బాలకాండము - సర్గము 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే అష్టషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

జనకేన సమాదిష్టా దూతాః తే క్లాంత వాహనాః |

త్రి రాత్రం ఉషితా మార్గే తే అయోధ్యాం ప్రావిశన్ పురీం |౧-౬౮-౧|

తే రాజ వచనాత్ గత్వా రాజవేశ్మ ప్రవేశితాః |

దదృశుః దేవ సంకాశం వృద్ధం దశరథం నృపం |౧-౬౮-౨|

బద్ధ అంజలి పుటాః సర్వే దూతా విగత సాధ్వసాః |

రాజానం ప్రశ్రితం వాక్యం అబ్రువన్ మధుర అక్షరం |౧-౬౮-౩|

మైథిలో జనకో రాజా స అగ్ని హోత్ర పురస్కృతః |

ముహుర్ ముహుర్ మధురయా స్నేహ సంరక్తయా గిరా |౧-౬౮-౪|

కుశలం చ అవ్యయం చైవ స ఉపాధ్యాయ పురోహితం |

జనకః త్వాం మహారాజ పృచ్ఛతే స పురః సరం |౧-౬౮-౫|

పృష్ట్వా కుశలం అవ్యగ్రం వైదేహో మిథిలాధిపః |

కౌశిక అనుమతే వాక్యం భవంతం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౬౮-౬|

పూర్వం ప్రతిజ్ఞా విదితా వీర్య శుల్కా మమ ఆత్మజా |

రాజానః చ కృత అమర్షా నిర్వీర్యా విముఖీ కృతాః |౧-౬౮-౭|

సా ఇయం మమ సుతా రాజన్ విశ్వామిత్ర పురస్కృతైః |

యదృచ్ఛయా ఆగతైః వీరైః నిర్జితా తవ పుత్రకైః |౧-౬౮-౮|

తత్ చ రత్నం ధనుర్ దివ్యం మధ్యే భగ్నం మహాత్మనా |

రామేణ హి మహాబాహో మహత్యాం జన సంసది |౧-౬౮-౯|

అస్మై దేయా మయా సీతా వీర్య శుల్కా మహాత్మనే |

ప్రతిజ్ఞాం తర్తుం ఇచ్ఛామి తత్ అనుజ్ఞాతుం అర్హసి |౧-౬౮-౧౦|

స ఉపాధ్యాయో మహారాజ పురోహిత పురస్కృతః |

శీఘ్రం ఆగచ్ఛ భద్రం తే ద్రష్టుం అర్హసి రాఘవౌ |౧-౬౮-౧౧|

ప్రతిజ్ఞాం మమ రాజేంద్ర నిర్వర్తయితుం అర్హసి |

పుత్రయోః ఉభయోః ఏవ ప్రీతిం త్వం అపి లప్స్యసే |౧-౬౮-౧౨|

ఏవం విదేహ అధిపతిః మధురం వాక్యం అబ్రవీత్ |

విశ్వామిత్ర అభ్యనుజ్ఞాతః శతానంద మతే స్థితః |౧-౬౮-౧౩|

దూత వాక్యం తు తత్ శ్రుత్వా రాజా పరమ హర్షితః |

వసిష్ఠం వామదేవం చ మంత్రిణః చ ఏవం అబ్రవీత్ |౧-౬౮-౧౪|

గుప్తః కుశిక పుత్రేణ కౌసల్య ఆనంద వర్ధనః |

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా విదేహేషు వసతి అసౌ |౧-౬౮-౧౫|

దృష్ట వీర్యః తు కాకుత్స్థో జనకేన మహాత్మనా |

సంప్రదానం సుతాయాః తు రాఘవే కర్తుం ఇచ్ఛతి |౧-౬౮-౧౬|

యది వో రోచతే వృత్తం జనకస్య మహాత్మనః |

పురీం గచ్ఛామహే శీఘ్రం మా భూత్ కాలస్య పర్యయః |౧-౬౮-౧౭|

మంత్రిణో బాఢం ఇతి ఆహుః సహ సర్వైః మహర్షిభిః |

సు ప్రీతః చ అబ్రవీత్ రాజా శ్వః యాత్రా ఇతి చ మంత్రిణః |౧-౬౮-౧౮|

మంత్రిణః తు నరేంద్రస్య రాత్రిం పరమ సత్కృతాః |

ఊషుః ప్రముదితాః సర్వే గుణైః సర్వైః సమన్వితాః |౧-౬౮-౧౯|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే అష్టషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౮|