బాలకాండము - సర్గము 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే షట్షష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః ప్రభాతే విమలే కృత కర్మా నరాధిపః |

విశ్వామిత్రం మహాత్మానం ఆజుహావ స రాఘవం |౧-౬౬-౧|

తం అర్చయిత్వా ధర్మాత్మా శాస్త్ర దృష్టేన కర్మణా |

రాఘవౌ చ మహాత్మానౌ తదా వాక్యం ఉవాచ హ |౧-౬౬-౨|

భగవన్ స్వాగతం తే అస్తు కిం కరోమి తవ అనఘ |

భవాన్ ఆజ్ఞాపయతు మాం ఆజ్ఞాప్యో భవతా హి అహం |౧-౬౬-౩|

ఏవం ఉక్తః స ధర్మాత్మా జనకేన మహాత్మనా |

ప్రత్యువాచ మునిర్ వీరం వాక్యం వాక్య విశారదః |౧-౬౬-౪|

పుత్రౌ దశరథస్య ఇమౌ క్షత్రియౌ లోక విశ్రుతౌ |

ద్రష్టు కామౌ ధనుః శ్రేష్ఠం యత్ ఏతత్ త్వయి తిష్ఠతి |౧-౬౬-౫|

ఏతత్ దర్శయ భద్రం తే కృత కామౌ నృప ఆత్మజౌ |

దర్శనాత్ అస్య ధనుషో యథా ఇష్టం ప్రతియాస్యతః |౧-౬౬-౬|

ఏవం ఉక్తః తు జనకః ప్రత్యువాచ మహామునిం |

శ్రూయతాం అస్య ధనుషో యత్ అర్థం ఇహ తిష్ఠతి |౧-౬౬-౭|

దేవరాత ఇతి ఖ్యాతో నిమేః జ్యేష్ఠో మహీ పతిః |

న్యాసో అయం తస్య భగవన్ హస్తే దత్తో మహాత్మనా |౧-౬౬-౮|

దక్ష యజ్ఞ వధే పూర్వం ధనుః ఆయమ్య వీర్యవాన్ |

రుద్రః తు త్రిదశాన్ రోషాత్ స లీలం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౬౬-౯|

యస్మాత్ భాగ అర్థినో భాగాన్ న అకల్పయత మే సురాః |

వర అంగాని మహార్హాణి ధనుషా శాతయామి వః |౧-౬౬-౧౦|

తతో విమనసః సర్వే దేవా వై మునిపుంగవ |

ప్రసాదయంతి దేవేశం తేషాం ప్రీతో అభవత్ భవః |౧-౬౬-౧౧|

ప్రీతి యుక్తః తు సర్వేషాం దదౌ తేషాం మహాత్మనాం |

తత్ ఏతత్ దేవదేవస్య ధనూ రత్నం మహాత్మనః |౧-౬౬-౧౨|

న్యాసభూతం తదా న్యస్తం అస్మాకం పూర్వజే విభో |

అథ మే కృషతః క్షేత్రం లాంగలాత్ ఉత్థితా మమ |౧-౬౬-౧౩|

క్షేత్రం శోధయతా లబ్ధ్వా నామ్నా సీతా ఇతి విశ్రుతా |

భూ తలాత్ ఉత్థితా సా తు వ్యవర్ధత మమ ఆత్మజా |౧-౬౬-౧౪|

వీర్య శుల్కా ఇతి మే కన్యా స్థాపితా ఇయం అయోనిజా |

భూతలాత్ ఉత్థితాం తాం తు వర్ధమానాం మమ ఆత్మజాం |౧-౬౬-౧౫|

వరయామాసుః ఆగమ్య రాజానో మునిపుంగవ |

తేషాం వరయతాం కన్యాం సర్వేషాం పృథివీక్షితాం |౧-౬౬-౧౬|

వీర్య శుల్కా ఇతి భగవన్ న దదామి సుతాం అహం |

తతః సర్వే నృపతయః సమేత్య మునిపుంగవ |౧-౬౬-౧౭|

మిథిలాం అభ్యుపాగమ్య వీర్యం జిజ్ఞాసవః తదా |

తేషాం జిజ్ఞాసమానానాం శైవం ధనుః ఉపాహృతం |౧-౬౬-౧౮|

న శేకుః గ్రహణే తస్య ధనుషః తోలనే అపి వా |

తేషాం వీర్యవతాం వీర్యం అల్పం జ్ఞాత్వా మహామునే |౧-౬౬-౧౯|

ప్రత్యాఖ్యాతా నృపతయః తన్ నిబోధ తపోధన |

తతః పరమ కోపేన రాజానో మునిపుంగవ |౧-౬౬-౨౦|

అరుంధన్ మిథిలాం సర్వే వీర్య సందేహం ఆగతాః |

ఆత్మానం అవధూతం తే విజ్ఞాయ మునిపుంగవ |౧-౬౬-౨౧|

రోషేణ మహతా ఆవిష్టాః పీడయన్ మిథిలాం పురీం |

తతః సంవత్సరే పూర్ణే క్షయం యాతాని సర్వశః |౧-౬౬-౨౨|

సాధనాని మునిశ్రేష్ఠ తతో అహం భృశ దుఃఖితః |

తతో దేవ గణాన్ సర్వాన్ తపసా అహం ప్రసాదయం |౧-౬౬-౨౩|

దదుః చ పరమ ప్రీతాః చతురంగ బలం సురాః |

తతో భగ్నా నృపతయో హన్యమానా దిశో యయుః |౧-౬౬-౨౪|

అవీర్యా వీర్య సందిగ్ధా స అమాత్యాః పాప కారిణః |

తత్ ఏతత్ మునిశార్దూల ధనుః పరమ భాస్వరం |౧-౬౬-౨౫|

రామ లక్ష్మణయోః చ అపి దర్శయిష్యామి సువ్రత |

యది అస్య ధనుషో రామః కుర్యాత్ ఆరోపణం మునే |

సుతాం అయోనిజాం సీతాం దద్యాం దాశరథేః అహం |౧-౬౬-౨౬|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే షట్షష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౬|