బాలకాండము - సర్గము 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే షట్సప్తతితమః సర్గః |౧-౭౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

శ్రుత్వా తత్ జామదగ్న్యస్య వాక్యం దాశరథిః తదా |

గౌరవాత్ యంత్రిత కథః పితూ రామం అథ అబ్రవీత్ |౧-౭౬-౧|

కృతవాన్ అస్మి యత్ కర్మ శ్రుతవాన్ అసి భార్గవ |

అనురుంధ్యామహే బ్రహ్మన్ పితుర్ ఆనృణ్యం ఆస్థితః |౧-౭౬-౨|

వీర్య హీనం ఇవ అశక్తం క్షత్ర ధర్మేణ భార్గవ |

అవజానాసి మే తేజః పశ్య మే అద్య పరాక్రమం |౧-౭౬-౩|

ఇతి ఉక్త్వా రాఘవః క్రుద్ధో భార్గవస్య వర ఆయుధం |

శరం చ ప్రతిజగ్రాహ హస్తాత్ లఘు పరాక్రమః |౧-౭౬-౪|

ఆరోప్య స ధనూ రామః శరం సజ్యం చకార హ |

జామదగ్న్యం తతో రామం రామః క్రుద్ధో అబ్రవీత్ ఇదం |౧-౭౬-౫|

బ్రాహ్మణో అసి ఇతి పూజ్యో మే విశ్వామిత్ర కృతేన చ |

తస్మాత్ శక్తో న తే రామ మోక్తుం ప్రాణ హరం శరం |౧-౭౬-౬|

ఇమాం వా త్వత్ గతిం రామ తపో బల సమార్జితాన్ |

లోకాన్ అప్రతిమాన్ వా అపి హనిష్యామి యత్ ఇచ్ఛసి |౧-౭౬-౭|

న హి అయం వైష్ణవో దివ్యః శరః పర పురంజయః |

మోఘః పతతి వీర్యేణ బల దర్ప వినాశనః |౧-౭౬-౮|

వర ఆయుధ ధరం రామం ద్రష్టుం స ఋషి గణాః సురాః |

పితామహం పురస్కృత్య సమేతాః తత్ర సర్వశః |౧-౭౬-౯|

గంధర్వ అప్సరసః చైవ సిద్ధ చారణ కిన్నరాః |

యక్ష రాక్షస నాగాః చ తత్ ద్రష్టుం మహత్ అద్భుతం |౧-౭౬-౧౦|

జడీ కృతే తదా లోకే రామే వర ధనుర్ ధరే |

నిర్వీర్యో జామదగ్న్యో అసౌ రమో రామం ఉదైక్షత |౧-౭౬-౧౧|

తేజోభిః హత వీర్యత్వాత్ జామదగ్న్యో జడీ కృతః |

రామం కమల పత్ర అక్షం మందం మందం ఉవాచ హ |౧-౭౬-౧౨|

కాశ్యపాయ మయా దత్తా యదా పూర్వం వసుంధరా |

విషయే మే న వస్తవ్యం ఇతి మాం కాశ్యపో అబ్రవీత్ |౧-౭౬-౧౩|

సో అహం గురు వచః కుర్వన్ పృథివ్యాం న వసే నిశాం |

తదా ప్రభృతి కాకుత్స్థ కృతా మే కాశ్యపస్య హ |౧-౭౬-౧౪|

తం ఇమాం మత్ గతిం వీర హంతుం న అర్హసి రాఘవ |

మనో జవం గమిష్యామి మహేంద్రం పర్వత ఉత్తమం |౧-౭౬-౧౫|

లోకాః తు అప్రతిమా రామ నిర్జితాః తపసా మయా |

జహి తాన్ శర ముఖ్యేన మా భూత్ కాలస్య పర్యయః |౧-౭౬-౧౬|

అక్షయ్యం మధు హంతారం జానామి త్వాం సురేశ్వరం |

ధనుషో అస్య పరామర్శాత్ స్వస్తి తే అస్తు పరంతప |౧-౭౬-౧౭|

ఏతే సుర గణాః సర్వే నిరీక్షంతే సమాగతాః |

త్వాం అప్రతిమ కర్మాణం అప్రతిద్వంద్వం ఆహవే |౧-౭౬-౧౮|

న చ ఇయం తవ కాకుత్స్థ వ్రీడా భవితుం అర్హతి |

త్వయా త్రైలోక్య నాథేన యత్ అహం విముఖీ కృతః |౧-౭౬-౧౯|

శరం అప్రతిమం రామ మోక్తుం అర్హసి సు వ్రత |

శర మోక్షే గమిష్యామి మహేంద్రం పర్వతోత్తమం |౧-౭౬-౨౦|

తథా బ్రువతి రామే తు జామదగ్న్యే ప్రతాపవాన్ |

రామో దాశరథిః శ్రీమాన్ చిక్షేప శరం ఉత్తమం |౧-౭౬-౨౧|

స హతాన్ దృశ్య రామేణ స్వాన్ లోకాన్ తపసా ఆర్జితాన్ |

జామదగ్న్యో జగామ ఆశు మహేంద్రం పర్వతోత్తమం |౧-౭౬-౨౨|

తతో వి తిమిరాః సర్వా దిశా చ ఉపదిశః తథా |

సురాః స ఋషి గణాః రామం ప్రశశంసుః ఉదాయుధం |౧-౭౬-౨౩|

రామం దాశరథిం రామో జామదగ్న్యః ప్రశస్య చ |

తతః ప్రదక్షిణీ కృత్య జగామ ఆత్మ గతిం ప్రభుః |౧-౭౬-౨౪|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే షట్సప్తతితమః సర్గః |౧-౭౬|