బాలకాండము - సర్గము 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే సప్తతితమః సర్గః |౧-౭౦|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః ప్రభాతే జనకః కృత కర్మా మహర్షిభిః |

ఉవాచ వాక్యం వాక్యజ్ఞః శతానందం పురోహితం |౧-౭౦-౧|

భ్రాతా మమ మహాతేజా యవీయాన్ అతిధార్మికః |

కుశధ్వజ ఇతి ఖ్యాతః పురీం అధ్యవసత్ శుభాం |౧-౭౦-౨|

వార్యా ఫలక పర్యంతాం పిబన్ ఇక్షుమతీం నదీం |

సాంకాశ్యాం పుణ్య సంకాశాం విమానం ఇవ పుష్పకం |౧-౭౦-౩|

తం అహం ద్రష్టుం ఇచ్ఛామి యజ్ఞ గోప్తా స మే మతః |

ప్రీతిం సో అపి మహాతేజా ఇమాం భోక్తా మయా సహ |౧-౭౦-౪|

ఏవం ఉక్తో తు వచనే శతానందస్య సంనిధౌ |

ఆగతాః కేచిద్ అవ్యగ్రా జనకః తాన్ సమాదిశత్ |౧-౭౦-౫|

శాసనాత్ తు నరేంద్రస్య ప్రయయుః శీఘ్ర వాజిభిః |

సమానేతుం నరవ్యాఘ్రం విష్ణుం ఇంద్ర ఆజ్ఞయా యథా |౧-౭౦-౬|

సంకాస్యాం తే సమాగమ్య దదృశుః చ కుశ్ధ్వజం |

న్యవేదయన్ యథా వృత్తం జనకస్య చ చింతితం |౧-౭౦-౭|

తద్ వృత్తం నృపతిః శ్రుత్వా దూత శ్రేష్ఠైః మహా జవైః |

ఆజ్ఞయా తు నరేంద్రస్య ఆజగామ కుశధ్వజః |౧-౭౦-౮|

స దదర్శ మహాత్మానం జనకం ధర్మ వత్సలం |

సో అభివాద్య శతానందం జనకం చ అతి ధార్మికం |౧-౭౦-౯|

రాజ అర్హం పరమం దివ్యం ఆసనం చ అధ్యరోహత |

ఉపవిష్టౌ ఉభౌ తౌ తు భ్రాతరౌ అమిత ఓజసౌ |౧-౭౦-౧౦|

ప్రేషయామాసతుః వీరౌ మంత్రి శ్రేష్ఠం సుదామనం |

గచ్ఛ మంత్రి పతే శీఘ్రం ఇక్ష్వాకం అమిత ప్రభం |౧-౭౦-౧౧|

ఆత్మజైః సహ దుర్ధర్షం ఆనయస్వ స మంత్రిణం |

ఔపకార్యాం స గత్వా తు రఘూణాం కుల వర్ధనం |౧-౭౦-౧౨|

దదర్శ శిరసా చ ఏనం అభివాద్య ఇదం అబ్రవీత్ |

అయోధ్యా అధిపతే వీర వైదేహో మిథిలా అధిపః |౧-౭౦-౧౩|

స త్వాం ద్రష్టుం వ్యవసితః స ఉపాధ్యాయ పురోహితం |

మంత్రి శ్రేష్ఠ వచః శ్రుత్వా రాజా స ఋషి గణః తదా |౧-౭౦-౧౪|

స బంధుః అగమత్ తత్ర జనకో యత్ర వర్తతే |

రాజా చ మంత్రి సహితః స ఉపాధ్యాయః స బాంధవః |౧-౭౦-౧౫|

వాక్యం వాక్య విదాం శ్రేష్ఠో వైదేహం ఇదం అబ్రవీత్ |

విదితం తే మహారాజ ఇక్ష్వాకు కుల దైవతం |౧-౭౦-౧౬|

వక్తా సర్వేషు కృత్యేషు వసిష్ఠో భగవాన్ ఋషిః |

విశ్వామిత్ర అభ్యనుజ్ఞాతః సహ సర్వైః మహర్షిభిః |౧-౭౦-౧౭|

ఏష వక్ష్యతి ధర్మాత్మా వసిష్ఠో మే యథా క్రమం |

తూష్ణీం భూతే దశరథే వసిష్ఠో భగవాన్ ఋషిః |౧-౭౦-౧౮|

ఉవాచ వాక్యం వాక్యజ్ఞో వైదేహం స పురోధసాం |

అవ్యక్త ప్రభవో బ్రహ్మా శాశ్వతో నిత్య అవ్యయః |౧-౭౦-౧౯|

తస్మాత్ మరీచిః సంజజ్ఞే మరీచేః కశ్యపః సుతః |

వివస్వాన్ కశ్యపాత్ జజ్ఞే మనుర్ వైవస్వతః స్మృతః |౧-౭౦-౨౦|

మనుః ప్రజాపతిః పూర్వం ఇక్ష్వాకుః చ మనోః సుతః |

తం ఇక్ష్వాకుం అయోధ్యాయాం రాజానం విద్ధి పూర్వకం |౧-౭౦-౨౧|

ఇక్ష్వాకోః తు సుతః శ్రీమాన్ కుక్షిః ఇతి ఏవ విశ్రుతః |

కుక్షేః అథ ఆత్మజః శ్రీమాన్ వికుక్షిః ఉపపద్యత |౧-౭౦-౨౨|

వికుక్షేః తు మహాతేజా బాణః పుత్రః ప్రతాపవాన్ |

బాణస్య తు మహాతేజా అనరణ్యః ప్రతాపవాన్ |౧-౭౦-౨౩|

అనరణ్యాత్ పృథుః జజ్ఞే త్రిశంకుః తు పృథోః సుతః |

త్రిశంకోః అభవత్ పుత్రో ధుంధుమారః మహాయశాః |౧-౭౦-౨౪|

ధుంధుమారాత్ మహాతేజా యువనాశ్వో మహారథః |

యువనాశ్వ సుతః అసీత్ మాంధాతా పృథివీ పతిః |౧-౭౦-౨౫|

మాంధాతుః తు సుతః శ్రీమాన్ సుసంధిః ఉదపద్యత |

సుసంధేః అపి పుత్రౌ ద్వౌ ధ్రువసంధిః ప్రసేనజిత్ |౧-౭౦-౨౬|

యశస్వీ ధ్రువసంధేః తు భరతో నామ నామతః |

భరతాత్ తు మహాతేజా అసితో నామ జాయత |౧-౭౦-౨౭|

యస్య ఏతే ప్రతి రాజన ఉదపత్యంత శాత్రవః |

హైహయ తాలజంఘాః చ శూరాః చ శశబింద్వః |౧-౭౦-౨౮|

తాన్ చ స ప్రతి యుద్ధ్యన్ వై యుద్ధే రాజా ప్రవాసితః |

హిమవంతం ఉపాగమ్య భార్యాభ్యాం సహితః తదా |౧-౭౦-౨౯|

అసితో అల్ప బలో రాజా కాల ధర్మం ఉపేయివాన్ |

ద్వే చ అస్య భార్యే గర్భిణ్యై బభూవతుః ఇతి శ్రుతి |౧-౭౦-౩౦|

ఏకా గర్భ వినాశ అర్థం సపత్నై సగరం దదౌ |

తతః శైలవరే రమ్యే బభూవ అభిరతో మునిః |౧-౭౦-౩౧|

భార్గవ చ్యవనో నామ హిమవంతం ఉపాశ్రితః |

తత్ర చ ఏకా మహాభాగా భార్గవం దేవ వర్చసం |౧-౭౦-౩౨|

వవందే పద్మ పత్రాక్షీ కాంక్షంతీ సుతం ఉత్తమం |

తం ఋషిం సా అభ్యుపగమ్య కాలిందీ చ అభ్యవాదత |౧-౭౦-౩౩|

స తాం అభ్యవదత్ విప్రః పుత్ర ఈప్సుం పుత్ర జన్మని |

తవ కుక్షౌ మహాభాగే సు పుత్రః సు మహాబలః |౧-౭౦-౩౪|

మహావీర్యో మహాతేజా అచిరాత్ సంజనిష్యతి |

గరేణ సహితః శ్రీమాన్ మా శుచః కమలేక్షణే |౧-౭౦-౩౫|

చ్యవనం చ నమస్కృత్య రాజపుత్రీ పతివ్రతా |

పత్యా విరహితా తస్మాత్ పుత్రం దేవీ వ్యజాయత |౧-౭౦-౩౬|

సపత్న్యా తు గరః తస్యైః దత్తో గర్భ జిఘాంసయా |

సహ తేన గరేణ ఏవ సంజాతః సగరోఇ అభవత్ |౧-౭౦-౩౭|

సగరస్య అస్య అసమంజః తు అసమంజాత్ అథ అంశుమాన్ |

దిలీపో అంశుమతః పుత్రో దిలీపస్య భగీరథః |౧-౭౦-౩౮|

భగీరథాత్ కకుత్స్థః చ కకుత్స్థస్య రఘుః తథా |

రఘోః తు పుత్రః తేజస్వీ ప్రవృద్ధః పురుషాదకః |౧-౭౦-౩౯|

కల్మాషపాదో హి అభవత్ తస్మాత్ జాతః తు శఙ్ఖణః |

సుదర్శనః శంఖణస్య అగ్నివర్ణః సుదర్శనాత్ |౧-౭౦-౪౦|

శీఘ్రగః తు అగ్నివర్ణస్య శీఘ్రగస్య మరుః సుతః |

మరోః ప్రశుశ్రుకః తు ఆసీత్ అంబరీషః ప్రశుశ్రుకాత్ |౧-౭౦-౪౧|

అంబరీషస్య పుత్రో అభూత్ నహుషః చ మహీపతిః |

నహుషస్య యయాతిః తు నాభాగః తు యయాతి జః |౧-౭౦-౪౨|

నాభాగస్య భభూవ అజ అజాత్ దశరథో అభవత్ |

అస్మాత్ దశరథాత్ జాతౌ భ్రాతరౌ రామ లక్ష్మణౌ |౧-౭౦-౪౩|

ఆది వంశ విశుద్ధానాం రాజ్ఞాం పరమ ధర్మిణాం |

ఇక్ష్వాకు కుల జాతానాం వీరాణాం సత్య వాదినాం |౧-౭౦-౪౪|

రామ లక్ష్మణయోః అర్థే త్వత్ సుతే వరయే నృప |

సదృశాభ్యాం నరశ్రేష్ఠ సదృశే దాతుం అర్హసి |౧-౭౦-౪౫|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే సప్తతితమః సర్గః |౧-౭౦|