బాలకాండము - సర్గము 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే సప్తషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

జనకస్య వచః శ్రుత్వా విశ్వామిత్రో మహామునిః |

ధనుర్ దర్శయ రామాయ ఇతి హ ఉవాచ పార్థివం |౧-౬౭-౧|

తతః స రాజా జనకః సచివాన్ వ్యాదిదేశ హ |

ధనుర్ ఆనీయతాం దివ్యం గంధ మాల్య అనులేపితం |౧-౬౭-౨|

జనకేన సమాదిష్ఠాః సచివాః ప్రావిశన్ పురం |

తత్ ధనుః పురతః కృత్వా నిర్జగ్ముః అమిత ఔజసః |౧-౬౭-౩|

నృణాం శతాని పంచాశత్ వ్యాయతానాం మహాత్మనాం |

మంజూషాం అష్ట చక్రాం తాం సమూహుః తే కథంచన |౧-౬౭-౪|

తాం ఆదాయ తు మంజూషాం ఆయసీం యత్ర తత్ ధనుః |

సురోపమం తే జనకం ఊచుః నృపతి మంత్రిణః |౧-౬౭-౫|

ఇదం ధనుర్ వరం రాజన్ పూజితం సర్వ రాజభిః |

మిథిలా అధిప రాజ ఇంద్ర దర్శనీయం యత్ ఇచ్ఛసి |౧-౬౭-౬|

తేషాం నృపో వచః శ్రుత్వా కృత అంజలిః అభాషత |

విశ్వామిత్రం మహాత్మానం తౌ ఉభౌ రామ లక్ష్మణౌ |౧-౬౭-౭|

ఇదం ధనుర్ వరం బ్రహ్మన్ జనకైః అభిపూజితం |

రాజభిః చ మహా వీర్యైః అశక్తైః పూరితం తదా |౧-౬౭-౮|

న ఏతత్ సుర గణాః సర్వే స అసురా న చ రాక్షసాః |

గంధర్వ యక్ష ప్రవరాః స కిన్నర మహోరగాః |౧-౬౭-౯|

క్వ గతిః మానుషాణాం చ ధనుషో అస్య ప్రపూరణే |

ఆరోపణే సమాయోగే వేపనే తోలనే అపి వా |౧-౬౭-౧౦|

తత్ ఏతత్ ధనుషాం శ్రేష్ఠం ఆనీతం మునిపుంగవ |

దర్శయ ఏతత్ మహాభాగ అనయోః రాజ పుత్రయోః |౧-౬౭-౧౧|

విశ్వామిత్రః స రామః తు శ్రుత్వా జనక భాషితం |

వత్స రామ ధనుః పశ్య ఇతి రాఘవం అబ్రవీత్ |౧-౬౭-౧౨|

మహర్షేః వచనాత్ రామో యత్ర తిష్ఠతి తత్ ధనుః |

మంజూషాం తాం అపావృత్య దృష్ట్వా ధనుః అథ అబ్రవీత్ |౧-౬౭-౧౩|

ఇదం ధనుర్వరం బ్రహ్మన్ సంస్పృశామి ఇహ పాణినా |

యత్నవాన్ చ భవిష్యామి తోలనే పూరణే అపి వా |౧-౬౭-౧౪|

బాఢం ఇతి ఏవ తం రాజా మునిః చ సమభాషత |

లీలయా స ధనుర్ మధ్యే జగ్రాహ వచనాత్ మునేః |౧-౬౭-౧౫|

పశ్యతాం నృ సహస్రాణాం బహూనాం రఘునందనః |

ఆరోపయత్ స ధర్మాత్మా స లీలం ఇవ తత్ ధనుః |౧-౬౭-౧౬|

ఆరోపయిత్వా మౌర్వీం చ పూరయామాస వీర్యవాన్ |

తత్ బభంజ ధనుర్ మధ్యే నరశ్రేష్ఠో మహాయశాః |౧-౬౭-౧౭|

తస్య శబ్దో మహాన్ ఆసీత్ నిర్ఘాత సమ నిఃస్వనః |

భూమి కంపః చ సుమహాన్ పర్వతస్య ఇవ దీర్యతః |౧-౬౭-౧౮|

నిపేతుః చ నరాః సర్వే తేన శబ్దేన మోహితాః |

వ్రజయిత్వా ముని వరం రాజానం తౌ చ రాఘవౌ |౧-౬౭-౧౯|

ప్రతి ఆశ్వస్తో జనే తస్మిన్ రాజా విగత సాధ్వసః |

ఉవాచ ప్రాంజలిః వాక్యం వాక్యజ్ఞో మునిపుంగవం |౧-౬౭-౨౦|

భగవన్ దృష్ట వీర్యో మే రామో దశరథ ఆత్మజః |

అతి అద్భుతం అచింత్యం చ అతర్కితం ఇదం మయా |౧-౬౭-౨౧|

జనకానాం కులే కీర్తిం ఆహరిష్యతి మే సుతా |

సీతా భర్తారం ఆసాద్య రామం దశరథ ఆత్మజం |౧-౬౭-౨౨|

మమ సత్యా ప్రతిజ్ఞా సా వీర్య శుల్కా ఇతి కౌశిక |

సీతా ప్రాణైః బహుమతా దేయా రామాయ మే సుతా |౧-౬౭-౨౩|

భవతో అనుమతే బ్రహ్మన్ శీఘ్రం గచ్ఛంతు మంత్రిణః |

మమ కౌశిక భద్రం తే అయోధ్యాం త్వరితా రథైః |౧-౬౭-౨౪|

రాజానం ప్రశ్రితైః వాక్యైః ఆనయంతు పురం మమ |

ప్రదానం వీర్య శుక్లాయాః కథయంతు చ సర్వశః |౧-౬౭-౨౫|

ముని గుప్తౌ చ కాకుత్స్థౌ కథయంతు నృపాయ వై |

ప్రీతి యుక్తం తు రాజానం ఆనయంతు సు శీఘ్ర గాః |౧-౬౭-౨౬|

కౌశికః చ తథా ఇతి ఆహ రాజా చ ఆభాష్య మంత్రిణః |

అయోధ్యాం ప్రేషయామాస ధర్మాత్మా కృత శాసనాన్ |

యథా వృత్తం సమాఖ్యాతుం ఆనేతుం చ నృపం తథా |౧-౬౭-౨౭|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే సప్తషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౭|