బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 40)


బ్రహ్మోవాచ
ఏవం దృష్ట్వా తదా దక్షః శంభోర్వీర్యం ద్విజోత్తమాః|
ప్రాఞ్జలిః ప్రణతో భూత్వా సంస్తోతుముపచక్రమే||40-1||

దక్ష ఉవాచ
నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే ऽన్ధకసూదన|
దేవేన్ద్ర త్వం బలశ్రేష్ఠ దేవదానవపూజిత||40-2||

సహస్రాక్ష విరూపాక్ష త్ర్యక్ష యక్షాధిపప్రియ|
సర్వతఃపాణిపాదస్త్వం సర్వతోక్షిశిరోముఖః||40-3||

సర్వతఃశ్రుతిమాంల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠసి|
శఙ్కుకర్ణో మహాకర్ణః కుమ్భకర్ణో ऽర్ణవాలయః||40-4||

గజేన్ద్రకర్ణో గోకర్ణః శతకర్ణో నమో ऽస్తు తే|
శతోదరః శతావర్తః శతజిహ్వః సనాతనః||40-5||

గాయన్తి త్వాం గాయత్రిణో అర్చయన్త్యర్కమర్కిణః|
దేవదానవగోప్తా చ బ్రహ్మా చ త్వం శతక్రతుః||40-6||

మూర్తిమాంస్త్వం మహామూర్తిః సముద్రః సరసాం నిధిః|
త్వయి సర్వా దేవతా హి గావో గోష్ఠ ఇవాసతే||40-7||

త్వత్తః శరీరే పశ్యామి సోమమగ్నిజలేశ్వరమ్|
ఆదిత్యమథ విష్ణుం చ బ్రహ్మాణం సబృహస్పతిమ్||40-8||

క్రియా కరణకార్యే చ కర్తా కారణమేవ చ|
అసచ్చ సదసచ్చైవ తథైవ ప్రభవావ్యయౌ||40-9||

నమో భవాయ శర్వాయ రుద్రాయ వరదాయ చ|
పశూనాం పతయే చైవ నమో ऽస్త్వన్ధకఘాతినే||40-10||

త్రిజటాయ త్రిశీర్షాయ త్రిశూలవరధారిణే|
త్ర్యమ్బకాయ త్రినేత్రాయ త్రిపురఘ్నాయ వై నమః||40-11||

నమశ్చణ్డాయ ముణ్డాయ విశ్వచణ్డధరాయ చ|
దణ్డినే శఙ్కుకర్ణాయ దణ్డిదణ్డాయ వై నమః||40-12||

నమో ऽర్ధదణ్డికేశాయ శుష్కాయ వికృతాయ చ|
విలోహితాయ ధూమ్రాయ నీలగ్రీవాయ వై నమః||40-13||

నమో ऽస్త్వప్రతిరూపాయ విరూపాయ శివాయ చ|
సూర్యాయ సూర్యపతయే సూర్యధ్వజపతాకినే||40-14||

నమః ప్రమథనాశాయ వృషస్కన్ధాయ వై నమః|
నమో హిరణ్యగర్భాయ హిరణ్యకవచాయ చ||40-15||

హిరణ్యకృతచూడాయ హిరణ్యపతయే నమః|
శత్రుఘాతాయ చణ్డాయ పర్ణసంఘశయాయ చ||40-16||

నమః స్తుతాయ స్తుతయే స్తూయమానాయ వై నమః|
సర్వాయ సర్వభక్షాయ సర్వభూతాన్తరాత్మనే||40-17||

నమో హోమాయ మన్త్రాయ శుక్లధ్వజపతాకినే|
నమో ऽనమ్యాయ నమ్యాయ నమః కిలకిలాయ చ||40-18||

నమస్త్వాం శయమానాయ శయితాయోత్థితాయ చ|
స్థితాయ ధావమానాయ కుబ్జాయ కుటిలాయ చ||40-19||

నమో నర్తనశీలాయ ముఖవాదిత్రకారిణే|
బాధాపహాయ లుబ్ధాయ గీతవాదిత్రకారిణే||40-20||

నమో జ్యేష్ఠాయ శ్రేష్ఠాయ బలప్రమథనాయ చ|
ఉగ్రాయ చ నమో నిత్యం నమశ్చ దశబాహవే||40-21||

నమః కపాలహస్తాయ సితభస్మప్రియాయ చ|
విభీషణాయ భీమాయ భీష్మవ్రతధరాయ చ||40-22||

నానావికృతవక్త్రాయ ఖడ్గజిహ్వోగ్రదంష్ట్రిణే|
పక్షమాసలవార్ధాయ తుమ్బీవీణాప్రియాయ చ||40-23||

అఘోరఘోరరూపాయ ఘోరాఘోరతరాయ చ|
నమః శివాయ శాన్తాయ నమః శాన్తతమాయ చ||40-24||

నమో బుద్ధాయ శుద్ధాయ సంవిభాగప్రియాయ చ|
పవనాయ పతంగాయ నమః సాంఖ్యపరాయ చ||40-25||

నమశ్చణ్డైకఘణ్టాయ ఘణ్టాజల్పాయ ఘణ్టినే|
సహస్రశతఘణ్టాయ ఘణ్టామాలాప్రియాయ చ||40-26||

ప్రాణదణ్డాయ నిత్యాయ నమస్తే లోహితాయ చ|
హూంహూంకారాయ రుద్రాయ భగాకారప్రియాయ చ||40-27||

నమో ऽపారవతే నిత్యం గిరివృక్షప్రియాయ చ|
నమో యజ్ఞాధిపతయే భూతాయ ప్రసుతాయ చ||40-28||

యజ్ఞవాహాయ దాన్తాయ తప్యాయ చ భగాయ చ|
నమస్తటాయ తట్యాయ తటినీపతయే నమః||40-29||

అన్నదాయాన్నపతయే నమస్త్వన్నభుజాయ చ|
నమః సహస్రశీర్షాయ సహస్రచరణాయ చ||40-30||

సహస్రోద్ధతశూలాయ సహస్రనయనాయ చ|
నమో బాలార్కవర్ణాయ బాలరూపధరాయ చ||40-31||

నమో బాలార్కరూపాయ బాలక్రీడనకాయ చ|
నమః శుద్ధాయ బుద్ధాయ క్షోభణాయ క్షయాయ చ||40-32||

తరంగాఙ్కితకేశాయ ముక్తకేశాయ వై నమః|
నమః షట్కర్మనిష్ఠాయ త్రికర్మనియతాయ చ||40-33||

వర్ణాశ్రమాణాం విధివత్పృథగ్ధర్మప్రవర్తినే|
నమః శ్రేష్ఠాయ జ్యేష్ఠాయ నమః కలకలాయ చ||40-34||

శ్వేతపిఙ్గలనేత్రాయ కృష్ణరక్తేక్షణాయ చ|
ధర్మకామార్థమోక్షాయ క్రథాయ క్రథనాయ చ||40-35||

సాంఖ్యాయ సాంఖ్యముఖ్యాయ యోగాధిపతయే నమః|
నమో రథ్యాధిరథ్యాయ చతుష్పథపథాయ చ||40-36||

కృష్ణాజినోత్తరీయాయ వ్యాలయజ్ఞోపవీతినే|
ఈశాన రుద్రసంఘాత హరికేశ నమో ऽస్తు తే||40-37||

త్ర్యమ్బకాయామ్బికానాథ వ్యక్తావ్యక్త నమో ऽస్తు తే|
కాలకామదకామఘ్న దుష్టోద్వృత్తనిషూదన||40-38||

సర్వగర్హిత సర్వఘ్న సద్యోజాత నమో ऽస్తు తే|
ఉన్మాదన శతావర్త-గఙ్గాతోయార్ద్రమూర్ధజ||40-39||

చన్ద్రార్ధసంయుగావర్త మేఘావర్త నమో ऽస్తు తే|
నమో ऽన్నదానకర్త్రే చ అన్నదప్రభవే నమః||40-40||

అన్నభోక్త్రే చ గోప్త్రే చ త్వమేవ ప్రలయానల|
జరాయుజాణ్డజాశ్చైవ స్వేదజోద్భిజ్జ ఏవ చ||40-41||

త్వమేవ దేవదేవేశ భూతగ్రామశ్చతుర్విధః|
చరాచరస్య స్రష్టా త్వం ప్రతిహర్తా త్వమేవ చ||40-42||

త్వమేవ బ్రహ్మా విశ్వేశ అప్సు బ్రహ్మ వదన్తి తే|
సర్వస్య పరమా యోనిః సుధాంశో జ్యోతిషాం నిధిః||40-43||

ఋక్సామాని తథౌంకారమాహుస్త్వాం బ్రహ్మవాదినః|
హాయి హాయి హరే హాయి హువాహావేతి వాసకృత్||40-44||

గాయన్తి త్వాం సురశ్రేష్ఠాః సామగా బ్రహ్మవాదినః|
యజుర్మయ ఋఙ్మయశ్చ సామాథర్వయుతస్తథా||40-45||

పఠ్యసే బ్రహ్మవిద్భిస్త్వం కల్పోపనిషదాం గణైః|
బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాః శూద్రా వర్ణాశ్రమాశ్చ యే||40-46||

త్వమేవాశ్రమసంఘాశ్చ విద్యుత్స్తనితమేవ చ|
సంవత్సరస్త్వమృతవో మాసా మాసార్ధమేవ చ||40-47||

కలా కాష్ఠా నిమేషాశ్చ నక్షత్రాణి యుగాని చ|
వృషాణాం కకుదం త్వం హి గిరీణాం శిఖరాణి చ||40-48||

సింహో మృగాణాం పతయస్తక్షకానన్తభోగినామ్|
క్షీరోదో హ్యుదధీనాం చ మన్త్రాణాం ప్రణవస్తథా||40-49||

వజ్రం ప్రహరణానాం చ వ్రతానాం సత్యమేవ చ|
త్వమేవేచ్ఛా చ ద్వేషశ్చ రాగో మోహః శమః క్షమా||40-50||

వ్యవసాయో ధృతిర్లోభః కామక్రోధౌ జయాజయౌ|
త్వం గదీ త్వం శరీ చాపీ ఖట్వాఙ్గీ ముద్గరీ తథా||40-51||

ఛేత్తా భేత్తా ప్రహర్తా చ నేతా మన్తాసి నో మతః|
దశలక్షణసంయుక్తో ధర్మో ऽర్థః కామ ఏవ చ||40-52||

ఇన్దుః సముద్రః సరితః పల్వలాని సరాంసి చ|
లతావల్ల్యస్తృణౌషధ్యః పశవో మృగపక్షిణః||40-53||

ద్రవ్యకర్మగుణారమ్భః కాలపుష్పఫలప్రదః|
ఆదిశ్చాన్తశ్చ మధ్యశ్చ గాయత్ర్యోంకార ఏవ చ||40-54||

హరితో లోహితః కృష్ణో నీలః పీతస్తథా క్షణః|
కద్రుశ్చ కపిలో బభ్రుః కపోతో మచ్ఛకస్తథా||40-55||

సువర్ణరేతా విఖ్యాతః సువర్ణశ్చాప్యథో మతః|
సువర్ణనామా చ తథా సువర్ణప్రియ ఏవ చ||40-56||

త్వమిన్ద్రశ్చ యమశ్చైవ వరుణో ధనదో ऽనలః|
ఉత్ఫుల్లశ్చిత్రభానుశ్చ స్వర్భానుర్భానురేవ చ||40-57||

హోత్రం హోతా చ హోమ్యం చ హుతం చైవ తథా ప్రభుః|
త్రిసౌపర్ణస్తథా బ్రహ్మన్యజుషాం శతరుద్రియమ్||40-58||

పవిత్రం చ పవిత్రాణాం మఙ్గలానాం చ మఙ్గలమ్|
ప్రాణశ్చ త్వం రజశ్చ త్వం తమః సత్త్వయుతస్తథా||40-59||

ప్రాణో ऽపానః సమానశ్చ ఉదానో వ్యాన ఏవ చ|
ఉన్మేషశ్చ నిమేషశ్చ క్షుత్తృఙ్జృమ్భా తథైవ చ||40-60||

లోహితాఙ్గశ్చ దంష్ట్రీ చ మహావక్త్రో మహోదరః|
శుచిరోమా హరిచ్ఛ్మశ్రురూర్ధ్వకేశశ్చలాచలః||40-61||

గీతవాదిత్రనృత్యాఙ్గో గీతవాదనకప్రియః|
మత్స్యో జాలో జలో ऽజయ్యో జలవ్యాలః కుటీచరః||40-62||

వికాలశ్చ సుకాలశ్చ దుష్కాలః కాలనాశనః|
మృత్యుశ్చైవాక్షయో ऽన్తశ్చ క్షమామాయాకరోత్కరః||40-63||

సంవర్తో వర్తకశ్చైవ సంవర్తకబలాహకౌ|
ఘణ్టాకీ ఘణ్టకీ ఘణ్టీ చూడాలో లవణోదధిః||40-64||

బ్రహ్మా కాలాగ్నివక్త్రశ్చ దణ్డీ ముణ్డస్త్రిదణ్డధృక్|
చతుర్యుగశ్చతుర్వేదశ్చతుర్హోత్రశ్చతుష్పథః||40-65||

చాతురాశ్రమ్యనేతా చ చాతుర్వర్ణ్యకరశ్చ హ|
క్షరాక్షరః ప్రియో ధూర్తో గణైర్గణ్యో గణాధిపః||40-66||

రక్తమాల్యామ్బరధరో గిరీశో గిరిజాప్రియః|
శిల్పీశః శిల్పినః శ్రేష్ఠః సర్వశిల్పిప్రవర్తకః||40-67||

భగనేత్రాన్తకశ్చణ్డః పూష్ణో దన్తవినాశనః|
స్వాహా స్వధా వషట్కారో నమస్కార నమో ऽస్తు తే||40-68||

గూఢవ్రతశ్చ గూఢశ్చ గూఢవ్రతనిషేవితః|
తరణస్తారణశ్చైవ సర్వభూతేషు తారణః||40-69||

ధాతా విధాతా సంధాతా నిధాతా ధారణో ధరః|
తపో బ్రహ్మ చ సత్యం చ బ్రహ్మచర్యం తథార్జవమ్||40-70||

భూతాత్మా భూతకృద్భూతో భూతభవ్యభవోద్భవః|
భూర్భువః స్వరితశ్చైవ భూతో హ్యగ్నిర్మహేశ్వరః||40-71||

బ్రహ్మావర్తః సురావర్తః కామావర్త నమో ऽస్తు తే|
కామబిమ్బవినిర్హన్తా కర్ణికారస్రజప్రియః||40-72||

గోనేతా గోప్రచారశ్చ గోవృషేశ్వరవాహనః|
త్రైలోక్యగోప్తా గోవిన్దో గోప్తా గోగర్గ ఏవ చ||40-73||

అఖణ్డచన్ద్రాభిముఖః సుముఖో దుర్ముఖో ऽముఖః|
చతుర్ముఖో బహుముఖో రణేష్వభిముఖః సదా||40-74||

హిరణ్యగర్భః శకునిర్ధనదో ऽర్థపతిర్విరాట్|
అధర్మహా మహాదక్షో దణ్డధారో రణప్రియః||40-75||

తిష్ఠన్స్థిరశ్చ స్థాణుశ్చ నిష్కమ్పశ్చ సునిశ్చలః|
దుర్వారణో దుర్విషహో దుఃసహో దురతిక్రమః||40-76||

దుర్ధరో దుర్వశో నిత్యో దుర్దర్పో విజయో జయః|
శశః శశాఙ్కనయన-శీతోష్ణః క్షుత్తృషా జరా||40-77||

ఆధయో వ్యాధయశ్చైవ వ్యాధిహా వ్యాధిపశ్చ యః|
సహ్యో యజ్ఞమృగవ్యాధో వ్యాధీనామాకరో ऽకరః||40-78||

శిఖణ్డీ పుణ్డరీకశ్చ పుణ్డరీకావలోకనః|
దణ్డధృక్చక్రదణ్డశ్చ రౌద్రభాగవినాశనః||40-79||

విషపో ऽమృతపశ్చైవ సురాపః క్షీరసోమపః|
మధుపశ్చాపపశ్చైవ సర్వపశ్చ బలాబలః||40-80||

వృషాఙ్గరామ్భో వృషభస్తథా వృషభలోచనః|
వృషభశ్చైవ విఖ్యాతో లోకానాం లోకసంస్కృతః||40-81||

చన్ద్రాదిత్యౌ చక్షుషీ తే హృదయం చ పితామహః|
అగ్నిష్టోమస్తథా దేహో ధర్మకర్మప్రసాధితః||40-82||

న బ్రహ్మా న చ గోవిన్దః పురాణర్షయో న చ|
మాహాత్మ్యం వేదితుం శక్తా యాథాతథ్యేన తే శివ||40-83||

శివా యా మూర్తయః సూక్ష్మాస్తే మహ్యం యాన్తు దర్శనమ్|
తాభిర్మాం సర్వతో రక్ష పితా పుత్రమివౌరసమ్||40-84||

రక్ష మాం రక్షణీయో ऽహం తవానఘ నమో ऽస్తు తే|
భక్తానుకమ్పీ భగవాన్భక్తశ్చాహం సదా త్వయి||40-85||

యః సహస్రాణ్యనేకాని పుంసామావృత్య దుర్దృశామ్|
తిష్ఠత్యేకః సముద్రాన్తే స మే గోప్తాస్తు నిత్యశః||40-86||

యం వినిద్రా జితశ్వాసాః సత్త్వస్థాః సమదర్శినః|
జ్యోతిః పశ్యన్తి యుఞ్జానాస్తస్మై యోగాత్మనే నమః||40-87||

సంభక్ష్య సర్వభూతాని యుగాన్తే సముపస్థితే|
యః శేతే జలమధ్యస్థస్తం ప్రపద్యే ऽమ్బుశాయినమ్||40-88||

ప్రవిశ్య వదనం రాహోర్యః సోమం పిబతే నిశి|
గ్రసత్యర్కం చ స్వర్భానుర్భూత్వా సోమాగ్నిరేవ చ||40-89||

అఙ్గుష్ఠమాత్రాః పురుషా దేహస్థాః సర్వదేహినామ్|
రక్షన్తు తే చ మాం నిత్యం నిత్యం చాప్యాయయన్తు మామ్||40-90||

యేనాప్యుత్పాదితా గర్భా అపో భాగగతాశ్చ యే|
తేషాం స్వాహా స్వధా చైవ ఆప్నువన్తి స్వదన్తి చ||40-91||

యేన రోహన్తి దేహస్థాః ప్రాణినో రోదయన్తి చ|
హర్షయన్తి న కృష్యన్తి నమస్తేభ్యస్తు నిత్యశః||40-92||

యే సముద్రే నదీదుర్గే పర్వతేషు గుహాసు చ|
వృక్షమూలేషు గోష్ఠేషు కాన్తారగహనేషు చ||40-93||

చతుష్పథేషు రథ్యాసు చత్వరేషు సభాసు చ|
హస్త్యశ్వరథశాలాసు జీర్ణోద్యానాలయేషు చ||40-94||

యేషు పఞ్చసు భూతేషు దిశాసు విదిశాసు చ|
ఇన్ద్రార్కయోర్మధ్యగతా యే చ చన్ద్రార్కరశ్మిషు||40-95||

రసాతలగతా యే చ యే చ తస్మాత్పరం గతాః|
నమస్తేభ్యో నమస్తేభ్యో నమస్తేభ్యస్తు సర్వశః||40-96||

సర్వస్త్వం సర్వగో దేవః సర్వభూతపతిర్భవః|
సర్వభూతాన్తరాత్మా చ తేన త్వం న నిమన్త్రితః||40-97||

త్వమేవ చేజ్యసే దేవ యజ్ఞైర్వివిధదక్షిణైః|
త్వమేవ కర్తా సర్వస్య తేన త్వం న నిమన్త్రితః||40-98||

అథవా మాయయా దేవ మోహితః సూక్ష్మయా తవ|
తస్మాత్తు కారణాద్వాపి త్వం మయా న నిమన్త్రితః||40-99||

ప్రసీద మమ దేవేశ త్వమేవ శరణం మమ|
త్వం గతిస్త్వం ప్రతిష్ఠా చ న చాన్యో ऽస్తీతి మే మతిః||40-100||

బ్రహ్మోవాచ
స్తుత్వైవం స మహాదేవం విరరామ మహామతిః|
భగవానపి సుప్రీతః పునర్దక్షమభాషత||40-101||

శ్రీభగవానువాచ
పరితుష్టో ऽస్మి తే దక్ష స్తవేనానేన సువ్రత|
బహునా తు కిముక్తేన మత్సమీపం గమిష్యసి||40-102||

బ్రహ్మోవాచ
తథైవమబ్రవీద్వాక్యం త్రైలోక్యాధిపతిర్భవః|
కృత్వాశ్వాసకరం వాక్యం సర్వజ్ఞో వాక్యసంహితమ్||40-103||

శ్రీశివ ఉవాచ
దక్ష దుఃఖం న కర్తవ్యం యజ్ఞవిధ్వంసనం ప్రతి|
అహం యజ్ఞహనస్తుభ్యం దృష్టమేతత్పురానఘ||40-104||

భూయశ్చ త్వం వరమిమం మత్తో గృహ్ణీష్వ సువ్రత|
ప్రసన్నసుముఖో భూత్వా మమైకాగ్రమనాః శృణు||40-105||

అశ్వమేధసహస్రస్య వాజపేయశతస్య వై|
ప్రజాపతే మత్ప్రసాదాత్ఫలభాగీ భవిష్యసి||40-106||

వేదాన్షడఙ్గాన్బుధ్యస్వ సాంఖ్యయోగాంశ్చ కృత్స్నశః|
తపశ్చ విపులం తప్త్వా దుశ్చరం దేవదానవైః||40-107||

అబ్దైర్ద్వాదశభిర్యుక్తం గూఢమప్రజ్ఞనిన్దితమ్|
వర్ణాశ్రమకృతైర్ధర్మైర్వినీతం న క్వచిత్క్వచిత్||40-108||

సమాగతం వ్యవసితం పశుపాశవిమోక్షణమ్|
సర్వేషామాశ్రమాణాం చ మయా పాశుపతం వ్రతమ్||40-109||

ఉత్పాదితం దక్ష శుభం సర్వపాపవిమోచనమ్|
అస్య చీర్ణస్య యత్సమ్యక్ఫలం భవతి పుష్కలమ్|
తచ్చాస్తు సుమహాభాగ మానసస్త్యజ్యతాం జ్వరః||40-110||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవముక్త్వా తు దేవేశః సపత్నీకః సహానుగః|
అదర్శనమనుప్రాప్తో దక్షస్యామితతేజసః||40-111||

అవాప్య చ తథా భాగం యథోక్తం చోమయా భవః|
జ్వరం చ సర్వధర్మజ్ఞో బహుధా వ్యభజత్తదా||40-112||

శాన్త్యర్థం సర్వభూతానాం శృణుధ్వమథ వై ద్విజాః|
శిఖాభితాపో నాగానాం పర్వతానాం శిలాజతు||40-113||

అపాం తు నీలికాం విద్యాన్నిర్మోకో భుజగేషు చ|
ఖోరకః సౌరభేయాణామూఖరః పృథివీతలే||40-114||

శునామపి చ ధర్మజ్ఞా దృష్టిప్రత్యవరోధనమ్|
రన్ధ్రాగతమథాశ్వానాం శిఖోద్భేదశ్చ బర్హిణామ్||40-115||

నేత్రరాగః కోకిలానాం ద్వేషః ప్రోక్తో మహాత్మనామ్|
జనానామపి భేదశ్చ సర్వేషామితి నః శ్రుతమ్||40-116||

శుకానామపి సర్వేషాం హిక్కికా ప్రోచ్యతే జ్వరః|
శార్దూలేష్వథ వై విప్రాః శ్రమో జ్వర ఇహోచ్యతే||40-117||

మానుషేషు చ సర్వజ్ఞా జ్వరో నామైష కీర్తితః|
మరణే జన్మని తథా మధ్యే చాపి నివేశితః||40-118||

ఏతన్మాహేశ్వరం తేజో జ్వరో నామ సుదారుణః|
నమస్యశ్చైవ మాన్యశ్చ సర్వప్రాణిభిరీశ్వరః||40-119||

ఇమాం జ్వరోత్పత్తిమదీనమానసః|
పఠేత్సదా యః సుసమాహితో నరః|
విముక్తరోగః స నరో ముదాయుతో|
లభేత కామాంశ్చ యథామనీషితాన్||40-120||

దక్షప్రోక్తం స్తవం చాపి కీర్తయేద్యః శృణోతి వా|
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్కించిద్దీర్ఘమాయురవాప్నుయాత్||40-121||

యథా సర్వేషు దేవేషు వరిష్ఠో భగవాన్భవః|
తథా స్తవో వరిష్ఠో ऽయం స్తవానాం దక్షనిర్మితః||40-122||

యశఃస్వర్గసురైశ్వర్య-విత్తాదిజయకాఙ్క్షిభిః|
స్తోతవ్యో భక్తిమాస్థాయ విద్యాకామైశ్చ యత్నతః||40-123||

వ్యాధితో దుఃఖితో దీనో నరో గ్రస్తో భయాదిభిః|
రాజకార్యనియుక్తో వా ముచ్యతే మహతో భయాత్||40-124||

అనేనైవ చ దేహేన గణానాం చ మహేశ్వరాత్|
ఇహ లోకే సుఖం ప్రాప్య గణరాడుపజాయతే||40-125||

న యక్షా న పిశాచా వా న నాగా న వినాయకాః|
కుర్యుర్విఘ్నం గృహే తస్య యత్ర సంస్తూయతే భవః||40-126||

శృణుయాద్వా ఇదం నారీ భక్త్యాథ భవభావితా|
పితృపక్షే భర్తృపక్షే పూజ్యా భవతి చైవ హ||40-127||

శృణుయాద్వా ఇదం సర్వం కీర్తయేద్వాప్యభీక్ష్ణశః|
తస్య సర్వాణి కార్యాణి సిద్ధిం గచ్ఛన్త్యవిఘ్నతః||40-128||

మనసా చిన్తితం యచ్చ యచ్చ వాచాప్యుదాహృతమ్|
సర్వం సంపద్యతే తస్య స్తవస్యాస్యానుకీర్తనాత్||40-129||

దేవస్య సగుహస్యాథ దేవ్యా నన్దీశ్వరస్య చ|
బలిం విభజతః కృత్వా దమేన నియమేన చ||40-130||

తతః ప్రయుక్తో గృహ్ణీయాన్నామాన్యాశు యథాక్రమమ్|
ఈప్సితాంల్లభతే ऽప్యర్థాన్కామాన్భోగాంశ్చ మానవః||40-131||

మృతశ్చ స్వర్గమాప్నోతి స్త్రీసహస్రసమావృతః|
సర్వకామసుయుక్తో వా యుక్తో వా సర్వపాతకైః||40-132||

పఠన్దక్షకృతం స్తోత్రం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే|
మృతశ్చ గణసాయుజ్యం పూజ్యమానః సురాసురైః||40-133||

వృషేణ వినియుక్తేన విమానేన విరాజతే|
ఆభూతసంప్లవస్థాయీ రుద్రస్యానుచరో భవేత్||40-134||

ఇత్యాహ భగవాన్వ్యాసః పరాశరసుతః ప్రభుః|
నైతద్వేదయతే కశ్చిన్నైతచ్ఛ్రావ్యం చ కస్యచిత్||40-135||

శ్రుత్వేమం పరమం గుహ్యం యే ऽపి స్యుః పాపయోనయః|
వైశ్యాః స్త్రియశ్చ శూద్రాశ్చ రుద్రలోకమవాప్నుయుః||40-136||

శ్రావయేద్యశ్చ విప్రేభ్యః సదా పర్వసు పర్వసు|
రుద్రలోకమవాప్నోతి ద్విజో వై నాత్ర సంశయః||40-137||


బ్రహ్మపురాణము