బాలకాండము - సర్గము 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే ఏకోనసప్తతితమః సర్గః |౧-౬౯|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతో రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం స ఉపాధ్యాయః స బాంధవః |

రాజా దశరథో హృష్టః సుమంత్రం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౬౯-౧|

అద్య సర్వే ధన అధ్యక్షా ధనం ఆదాయ పుష్కలం |

వ్రజంతి అగ్రే సు విహితా నానా రత్న సమన్వితాః |౧-౬౯-౨|

చతురంగ బలం చ అపి శీఘ్రం నిర్యాతు సర్వశః |

మమ ఆజ్ఞా సమకాలం చ యానం యుగ్మం అనుత్తమం |౧-౬౯-౩|

వసిష్ఠో వామదేవః చ జాబాలిః అథ కాశ్యపః |

మార్కణ్డేయః చ దీర్ఘాయుః ఋషిః కాత్యాయనః తథా |౧-౬౯-౪|

ఏతే ద్విజాః ప్రయాంతు అగ్రే స్యందనం యోజయస్వ మే |

యథా కాల అత్యయో న స్యాత్ దూతా హి త్వరయంతి మాం |౧-౬౯-౫|

వచనాత్ చ నరేంద్రస్య సేనా చ చతురంగిణీ |

రాజానం ఋషిభిః సార్ధం వ్రజంతం పృష్ఠతో అన్వగాత్ |౧-౬౯-౬|

గత్వా చతుర్ అహం మార్గం విదేహాన్ అభ్యుపేయివాన్ |

రాజా తు జనకః శ్రీమాన్ శ్రుత్వా పూజాం అకల్పయత్ |౧-౬౯-౭|

తతో రాజానం ఆసాద్య వృద్ధం దశరథం నృపం |

జనకో ముదితో రాజా హర్షం చ పరమం యయౌ |౧-౬౯-౮|

ఉవాచ వచనం శ్రేష్ఠో నరశ్రేష్ఠం ముదా అన్వితం |

స్వాగతం తే నరశ్రేష్ఠః దిష్ట్యా ప్రాప్తో అసి రాఘవ |౧-౬౯-౯|

పుత్రయోః ఉభయోః ప్రీతిం లప్స్యసే వీర్య నిర్జితాం |

దిష్ట్యా ప్రాప్తో మహాతేజా వసిష్ఠో భగవాన్ ఋషిః |౧-౬౯-౧౦|

సహ సర్వైః ద్విజ శ్రేష్ఠైః దేవైః ఇవ శతక్రతుః |

దిష్ట్యా మే నిర్జితా విఘ్నా దిష్ట్యా మే పూజితం కులం |౧-౬౯-౧౧|

రాఘవైః సహ సంబంధాత్ వీర్య శ్రేష్ఠైః మహాత్మభిః |

శ్వః ప్రభాతే నరేంద్ర త్వం సంవర్తయితుం అర్హసి |౧-౬౯-౧౨|

యజ్ఞస్య అంతే నరశ్రేష్ఠ వివాహం ఋషి సత్తమైః |

తస్య తత్ వచనం శ్రుత్వా ఋషి మధ్యే నరాధిపః |౧-౬౯-౧౩|

వాక్యం వాక్యవిదాం శ్రేష్ఠః ప్రత్యువాచ మహీపతిం |

ప్రతిగ్రహో దాతృ వశః శ్రుతం ఏతత్ మయా పురా |౧-౬౯-౧౪|

యథా వక్ష్యసి ధర్మజ్ఞ తత్ కరిష్యామహే వయం |

తత్ ధర్మిష్ఠం యశస్యం చ వచనం సత్య వాదినః |౧-౬౯-౧౫|

శ్రుత్వా విదేహ అధిపతిః పరం విస్మయం ఆగతః |

తతః సర్వే ముని గణాః పరస్పర సమాగమే |౧-౬౯-౧౬|

హర్షేణ మహతా యుక్తాః తాం నిశాం అవసన్ సుఖం |

అథ రామో మహాతేజా లక్ష్మణేన సమం యయౌ |౧-౬౯-౧౭|

విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య పితుః పాదౌ ఉపస్పృశన్ |

రాజా చ రాఘవౌ పుత్రౌ నిశామ్య పరిహర్షితః |౧-౬౯-౧౮|

ఉవాస పరమ ప్రీతో జనకేన సుపూజితః |

జనకో అపి మహాతేజాః క్రియా ధర్మేణ తత్త్వవిత్ |

యజ్ఞస్య చ సుతాభ్యాం చ కృత్వా రాత్రిం ఉవాస హ |౧-౬౯-౧౯|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే ఏకోనసప్తతితమః సర్గః |౧-౬౯|