బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 118)


బ్రహ్మోవాచ
అశ్వత్థతీర్థమాఖ్యాతం పిప్పలం చ తతః పరమ్|
ఉత్తరే మన్దతీర్థం తు తత్ర వ్యుష్టిమితః శృణు||118-1||

పురా త్వగస్త్యో భగవాన్దక్షిణాశాపతిః ప్రభుః|
దేవైస్తు ప్రేరితః పూర్వం విన్ధ్యస్య ప్రార్థనం ప్రతి||118-2||

స శనైర్విన్ధ్యమభ్యాగాత్సహస్రమునిభిర్వృతః|
తమాగత్య నగశ్రేష్ఠం బహువృక్షసమాకులమ్||118-3||

స్పర్ధినం మేరుభానుభ్యాం విన్ధ్యం శృఙ్గశతైర్వృతమ్|
అత్యున్నతం నగం ధీరో లోపాముద్రాపతిర్మునిః||118-4||

కృతాతిథ్యో ద్విజైః సార్ధం ప్రశస్య చ నగం పునః|
ఇదమాహ మునిశ్రేష్ఠో దేవకార్యార్థసిద్ధయే||118-5||

అగస్త్య ఉవాచ
అహం యామి నగశ్రేష్ఠ మునిభిస్తత్త్వదర్శిభిః|
తీర్థయాత్రాం కరోమీతి దక్షిణాశాం వ్రజామ్యహమ్||118-6||

దేహి మార్గం నగపతే ఆతిథ్యం దేహి యాచతే|
యావదాగమనం మే స్యాత్స్థాతవ్యం తావదేవ హి||118-7||

నాన్యథా భవితవ్యం తే తథేత్యాహ నగోత్తమః|
ఆక్రామన్దక్షిణామాశాం తైర్వృతో మునిభిర్మునిః||118-8||

శనైః స గౌతమీమాగాత్సత్త్రయాగాయ దీక్షితః|
యావత్సంవత్సరం సత్త్రమకరోదృషిభిర్వృతః||118-9||

కైటభస్య సుతౌ పాపౌ రాక్షసౌ ధర్మకణ్టకౌ|
అశ్వత్థః పిప్పలశ్చేతి విఖ్యాతౌ త్రిదశాలయే||118-10||

అశ్వత్థో ऽశ్వత్థరూపేణ పిప్పలో బ్రహ్మరూపధృక్|
తావుభావన్తరం ప్రేప్సూ యజ్ఞవిధ్వంసనాయ తు||118-11||

కురుతాం కాఙ్క్షితం రూపం దానవౌ పాపచేతసౌ|
అశ్వత్థో వృక్షరూపేణ పిప్పలో బ్రాహ్మణాకృతిః||118-12||

ఉభౌ తౌ బ్రాహ్మణాన్నిత్యం పీడయేతాం తపోధన|
ఆలభన్తే చ యే ऽశ్వత్థం తాంస్తానశ్నాత్యసౌ తరుః||118-13||

పిప్పలః సామగో భూత్వా శిష్యానశ్నాతి రాక్షసః|
తస్మాదద్యాపి విప్రేషు సామగో ऽతీవ నిష్కృపః||118-14||

క్షీయమాణాన్ద్విజాన్దృష్ట్వా మునయో రాక్షసావిమౌ|
ఇతి బుద్ధ్వా మహాప్రాజ్ఞా దక్షిణం తీరమాశ్రితమ్||118-15||

సౌరిం శనైశ్చరం మన్దం తపస్యన్తం ధృతవ్రతమ్|
గత్వా మునిగణాః సర్వే రక్షఃకర్మ న్యవేదయన్||118-16||

సౌరిర్మునిగణానాహ పూర్ణే తపసి మే ద్విజాః|
రాక్షసౌ హన్మ్యపూర్ణే తు తపస్యక్షమ ఏవ హి||118-17||

పునః ప్రోచుర్మునిగణా దాస్యామస్తే తపో మహత్|
ఇత్యుక్తో బ్రాహ్మణైః సౌరిః కృతమిత్యాహ తానపి||118-18||

సౌరిర్బ్రాహ్మణవేషేణ ప్రాయాదశ్వత్థరూపిణమ్|
రాక్షసం బ్రాహ్మణో భూత్వా ప్రదక్షిణమథాకరోత్||118-19||

ప్రదక్షిణం తు కుర్వాణం మేనే బ్రాహ్మణమేవ తమ్|
నిత్యవద్రాక్షసః పాపో భక్షయామాస మాయయా||118-20||

తస్య కాయం సమావిశ్య చక్షుషాన్త్రాణ్యపశ్యత|
దృష్టః స రాక్షసః పాపో మన్దేన రవిసూనునా||118-21||

భస్మీభూతః క్షణేనైవ గిరిర్వజ్రహతో యథా|
అశ్వత్థం భస్మసాత్కృత్వా అన్యం బ్రాహ్మణరూపిణమ్||118-22||

రాక్షసం పాపనిలయమేక ఏవ తమభ్యగాత్|
అధీయానో విప్ర ఇవ శిష్యరూపో వినీతవత్||118-23||

పిప్పలః పూర్వవచ్చాపి భక్షయామాస భానుజమ్|
స భక్షితః పూర్వవచ్చ కుక్షావన్త్రాణ్యవైక్షత||118-24||

తేనాలోకితమాత్రో ऽసౌ రాక్షసో భస్మసాదభూత్|
ఉభౌ హత్వా భానుసుతః కిం కృత్యం మే వదన్త్వథ||118-25||

మునయో జాతసంహర్షాః సర్వ ఏవ తపస్వినః|
తతః ప్రసన్నా హ్యభవన్నృషయో ऽగస్త్యపూర్వకాః||118-26||

వరాన్దదుర్యథాకామం సౌరయే మన్దగామినే|
స ప్రీతో బ్రాహ్మణానాహ శనిః సూర్యసుతో బలీ||118-27||

సౌరిరువాచ
మద్ద్వారే నియతా యే చ కుర్వన్త్యశ్వత్థలమ్భనమ్|
తేషాం సర్వాణి కార్యాణి స్యుః పీడా మద్భవా న చ||118-28||

తీర్థే చాశ్వత్థసంజ్ఞే వై స్నానం కుర్వన్తి యే నరాః|
తేషాం సర్వాణి కార్యాణి భవేయురపరో వరః||118-29||

మన్దవారే తు యే ऽశ్వత్థం ప్రాతరుత్థాయ మానవాః|
ఆలభన్తే చ తేషాం వై గ్రహపీడా వ్యపోహతు||118-30||

బ్రహ్మోవాచ
తతః ప్రభృతి తత్తీర్థమశ్వత్థం పిప్పలం విదుః|
తీర్థం శనైశ్చరం తత్ర తత్రాగస్త్యం చ సాత్త్రికమ్||118-31||

యాజ్ఞికం చాపి తత్తీర్థం సామగం తీర్థమేవ చ|
ఇత్యాద్యష్టోత్తరాణ్యాసన్సహస్రాణ్యథ షోడశ|
తేషు స్నానం చ దానం చ సత్త్రయాగఫలప్రదమ్||118-32||


బ్రహ్మపురాణము