బాలక ప్రియనే బాల గణపతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ తెలుగు కీర్తనలు

పల్లవి: బాలక ప్రియనె బాల గణపతి 
         భక్తర పాలనె భక్త గణపతి
అను పల్లవి:
కరుణాకరణే తరుణ గణపతి
భకర పాలనె భక్త గణపతి 

చరణం:
వీరర బలవె వీర గణపతి
శక్తర పూజ్య శక్తి గణపతి
ద్విజర హృదయనె ద్విజగణపతి
సిద్ధప్రసిద్ద సిద్ధి గణపతి

ఊరను రక్షిప ఉచ్చిష్ట గణపతి
విష్నవిదూర విష్నగణపతి
బేగన వలివె క్షిప్రగణపతి
ఆరంభ పూజ్య హేరంభ గణపతి

సిరియను కొడువ లక్ష్మీ గణపతి
మహామహిమనే మహా గణపతి
విజయ కొడువ విజయ గణపతి.
మనదల్లి ఆడువ నృత్య గణపతి

మంగళతరువ ఊర్ద్వ గణపతి
రక్షణ కొడువే కాక్షర గణపతి
ఋణహరనే ఋణమోచక గణపతి
అక్షర కలిసువ ప్రత్యక్ష గణపతి.

క్షిప్ర ప్రసాద ప్రసాద గణపతి
కల్యాణకొడువ హరిద్రా గణపతి
కామన గెలిసువ ఏకదంత గణపతి
విచార కొడువ సృష్టి గణపతి

చండ ప్రచండ ఉద్దండ గణపతి 
ఖండిప శత్రువ డుండి గణపతి
సుఖవను కొడువ ద్విముఖ గణపతి
త్రిముర్తి తేజ త్రముఖ గణపతి

దుర్గుణ శిక్షక సింహ గణపతి
ధ్యానవ కరుణిప యోగ గణపతి 
మార్గవకొడువ దుర్గ గణపతి
కష్టవ హరిసువ సంకష్ట గణపతి

సచ్చిదానదం శ్రీవర గణపతి
శ్రీవర గణపతి శ్రీవర గణపతి