బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 103)


బ్రహ్మోవాచ
శమీతీర్థమితి ఖ్యాతం సర్వపాపోపశాన్తిదమ్|
తస్యాఖ్యానం ప్రవక్ష్యామి శృణు యత్నేన నారద||103-1||

ఆసీత్ప్రియవ్రతో నామ క్షత్రియో జయతాం వరః|
గౌతమ్యా దక్షిణే తీరే దీక్షాం చక్రే పురోధసా||103-2||

హయమేధ ఉపక్రాన్తే ఋత్విగ్భిరృషిభిర్వృతే|
తస్య రాజ్ఞో మహాబాహోర్వసిష్ఠస్తు పురోహితః||103-3||

తద్యజ్ఞవాటమగమద్దానవో ऽథ హిరణ్యకః|
తం దానవమభిప్రేక్ష్య దేవాస్త్విన్ద్రపురోగమాః||103-4||

భీతాః కేచిద్దివం జగ్ముర్హవ్యవాట్శమిమావిశత్|
అశ్వత్థం విష్ణురగమద్భానురర్కం వటం శివః||103-5||

సోమః పలాశమగమద్గఙ్గామ్భో హవ్యవాహనః|
అశ్వినౌ తు హయం గృహ్య వాయసో ऽభూద్యమః స్వయమ్||103-6||

ఏతస్మిన్నన్తరే తత్ర వసిష్ఠో భగవానృషిః|
యష్టిమాదాయ దైతేయాన్న్యవారయదథాజ్ఞయా||103-7||

తతః ప్రవృత్తః పునరేవ యజ్ఞో|
దైత్యో గతః స్వేన బలేన యుక్తః|
ఇమాని తీర్థాని తతః శుభాని|
దశాశ్వమేధస్య ఫలాని దద్యుః||103-8||

ప్రథమం తు శమీతీర్థం ద్వితీయం వైష్ణవం విదుః|
ఆర్కం శైవం చ సౌమ్యం చ వాసిష్ఠం సర్వకామదమ్||103-9||

దేవాశ్చ ఋషయః సర్వే నివృత్తే మఖవిస్తరే|
తుష్టాః ప్రోచుర్వసిష్ఠం తం యజమానం ప్రియవ్రతమ్||103-10||

తాంశ్చ వృక్షాంస్తాం చ గఙ్గాం ముదా యుక్తాః పునః పునః|
హయమేధస్య నిష్పత్త్యై ఏతే యాతా ఇతస్తతః||103-11||

హయమేధఫలం దద్యుస్తీర్థానీత్యవదన్సురాః|
తస్మాత్స్నానేన దానేన తేషు తీర్థేషు నారద|
హయమేధఫలం పుణ్యం ప్రాప్నోతి న మృషా వచః||103-12||


బ్రహ్మపురాణము