బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 102)


బ్రహ్మోవాచ
సావిత్రీ చైవ గాయత్రీ శ్రద్ధా మేధా సరస్వతీ|
ఏతాని పఞ్చ తీర్థాని పుణ్యాని మునయో విదుః||102-1||

తత్ర స్నాత్వా తు పీత్వా తు ముచ్యతే సర్వకల్మషాత్|
సావిత్రీ చైవ గాయత్రీ శ్రద్ధా మేధా సరస్వతీ||102-2||

ఏతా మమ సుతా జ్యేష్ఠా ధర్మసంస్థానహేతవః|
సర్వాసాముత్తమాం కాంచిన్నిర్మమే లోకసున్దరీమ్||102-3||

తాం దృష్ట్వా వికృతా బుద్ధిర్మమాసీన్మునిసత్తమ|
గృహ్యమాణా మయా బాలా సా మాం దృష్ట్వా పలాయితా||102-4||

మృగీభూతా తు సా బాలా మృగో ऽహమభవం తదా|
మృగవ్యాధో ऽభవచ్ఛంభుర్ధర్మసంరక్షణాయ చ||102-5||

తా మద్భీతాః పఞ్చ సుతా గఙ్గామీయుర్మహానదీమ్|
తతో మహేశ్వరః ప్రాయాద్ధర్మసంరక్షణాయ సః||102-6||

ధనుర్గృహీత్వా సశరమీశో ऽపి మృగరూపిణమ్|
మామువాచ వధిష్యే త్వాం మృగవ్యాధస్తదా హరః||102-7||

తత్కర్మణో నివృత్తో ऽహం ప్రాదాం కన్యాం వివస్వతే|
సావిత్ర్యాద్యాః పఞ్చ సుతా నదీరూపేణ సంగతాః||102-8||

తా ఆగతాః పునశ్చాపి స్వర్గం లోకం మమాన్తికమ్|
యత్ర తాః సంగతా దేవ్యా పఞ్చ తీర్థాని నారద||102-9||

సంగతాని చ పుణ్యాని పఞ్చ నద్యః సరస్వతీ|
తేషు స్నానం తథా దానం యత్కించిత్కురుతే నరః||102-10||

సర్వకామప్రదం తత్స్యాన్నైష్కర్మ్యాన్ముక్తిదం స్మృతమ్|
తత్రాభవన్మృగవ్యాధం తీర్థం సర్వార్థదం నృణామ్|
స్వర్గమోక్షఫలం చాన్యద్బ్రహ్మతీర్థఫలం స్మృతమ్||102-11||


బ్రహ్మపురాణము