బాలకాండము - సర్గము 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే పఞ్చసప్తతితమః సర్గః |౧-౭౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

రామ దాశరథే వీర వీర్యం తే శ్రూయతే అద్భుతం |

ధనుషో భేదనం చైవ నిఖిలేన మయా శ్రుతం |౧-౭౫-౧|

తత్ అద్భుతం అచింత్యం చ భేదనం ధనుషః తథా |

తత్ శ్రుత్వా అహం అనుప్రాప్తో ధనుర్ గృహ్య అపరం శుభం |౧-౭౫-౨|

తత్ ఇదం ఘోర సంకాశం జామదగ్న్యం మహత్ ధనుః |

పూరయస్వ శరేణ ఏవ స్వ బలం దర్శయస్వ చ |౧-౭౫-౩|

తత్ అహం తే బలం దృష్ట్వా ధనుషో అపి అస్య పూరణే |

ద్వంద్వ యుద్ధం ప్రదాస్యామి వీర్య శ్లాఘ్యం అహం తవ |౧-౭౫-౪|

తస్య తత్ వచనం శ్రుత్వా రాజా దశరథః తదా |

విషణ్ణ వదనో దీనః ప్రాంజలిః వాక్యం అబ్రవీత్ |౧-౭౫-౫|

క్షత్ర రోషాత్ ప్రశాంతః త్వం బ్రాహ్మణః చ మహాతపాః |

బాలానాం మమ పుత్రాణాం అభయం దాతుం అర్హసి |౧-౭౫-౬|

భార్గవాణాం కులే జాతః స్వాధ్యాయ వ్రత శాలినాం |

సహస్రాక్షే ప్రతిజ్ఞాయ శస్త్రం ప్రక్ష్ద్ ఇప్తవాన్ అసి |౧-౭౫-౭|

స త్వం ధర్మ పరో భూత్వా కాశ్యపాయ వసుంధరాం |

దత్త్వా వనం ఉపాగమ్య మహేంద్ర కృత కేతనః |౧-౭౫-౮|

మమ సర్వ వినాశాయ సంప్రాప్తః త్వం మహామునే |

న చ ఏకస్మిన్ హతే రామే సర్వే జీవామహే వయం |౧-౭౫-౯|

బ్రువతి ఏవం దశరథే జామదగ్న్యః ప్రతాపవాన్ |

అనాదృత్య తు తత్ వాక్యం రామం ఏవ అభ్యభాషత |౧-౭౫-౧౦|

ఇమే ద్వే ధనుషీ శ్రేష్ఠే దివ్యే లోక అభిపూజితే |

దృఢే బలవతీ ముఖ్యే సుకృతే విశ్వకర్మణా |౧-౭౫-౧౧|

అనిసృష్టం సురైః ఏకం త్ర్యంబకాయ యుయుత్సవే |

త్రిపుర ఘ్నం నరశ్రేష్ఠ భగ్నం కాకుత్స్థ యత్ త్వయా |౧-౭౫-౧౨|

ఇదం ద్వితీయం దుర్ధర్షం విష్ణోర్ దత్తం సురోత్తమైః |

తత్ ఇదం వైష్ణవం రామ ధనుః పర పురం జయం |౧-౭౫-౧౩|

సమాన సారం కాకుత్స్థ రౌద్రేణ ధనుషా తు ఇదం |

తదా తు దేవతాః సర్వాః పృచ్ఛంతి స్మ పితామహం |౧-౭౫-౧౪|

శితి కణ్ఠస్య విష్ణోః చ బల అబల నిరీక్షయా |

అభిప్రాయం తు విజ్ఞాయ దేవతానాం పితామహః |౧-౭౫-౧౫|

విరోధం జనయామాస తయోః సత్యవతాం వరః |

విరోధే తు మహత్ యుద్ధం అభవత్ రోమ హర్షణం |౧-౭౫-౧౬|

శితి కణ్ఠస్య విష్ణోః చ పరస్పర జయ ఏషిణోః |

తదా తు జృంభితం శైవం ధనుః భీమ పరాక్రమం |౧-౭౫-౧౭|

హుం కారేణ మహాదేవః స్తంభితో అథ త్రిలోచనః |

దేవైః తదా సమాగమ్య స ఋషి సంఘైః స చారణైః |౧-౭౫-౧౮|

యాచితౌ ప్రశమం తత్ర జగ్మతుః తౌ సుర ఉత్తమౌ |

జృంభితం తత్ ధనుః దృష్ట్వా శైవం విష్ణు పరాక్రమైః |౧-౭౫-౧౯|

అధికం మేనిరే విష్ణుం దేవాః స ఋషి గణాః తదా |

ధనూ రుద్రః తు సంక్రుద్ధో విదేహేషు మహాయశాః |౧-౭౫-౨౦|

దేవరాతస్య రాజ ఋషేః దదౌ హస్తే స సాయకం |

ఇదం చ వైష్ణవం రామ ధనుః పర పురం జయం |౧-౭౫-౨౧|

ఋచీకే భార్గవే ప్రాదాత్ విష్ణుః స న్యాసం ఉత్తమం |

ఋచీకః తు మహాతేజాః పుత్రస్య అప్రతికర్మణః |౧-౭౫-౨౨|

పితుః మమ దదౌ దివ్యం జమదగ్నేః మహాత్మనః |

న్యస్త శస్త్రే పితరి మే తపో బల సమన్వితే |౧-౭౫-౨౩|

అర్జునో విదధే మృత్యుం ప్రాకృతాం బుద్ధిం ఆస్థితః |

వధం అప్రతిరూపం తు పితుః శ్రుత్వా సు దారుణం |

క్షత్రం ఉత్సాదయన్ రోషాత్ జాతం జాతం అనేకశః |౧-౭౫-౨౪|

పృథివీం చ అఖిలాం ప్రాప్య కాశ్యపాయ మహాత్మనే |

యజ్ఞస్య అంతే తదా రామ దక్షిణాం పుణ్య కర్మణే |౧-౭౫-౨౫|

దత్త్వా మహేంద్ర నిలయః తపో బల సమన్వితః |

శ్రుత్వా తు ధనుషో భేదం తతో అహం ద్రుతం ఆగతః |౧-౭౫-౨౬|

తత్ ఏవం వైష్ణవం రామ పితృ పైతామహం మహత్ |

క్షత్ర ధర్మం పురస్ కృత్య గృహ్ణీష్వ ధనుర్ ఉత్తమం |౧-౭౫-౨౭|

యోజయస్వ ధనుః శ్రేష్ఠే శరం పర పురం జయం |

యది శక్తః అసి కాకుత్స్థ ద్వంద్వం దాస్యామి తే తతః |౧-౭౫-౨౮|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే పఞ్చసప్తతితమః సర్గః |౧-౭౫|