బొబ్బిలియుద్ధనాటకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Bobbili yuddam natakam.pdf
బ్రహ్మశ్రీ-వేదము-వేంకటరాయశాస్త్రి గారు.

శ్రీ

బొబ్బిలియుద్ధనాటకము

"మహామహోపాధ్యాయ" "కళాప్రపూర్ణ" సర్వతంత్ర స్వతంత్రే"త్యాది

అసంఖ్యాక బిరుద విరాజితులు

బ్రహ్మశ్రీ, వేదము - వేంకటరాయశాస్త్రిగారిచే

విరచితము.

రెండవకూర్పు


ప్రకాశకులు.

తత్పౌత్త్రులు:

వేదము - వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్,

4, మల్లికేశ్వరగుడి సందు, లింగిశెట్టివీథి,

మన్నెడి. జి. టి. మదరాసు.

All rights resserved

1934.

వెల ర్పు. 1.

పమ్మి. పొన్నయ్యశెట్టిగారి

చంద్రికాముద్రాక్షరశాలయందు ముద్రితము.

చాకలపేట, మదరాసు.

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2021, prior to 1 January 1961) after the death of the author.