదా తత్ర స్త్రియశ్చాప్సరసోపమాః|
స్వే స్వే గృహే ప్రముదితా దివా రాత్రౌ వరాననాః||41-27||

పురుషాస్తత్ర దృశ్యన్తే రూపయౌవనగర్వితాః|
సర్వలక్షణసంపన్నాః సుమృష్టమణికుణ్డలాః||41-28||

బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాః శూద్రాశ్చ మునిసత్తమాః|
స్వధర్మనిరతాస్తత్ర నివసన్తి సుధార్మికాః||41-29||

అన్యాశ్చ తత్ర తిష్ఠన్తి వారముఖ్యాః సులోచనాః|
ఘృతాచీమేనకాతుల్యాస్తథా సమతిలోత్తమాః||41-30||

ఉర్వశీసదృశాశ్చైవ విప్రచిత్తినిభాస్తథా|
విశ్వాచీసహజన్యాభాః ప్రమ్లోచాసదృశాస్తథా||41-31||

సర్వాస్తాః ప్రియవాదిన్యః సర్వా విహసితాననాః|
కలాకౌశలసంయుక్తాః సర్వాస్తా గుణసంయుతాః||41-32||

ఏవం పణ్యస్త్రియస్తత్ర నృత్యగీతవిశారదాః|
నివసన్తి మునిశ్రేష్ఠాః సర్వస్త్రీగుణగర్వితాః||41-33||

ప్రేక్షణాలాపకుశలాః సున్దర్యః ప్రియదర్శనాః|
న రూపహీనా దుర్వృత్తా న పరద్రోహకారికాః||41-34||

యాసాం కటాక్షపాతేన మోహం గచ్ఛన్తి మానవాః|
న తత్ర నిర్ధనాః సన్తి న మూర్ఖా న పరద్విషః||41-35||

న రోగిణో న మలినా న కదర్యా న మాయినః|
న రూపహీనా దుర్వృత్తా న పరద్రోహకారిణః||41-36||

తిష్ఠన్తి మానవాస్తత్ర క్షేత్రే జగతి విశ్రుతే|
సర్వత్ర సుఖసంచారం సర్వసత్త్వసుఖావహమ్||41-37||

నానాజనసమాకీర్ణం సర్వసస్యసమన్వితమ్|
కర్ణికారైశ్చ పనసైశ్చమ్పకైర్నాగకేసరైః||41-38||

పాటలాశోకబకులైః కపిత్థైర్బహులైర్ధవైః|
చూతనిమ్బకదమ్బైశ్చ తథాన్యైః పుష్పజాతిభిః||41-39||

నీపకైర్ధవఖదిరైర్లతాభిశ్చ విరాజితమ్|
శాలైస్తాలైస్తమాలైశ్చ నారికేలైః శుభాఞ్జనైః||41-40||

అర్జునైః సమపర్ణైశ్చ కోవిదారైః సపిప్పలైః|
లకుచైః సరలైర్లోధ్రైర్హిన్తాలైర్దేవదారుభిః||41-41||

పలాశైర్ముచుకున్దైశ్చ పారిజాతైః సకుబ్జకైః|
కదలీవనఖణ్డైశ్చ జమ్బూపూగఫలైస్తథా||41-42||

కేతకీకరవీరైశ్చ అతిముక్తైశ్చ కింశుకైః|
మన్దారకున్దపుష్పైశ్చ తథాన్యైః పుష్పజాతిభిః||41-43||

నానాపక్షిరుతైః సేవ్యైరుద్యానైర్నన్దనోపమైః|
ఫలభారానతైర్వృక్షైః సర్వర్తుకుసుమోత్కరైః||41-44||

చకోరైః శతపత్త్రైశ్చ భృఙ్గరాజైశ్చ కోకిలైః|
కలవిఙ్కైర్మయూరైశ్చ ప్రియపుత్రైః శుకైస్తథా||41-45||

జీవంజీవకహారీతైశ్చాతకైర్వనవేష్టితైః|
నానాపక్షిగణైశ్చాన్యైః కూజద్భిర్మధురస్వరైః||41-46||

దీర్ఘికాభిస్తడాగైశ్చ పుష్కరిణీభిశ్చ వాపిభిః|
నానాజలాశయైశ్చాన్యైః పద్మినీఖణ్డమణ్డితైః||41-47||

కుముదైః పుణ్డరీకైశ్చ తథా నీలోత్పలైః శుభైః|
కాదమ్బైశ్చక్రవాకైశ్చ తథైవ జలకుక్కుటైః||41-48||

కారణ్డవైః ప్లవైర్హంసైస్తథాన్యైర్జలచారిభిః|
ఏవం నానావిధైర్వృక్షైః పుష్పైర్నానావిధైర్వరైః||41-49||

నానాజలాశయైః పుణ్యైః శోభితం తత్సమన్తతః|
ఆస్తే తత్ర స్వయం దేవః కృత్తివాసా వృషధ్వజః||41-50||

హితాయ సర్వలోకస్య భుక్తిముక్తిప్రదః శివః|
పృథివ్యాం యాని తీర్థాని సరితశ్చ సరాంసి చ||41-51||

పుష్కరిణ్యస్తడాగాని వాప్యః కూపాశ్చ సాగరాః|
తేభ్యః పూర్వం సమాహృత్య జలబిన్దూన్పృథక్పృథక్||41-52||

సర్వలోకహితార్థాయ రుద్రః సర్వసురైః సహ|
తీర్థం బిన్దుసరో నామ తస్మిన్క్షేత్రే ద్విజోత్తమాః||41-53||

చకార ఋషిభిః సార్ధం తేన బిన్దుసరః స్మృతమ్|
అష్టమ్యాం బహులే పక్షే మార్గశీర్షే ద్విజోత్తమాః||41-54||

యస్తత్ర యాత్రాం కురుతే విషువే విజితేన్ద్రియః|
విధివద్బిన్దుసరసి స్నాత్వా శ్రద్ధాసమన్వితః||41-55||

దేవానృషీన్మనుష్యాంశ్చ పితౄన్సంతర్ప్య వాగ్యతః|
తిలోదకేన విధినా నామగోత్రవిధానవిత్||41-56||

స్నాత్వైవం విధివత్తత్ర సో ऽశ్వమేధఫలం లభేత్|
గ్రహోపరాగే విషువే సంక్రాన్త్యామయనే తథా||41-57||

యుగాదిషు షడశీత్యాం తథాన్యత్ర శుభే తిథౌ|
యే తత్ర దానం విప్రేభ్యః ప్రయచ్ఛన్తి ధనాదికమ్||41-58||

అన్యతీర్థాచ్ఛతగుణం ఫలం తే ప్రాప్నువన్తి వై|
పిణ్డం యే సంప్రయచ్ఛన్తి పితృభ్యః సరసస్తటే||41-59||

పితౄణామక్షయాం తృప్తిం తే కుర్వన్తి న సంశయః|
తతః శంభోర్గృహం గత్వా వాగ్యతః సంయతేన్ద్రియః||41-60||

ప్రవిశ్య పూజయేచ్ఛర్వం కృత్వా తం త్రిః ప్రదక్షిణమ్|
ఘృతక్షీరాదిభిః స్నానం కారయిత్వా భవం శుచిః||41-61||

చన్దనేన సుగన్ధేన విలిప్య కుఙ్కుమేన చ|
తతః సంపూజయేద్దేవం చన్ద్రమౌలిముమాపతిమ్||41-62||

పుష్పైర్నానావిధైర్మేధ్యైర్బిల్వార్కకమలాదిభిః|
ఆగమోక్తేన మన్త్రేణ వేదోక్తేన చ శంకరమ్||41-63||

అదీక్షితస్తు నామ్నైవ మూలమన్త్రేణ చార్చయేత్|
ఏవం సంపూజ్య తం దేవం గన్ధపుష్పానురాగిభిః||41-64||

ధూపదీపైశ్చ నైవేద్యైరుపహారైస్తథా స్తవైః|
దణ్డవత్ప్రణిపాతైశ్చ గీతైర్వాద్యైర్మనోహరైః||41-65||

నృత్యజప్యనమస్కారైర్జయశబ్దైః ప్రదక్షిణైః|
ఏవం సంపూజ్య విధివద్దేవదేవముమాపతిమ్||41-66||

సర్వపాపవినిర్ముక్తో రూపయౌవనగర్వితః|
కులైకవింశముద్ధృత్య దివ్యాభరణభూషితాః||41-67||

సౌవర్ణేన విమానేన కిఙ్కిణీజాలమాలినా|
ఉపగీయమానో గన్ధర్వైరప్సరోభిరలంకృతః||41-68||

ఉద్ద్యోతయన్దిశః సర్వాః శివలోకం స గచ్ఛతి|
భుక్త్వా తత్ర సుఖం విప్రా మనసః ప్రీతిదాయకమ్||41-69||

తల్లోకవాసిభిః సార్ధం యావదాభూతసంప్లవమ్|
తతస్తస్మాదిహాయాతః పృథివ్యాం పుణ్యసంక్షయే||41-70||

జాయతే యోగినాం గేహే చతుర్వేదీ ద్విజోత్తమాః|
యోగం పాశుపతం ప్రాప్య తతో మోక్షమవాప్నుయాత్||41-71||

శయనోత్థాపనే చైవ సంక్రాన్త్యామయనే తథా|
అశోకాఖ్యాం తథాష్టమ్యాం పవిత్రారోపణే తథా||41-72||

యే చ పశ్యన్తి తం దేవం కృత్తివాససముత్తమమ్|
విమానేనార్కవర్ణేన శివలోకం వ్రజన్తి తే||41-73||

సర్వకాలే ऽపి తం దేవం యే పశ్యన్తి సుమేధసః|
తే ऽపి పాపవినిర్ముక్తాః శివలోకం వ్రజన్తి వై||41-74||

దేవస్య పశ్చిమే పూర్వే దక్షిణే చోత్తరే తథా|
యోజనద్వితయం సార్ధం క్షేత్రం తద్భుక్తిముక్తిదమ్||41-75||

తస్మిన్క్షేత్రవరే లిఙ్గం భాస్కరేశ్వరసంజ్ఞితమ్|
పశ్యన్తి యే తు తం దేవం స్నాత్వా కుణ్డే మహేశ్వరమ్||41-76||

ఆదిత్యేనార్చితం పూర్వం దేవదేవం త్రిలోచనమ్|
సర్వపాపవినిర్ముక్తా విమానవరమాస్థితాః||41-77||

ఉపగీయమానా గన్ధర్వైః శివలోకం వ్రజన్తి తే|
తిష్ఠన్తి తత్ర ముదితాః కల్పమేకం ద్విజోత్తమాః||41-78||

భుక్త్వా తు విపులాన్భోగాఞ్శివలోకే మనోరమాన్|
పుణ్యక్షయాదిహాయాతా జాయన్తే ప్రవరే కులే||41-79||

అథవా యోగినాం గేహే వేదవేదాఙ్గపారగాః|
ఉత్పద్యన్తే ద్విజవరాః సర్వభూతహితే రతాః||41-80||

మోక్షశాస్త్రార్థకుశలాః సర్వత్ర సమబుద్ధయః|
యోగం శంభోర్వరం ప్రాప్య తతో మోక్షం వ్రజన్తి తే||41-81||

తస్మిన్క్షేత్రవరే పుణ్యే లిఙ్గం యద్దృశ్యతే ద్విజాః|
పూజ్యాపూజ్యం చ సర్వత్ర వనే రథ్యాన్తరే ऽపి వా||41-82||

చతుష్పథే శ్మశానే వా యత్ర కుత్ర చ తిష్ఠతి|
దృష్ట్వా తల్లిఙ్గమవ్యగ్రః శ్రద్ధయా సుసమాహితః||41-83||

స్నాపయిత్వా తు తం భక్త్యా గన్ధైః పుష్పైర్మనోహరైః|
ధూపైర్దీపైః సనైవేద్యైర్నమస్కారైస్తథా స్తవైః||41-84||

దణ్డవత్ప్రణిపాతైశ్చ నృత్యగీతాదిభిస్తథా|
సంపూజ్యైవం విధానేన శివలోకం వ్రజేన్నరః||41-85||

నారీ వా ద్విజశార్దూలాః సంపూజ్య శ్రద్ధయాన్వితా|
పూర్వోక్తం ఫలమాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా||41-86||

కః శక్నోతి గుణాన్వక్తుం సమగ్రాన్మునిసత్తమాః|
తస్య క్షేత్రవరస్యాథ ఋతే దేవాన్మహేశ్వరాత్||41-87||

తస్మిన్క్షేత్రోత్తమే గత్వా శ్రద్ధయాశ్రద్ధయాపి వా|
మాధవాదిషు మాసేషు నరో వా యది వాఙ్గనా||41-88||

యస్మిన్యస్మింస్తిథౌ విప్రాః స్నాత్వా బిన్దుసరోమ్భసి|
పశ్యేద్దేవం విరూపాక్షం దేవీం చ వరదాం శివామ్||41-89||

గణం చణ్డం కార్త్తికేయం గణేశం వృషభం తథా|
కల్పద్రుమం చ సావిత్రీం శివలోకం స గచ్ఛతి||41-90||

స్నాత్వా చ కాపిలే తీర్థే విధివత్పాపనాశనే|
ప్రాప్నోత్యభిమతాన్కామాఞ్శివలోకం స గచ్ఛతి||41-91||

యః స్తమ్భ్యం తత్ర విధివత్కరోతి నియతేన్ద్రియః|
కులైకవింశముద్ధృత్య శివలోకం స గచ్ఛతి||41-92||

ఏకామ్రకే శివక్షేత్రే వారాణసీసమే శుభే|
స్నానం కరోతి యస్తత్ర మోక్షం స లభతే ధ్రువమ్||41-93||


బ్రహ్మపురాణము