బాలకాండము - సర్గము 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే ఏకసప్తతితమః సర్గః |౧-౭౧|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఏవం బ్రువాణం జనకః ప్రత్యువాచ కృతాంజలిః |

శ్రోతుం అర్హసి భద్రం తే కులం నః పరికీర్తితం |౧-౭౧-౧|

ప్రదానే హి ముని శ్రేష్ఠ కులం నిరవశేషతః |

వక్తవ్యం కుల జాతేన తన్ నిబోధ మహామునే |౧-౭౧-౨|

రాజా అభూత్ త్రిషు లోకేషు విశ్రుతః స్వేన కర్మణా |

నిమిః పరమ ధర్మాత్మా సర్వ సత్త్వవతాం వరః |౧-౭౧-౩|

తస్య పుత్రో మిథిః నామ జనకో మిథి పుత్రకః |

ప్రథమో జనకో నామ జనకాత్ అపి ఉదావసుః |౧-౭౧-౪|

ఉదావసోః తు ధర్మాత్మా జాతో వై నందివర్ధనః |

నందివర్ధన పుత్రః తు సుకేతుః నామ నామతః |౧-౭౧-౫|

సుకేతోః అపి ధర్మాత్మా దేవరాతో మహాబలః |

దేవరాతస్య రాజర్షేః బృహద్రథ ఇతి స్మౄతః |౧-౭౧-౬|

బృహద్రథస్య శూరో అభూత్ మహావీరః ప్రతాపవాన్ |

మహావీరస్య ధృతిమాన్ సుధృతిః సత్య విక్రమః |౧-౭౧-౭|

సుధృతేః అపి ధర్మాత్మా ధృష్టకేతుః సు ధార్మికః |

ధృష్టకేతోః చ రాజర్షేః హర్యశ్వ ఇతి విశ్రుతః |౧-౭౧-౮|

హర్యశ్వస్య మరుః పుత్రో మరోః పుత్రః ప్రతీంధకః |

ప్రతీంధకస్య ధర్మాత్మా రాజా కీర్తిరథః సుతః |౧-౭౧-౯|

పుత్రః కీర్తిరథస్య అపి దేవమీఢ ఇతి స్మృతః |

దేవమీఢస్య విబుధో విబుధస్య మహీధ్రకః |౧-౭౧-౧౦|

మహీధ్రక సుతో రాజా కీర్తిరాతో మహాబలః |

కీర్తి రాతస్య రాజఋషేః మహారోమా వ్యజాయత |౧-౭౧-౧౧|

మహారోమ్ణః తు ధర్మాత్మా స్వర్ణరోమా వ్యజాయత |

స్వర్ణరోమ్ణః తు రాజర్షేః హ్రస్వరోమా వ్యజాయత |౧-౭౧-౧౨|

తస్య పుత్ర ద్వయం జజ్ఞే ధర్మజ్ఞస్య మహాత్మనః |

జ్యేష్ఠో అహం అనుజో భ్రాతా మమ వీరః కుశధ్వజ |౧-౭౧-౧౩|

మాం తు జ్యేష్ఠం పితా రాజ్యే సో అభిషిచ్య నరాధిప |

కుశధ్వజం సమావేశ్య భారం మయి వనం గతః |౧-౭౧-౧౪|

వృద్ధే పితరి స్వర్ యాతే ధర్మేణ ధురం ఆవహం |

భ్రాతరం దేవ సంకాశం స్నేహాత్ పశ్యన్ కుశధ్వజం |౧-౭౧-౧౫|

కస్యచిత్ తు అథ కాలస్య సాంకాశ్యాత్ అగమత్ పురాత్ |

సుధన్వా వీర్యవాన్ రాజా మిథిలాం అవరోధకః |౧-౭౧-౧౬|

స చ మే ప్రేషయామాస శైవం ధనుః అనుత్తమం |

సీతా కన్యా చ పద్మాక్షీ మహ్యం వై దీయతాం ఇతి |౧-౭౧-౧౭|

తస్య అప్రదానాత్ బ్రహ్మర్షే యుద్ధం ఆసీత్ మయా సహ |

స హతో అభిముఖో రాజా సుధన్వా తు మయా రణే |౧-౭౧-౧౮|

నిహత్య తం మునిశ్రేష్ఠ సుధన్వానం నరాధిపం |

సాంకాశ్యే భ్రాతరం శూరం అభ్యషించం కుశధ్వజం |౧-౭౧-౧౯|

కనీయాన్ ఏష మే భ్రాతా అహం జ్యేష్ఠో మహామునే |

దదామి పరమ ప్రీతో వధ్వౌ తే మునిపుంగవ |౧-౭౧-౨౦|

సీతాం రామాయ భద్రం తే ఊర్మిలాం లక్ష్మణాయ వై |

వీర్య శుల్కాం మమ సుతాం సీతాం సుర సుత ఉపమాం |౧-౭౧-౨౧|

ద్వితీయాం ఊర్మిలాం చైవ త్రిః వదామి న సంశయః |

దదామి పరమ ప్రీతో వధ్వౌ తే మునిపుంగవ |౧-౭౧-౨౨|

రామ లక్ష్మణయో రాజన్ గో దానం కారయస్వ హ |

పితృ కార్యం చ భద్రం తే తతో వైవాహికం కురు |౧-౭౧-౨౩|

మఘా హి అద్య మహాబాహో తృతీయే దివసే ప్రభో |

ఫల్గున్యాం ఉత్తరే రాజన్ తస్మిన్ వైవాహికం కురు |

రామ లక్ష్మణయోః అర్థే దానం కార్యం సుఖోదయం |౧-౭౧-౨౪|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే ఏకసప్తతితమః సర్గః |౧-౭౧|