బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 119)


బ్రహ్మోవాచ
సోమతీర్థమితి ఖ్యాతం తదప్యుక్తం మహాత్మభిః|
తత్ర స్నానేన దానేన సోమపానఫలం లభేత్||119-1||

జగతాం మాతరః పూర్వమోషధ్యో జీవసంమతాః|
మమాపి మాతరో దేవ్యః పూర్వాసాం పూర్వవత్తరాః||119-2||

ఆసు ప్రతిష్ఠితో ధర్మః స్వాధ్యాయో యజ్ఞకర్మ చ|
ఆభిరేవ ధృతం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరమ్||119-3||

అశేషరోగోపశమో భవత్యాభిరసంశయమ్|
అన్నమేతాభిరేవ స్యాదశేషప్రాణరక్షణమ్|
అత్రౌషధ్యో జగద్వన్ద్యా మామూచురనహంకృతాః||119-4||

ఓషధ్య ఊచుః
అస్మాకం త్వం పతిం దేహి రాజానం సురసత్తమ||119-5||

బ్రహ్మోవాచ
తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తాసాం మయోక్తా ఓషధీరిదమ్|
పతిం ప్రాప్స్యథ సర్వాశ్చ రాజానం ప్రీతివర్ధనమ్||119-6||

రాజానమితి తచ్ఛ్రుత్వా తా మామూచుః పునర్మునే|
గన్తవ్యం క్వ పునశ్చోక్తా గౌతమీం యాన్తు మాతరః||119-7||

తుష్టాయామథ తస్యాం వో రాజా స్యాల్లోకపూజితః|
తాశ్చ గత్వా మునిశ్రేష్ఠ తుష్టువుర్గౌతమీం నదీమ్||119-8||

ఓషధ్య ఊచుః
కిం వాకరిష్యన్భవవర్తినో జనా|
నానాఘసంఘాభిభవాచ్చ దుఃఖితాః|
న చాగమిష్యద్భవతీ భువం చేత్|
పుణ్యోదకే గౌతమి శంభుకాన్తే||119-9||

కో వేత్తి భాగ్యం నరదేహభాజాం|
మహీగతానాం సరితామధీశే|
ఏషాం మహాపాతకసంఘహన్త్రీ|
త్వమమ్బ గఙ్గే సులభా సదైవ||119-10||

న తే విభూతిం నను వేత్తి కో ऽపి|
త్రైలోక్యవన్ద్యే జగదమ్బ గఙ్గే|
గౌరీసమాలిఙ్గితవిగ్రహో ऽపి|
ధత్తే స్మరారిః శిరసాపి యత్త్వామ్||119-11||

నమో ऽస్తు తే మాతరభీష్టదాయిని|
నమో ऽస్తు తే బ్రహ్మమయే ऽఘనాశిని|
నమో ऽస్తు తే విష్ణుపదాబ్జనిఃసృతే|
నమో ऽస్తు తే శంభుజటావినిఃసృతే||119-12||

బ్రహ్మోవాచ
ఇత్యేవం స్తువతామీశా కిం దదామీత్యవోచత||119-13||

ఓషధ్య ఊచుః
పతిం దేహి జగన్మాతా రాజానమతితేజసమ్||119-14||

బ్రహ్మోవాచ
తదోవాచ నదీ గఙ్గా ఓషధీస్తా ఇదం వచః||119-15||

గఙ్గోవాచ
అహం చామృతరూపాస్మి ఓషధ్యో మాతరో ऽమృతాః|
తాదృశం చామృతాత్మానం పతిం సోమం దదామి వః||119-16||

బ్రహ్మోవాచ
దేవాశ్చ ఋషయో వాక్యం మేనిరే సోమ ఏవ చ|
ఓషధ్యశ్చాపి తద్వాక్యం తతో జగ్ముః స్వమాలయమ్||119-17||

యత్ర చాపుర్మహౌషధ్యో రాజానమమృతాత్మకమ్|
సోమం సమస్తసంతాప-పాపసంఘనివారకమ్||119-18||

సోమతీర్థం తు తత్ఖ్యాతం సోమపానఫలప్రదమ్|
తత్ర స్నానేన దానేన పితరః స్వర్గమాప్నుయుః||119-19||

య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం పఠేద్వా భక్తితః స్మరేత్|
దీర్ఘమాయురవాప్నోతి స పుత్రీ ధనవాన్భవేత్||119-20||


బ్రహ్మపురాణము