బాలకాండము - సర్గము 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే సప్తసప్తతితమః సర్గః |౧-౭౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

గతే రామే ప్రశాంత ఆత్మా రామో దాశరథిః ధనుః |

వరుణాయ అప్రమేయాయ దదౌ హస్తే మహాయశాః |౧-౭౭-౧|

అభివాద్య తతో రామో వసిష్ఠ ప్రముఖాన్ ఋషీన్ |

పితరం విహ్వలం దృష్ట్వా ప్రోవాచ రఘునందనః |౧-౭౭-౨|

జామదగ్న్యో గతో రామః ప్రయాతు చతుర్ అంగిణీ |

అయోధ్యా అభిముఖీ సేనా త్వయా నాథేన పాలితా |౧-౭౭-౩|

రామస్య వచనం శ్రుత్వా రాజా దశరథః సుతం |

బాహుభ్యాం సంపరిష్వజ్య మూర్ధ్ని ఉపాఘ్రాయ రాఘవం |౧-౭౭-౪|

గతో రామ ఇతి శ్రుత్వా హృష్టః ప్రముదితో నృపః |

పునర్జాతం తదా మేనే పుత్రం ఆత్మానం ఏవ చ |౧-౭౭-౫|

చోదయామాస తాం సేనాం జగామ ఆశు తతః పురీం |

పతాకా ధ్వజినీం రమ్యాం తూర్య ఉద్ ఘుష్ట నినాదితాం |౧-౭౭-౬|

సిక్త రాజ పథా రమ్యాం ప్రకీర్ణ కుసుమ ఉత్కరాం |

రాజ ప్రవేశ సుముఖైః పౌరైః మంగల పాణిభిః |౧-౭౭-౭|

సంపూర్ణాం ప్రావిశత్ రాజా జన ఓఘైః సమలంకృతాం |

పౌరైః ప్రతి ఉద్గతో దూరం ద్విజైః చ పుర వాసిభిః |౧-౭౭-౮|

పుత్రైః అనుగతః శ్రీమాన్ శ్రీమద్భిః చ మహాయశాః |

ప్రవివేశ గృహం రాజా హిమవత్ సదృశం ప్రియం |౧-౭౭-౯|

ననంద స్వజనైః రాజా గృహే కామైః సుపూజితః |

కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ కైకేయీ చ సుమధ్యమా |౧-౭౭-౧౦|

వధూ ప్రతిగ్రహే యుక్తా యాః చ అన్యా రాజ యోషితః |

తతః సీతాం మహాభాగాం ఊర్మిలాం చ యశస్వినీం |౧-౭౭-౧౧|

కుశధ్వజ సుతే చ ఉభే జగృహుః నృప యోషితః |

మంగల ఆలాపనైః హోమైః శోభితాః క్షౌమ వాససః |౧-౭౭-౧౨|

దేవత ఆయతనాని ఆశు సర్వాః తాః ప్రత్యపూజయన్ |

అభివాద్య అభివాద్యాన్ చ సర్వా రాజ సుతాః తదా |౧-౭౭-౧౩|

రేమిరే ముదితాః సర్వా భర్తృభిః సహితా రహః |

కృత దారాః కృత అస్త్రాః చ స ధనాః స సుహృత్ జనాః |౧-౭౭-౧౪|

శుశ్రూషమాణాః పితరం వర్తయంతి నరర్షభాః |

కస్యచిత్ అథ కాలస్య రాజా దశరధః సుతం |౧-౭౭-౧౫|

భరతం కైకేయీ పుత్రం అబ్రవీత్ రఘునందన |

అయం కేకయ రాజస్య పుత్రో వసతి పుత్రక |౧-౭౭-౧౬|

త్వాం నేతుం ఆగతో వీరో యుధాజిత్ మాతులః తవ |

శ్రుత్వా దశరథస్య ఏతత్ భరతః కైకేయి సుతః |౧-౭౭-౧౭|

గమనాయ అభిచక్రామ శత్రుఘ్న సహితః తదా |

ఆపృచ్ఛ్య పితరం శూరో రామం చ అక్లిష్ట కర్మణం |౧-౭౭-౧౮|

మాతౄః చ అపి నరశ్రేష్ట శత్రుఘ్న సహితో యయౌ |

యుధాజిత్ ప్రాప్య భరతం స శత్రుఘ్నం ప్రహర్షితః |౧-౭౭-౧౯|

స్వ పురం ప్రవివేశత్ వీరః పితా తస్య తుతోష హ |

గతే చ భరతే రామో లక్ష్మణః చ మహాబలః |౧-౭౭-౨౦|

పితరం దేవ సంకాశం పూజయామాసతుః తదా |

పితుః ఆజ్ఞాం పురస్కృత్య పౌర కార్యాణి సర్వశః |౧-౭౭-౨౧|

చకార రామః సర్వాణి ప్రియాణి చ హితాని చ |

మాతృభ్యో మాతృ కార్యాణి కృత్వా పరమ యంత్రితః |౧-౭౭-౨౨|

గురూణాం గురు కార్యాణి కాలే కాలే అన్వవైక్షత |

ఏవం దశరథః ప్రీతో బ్రాహ్మణా నైగమాః తథా |౧-౭౭-౨౩|

రామస్య శీల వృత్తేన సర్వం విషయ వాసినః |

తేషాం అతి యశా లోకే రామః సత్య పరాక్రమః |౧-౭౭-౨౪|

స్వయంభూః ఇవ భూతానాం బభూవ గుణవత్తరః |

రామః చ సీతయా సార్ధం విజహార బహూన్ ఋతూన్ |౧-౭౭-౨౫|

మనస్వీ తద్ గతమానస్య తస్యా హృది సమర్పితః |

ప్రియా తు సీతా రామస్య దారాః పితృ కృతా ఇతి |౧-౭౭-౨౬|

గుణాత్ రూప గుణాత్ చ అపి ప్రీతిః భూయో అభివర్ధతే |

తస్యాః చ భర్తా ద్విగుణం హృదయే పరివర్తతే |౧-౭౭-౨౭|

అంతర్ గతం అపి వ్యక్తం ఆఖ్యాతి హృదయం హృదా |

తస్య భూయో విశేషేణ మైథిలీ జనక ఆత్మజా |

దేవతాభిః సమా రూపే సీతా శ్రీః ఇవ రూపిణీ |౧-౭౭-౨౮|

తయా స రాజ ఋషి సుతో అభికామయా

సమేయివాన్ ఉత్తమ రాజ కన్యయా |

అతీవ రామః శుశుభే ముదా అన్వితో

విభుః శ్రియా విష్ణుః ఇవ అమర ఈశ్వరః |౧-౭౭-౨౯|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే సప్తసప్తతితమః సర్గః |౧-౭౭|