బాలకాండము - సర్గము 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే పఞ్చషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

అథ హైమవతీం రామ దిశం త్యక్త్వా మహామునిః |

పూర్వాం దిశం అనుప్రాప్య తపః తేపే సుదారుణం |౧-౬౫-౧|

మౌనం వర్ష సహస్రస్య కృత్వా వ్రతం అనుత్తమం |

చకార అప్రతిమం రామ తపః పరమ దుష్కరం |౧-౬౫-౨|

పూర్ణే వర్ష సహస్రే తు కాష్ఠ భూతం మహామునిం |

విఘ్నైః బహుభిః ఆధూతం క్రోధో న అంతరం ఆవిశత్ |౧-౬౫-౩|

సః కృత్వా నిశ్చయం రామ తప ఆతిష్టత్ అవ్యయం |

తస్య వర్ష సహస్రస్య వ్రతే పూర్ణే మహావ్రతః |౧-౬౫-౪|

భోక్తుం ఆరబ్ధవాన్ అన్నం తస్మిన్ కాలే రఘూత్తమ |

ఇంద్రో ద్విజాతిః భూత్వా తం సిద్ధ అన్నం అయాచత్ |౧-౬౫-౫|

తస్మైః దత్త్వా తదా సిద్ధం సర్వం విప్రాయ నిశ్చితః |

నిఃషేషితే అన్నే భగవాన్ అభుక్త్వా ఇవ మహాతపాః |౧-౬౫-౬|

న కించిత్ అవదత్ విప్రం మౌన వ్రతం ఉపాస్థితః |

తథా ఏవ ఆసీత్ పునః మౌనం అనుచ్ఛ్వాసం చకార హ |౧-౬౫-౭|

అథ వర్ష సహస్రం చ న ఉచ్ఛ్వసన్ మునిపుంగవః |

తస్య అనుచ్ఛ్వసమానస్య మూర్ధ్ని ధూమో వ్యజాయత |౧-౬౫-౮|

త్రై లోక్యం యేన సంభ్రాంతం ఆతాపితం ఇవ అభవత్ |

తతో దేవర్షి గంధర్వాః పన్నగ ఉరగ రాక్షసాః |౧-౬౫-౯|

మోహితా తపసా తస్య తేజసా మందరశ్మయః |

కశ్మల ఉపహతాః సర్వే పితామహం అథ అబ్రువన్ |౧-౬౫-౧౦|

బహుభిః కారణైః దేవ విశ్వామిత్రో మహామునిః |

లోభితః క్రోధితః చైవ తపసా చ అభివర్ధతే |౧-౬౫-౧౧|

న హి అస్య వృజినం కించిత్ దృశ్యతే సూక్ష్మం అపి అథ |

న దీయతే యది తు అస్య మనసా యత్ అభీప్సితం |౧-౬౫-౧౨|

వినాశయతి త్రైలోక్యం తపసా స చర అచరం |

వ్యాకులాః చ దిశః సర్వా న చ కించిత్ ప్రకాశతే |౧-౬౫-౧౩|

సాగరాః క్షుభితాః సర్వే విశీర్యంతే చ పర్వతాః |

ప్రకంపతే చ వసుధా వాయుః వాతి ఇహ సంకులః |౧-౬౫-౧౪|

బ్రహ్మన్ నప్రతిజానీమో నాస్తికో జాయతే జనః |

సమ్మూఢం ఇవ త్రైలోక్యం సంప్రక్షుభిత మానసం |౧-౬౫-౧౫|

భాస్కరో నిష్ప్రభః చైవ మహర్షేః తస్య తేజసా |

బుద్ధిం న కురుతే యావత్ నాశే దేవ మహామునిః |౧-౬౫-౧౬|

తావత్ ప్రసాదో భగవాన్ అగ్ని రూపో మహాద్యుతిః |

కాల అగ్నినా యథా పూర్వం త్రైలోక్యం దహ్యతే అఖిలం |౧-౬౫-౧౭|

దేవ రాజ్యం చికీర్షేత దీయతాం అస్య యత్ మతం |

తతః సుర గణాః సర్వే పితామహ పురోగమాః |౧-౬౫-౧౮|

విశ్వామిత్రం మహాత్మానం వాక్యం మధురం అబ్రువన్ |

బ్రహ్మర్షే స్వాగతం తే అస్తు తపసా స్మ సు తోషితాః |౧-౬౫-౧౯|

బ్రాహ్మణ్యం తపసా ఉగ్రేణ ప్రాప్తవాన్ అసి కౌశిక |

దీర్ఘం ఆయుః చ తే బ్రహ్మన్ దదామి స మరుద్ గణః |౧-౬౫-౨౦|

స్వస్తి ప్రాప్నుహి భద్రం తే గచ్ఛ సౌమ్య యథా సుఖం |

పితామహ వచః శ్రుత్వా సర్వేషాం త్రిదివ ఓకసాం |౧-౬౫-౨౧|

కృత్వా ప్రణామం ముదితో వ్యాజహార మహామునిః |

బ్రాహ్మణ్యం యది మే ప్రాప్తం దీర్ఘం ఆయుః తథైవ చ |౧-౬౫-౨౨|

ఆఊం కారో అథ వషట్ కారో వేదాః చ వరయంతు మాం |

క్షత్ర వేదవిదాం శ్రేష్ఠో బ్రహ్మ వేదవిదాం అపి |౧-౬౫-౨౩|

బ్రహ్మ పుత్రో వసిష్ఠో మాం ఏవం వదతు దేవతాః |

యది అయం పరమః కామః కృతో యాంతు సురర్షభాః |౧-౬౫-౨౪|

తతః ప్రసాదితో దేవైః వసిష్ఠో జపతాం వరః |

సఖ్యం చకార బ్రహ్మర్షిః ఏవం అస్తు ఇతి చ అబ్రవీత్ |౧-౬౫-౨౫|

బ్రహ్మర్షిః త్వం న సందేహః సర్వం సంపద్యతే తవ |

ఇతి ఉక్త్వా దేవతాః చ అపి సర్వా జగ్ముః యథా ఆగతం |౧-౬౫-౨౬|

విశ్వామిత్రో అపి ధర్మాత్మా లబ్ధ్వా బ్రాహ్మణ్యం ఉత్తమం |

పూజయామాస బ్రహ్మర్షిం వసిష్ఠం జపతాం వరం |౧-౬౫-౨౭|

కృత కామో మహీం సర్వాం చచార తపసి స్థితః |

ఏవం తు అనేన బ్రాహ్మణ్యం ప్రాప్తం రామ మహాత్మనా |౧-౬౫-౨౮|

ఏష రామ ముని శ్రేష్ఠ ఏష విగ్రహవాన్ తపః |

ఏష ధర్మః పరో నిత్యం వీర్యస్య ఏష పరాయణం |౧-౬౫-౨౯|

ఏవం ఉక్త్వా మహాతేజా విరరామ ద్విజోత్తమః |

శతానంద వచః శ్రుత్వా రామ లక్ష్మణ సంనిధౌ |౧-౬౫-౩౦|

జనకః ప్రాంజలిః వాక్యం ఉవాచ కుశికాత్మజం |

ధన్యో అస్మి అనుగృహీతో అస్మి యస్య మే మునిపుంగవ |౧-౬౫-౩౧|

యజ్ఞం కాకుత్స్థ సహితః ప్రాప్తవాన్ అసి కౌశిక |

పావితో అహం త్వయా బ్రహ్మన్ దర్శనేన మహామునే |౧-౬౫-౩౨|

గుణా బహు విధాః ప్రాప్తాః తవ సందర్శనాత్ మయా |

విస్తరేణ చ వై బ్రహ్మన్ కీర్త్యమానం మహత్తపః |౧-౬౫-౩౩|

శ్రుతం మయా మహాతేజో రామేణ చ మహాత్మనా |

సదస్యైః ప్రాప్య చ సదః శ్రుతాః తే బహవో గుణాః |౧-౬౫-౩౪|

అప్రమేయం తపః తుభ్యం అప్రమేయం చ తే బలం |

అప్రమేయా గుణాః చైవ నిత్యం తే కుశికాత్మజ |౧-౬౫-౩౫|

తృప్తిః ఆశ్చర్య భూతానాం కథానాం న అస్తి మే విభో |

కర్మ కాలో ముని శ్రేష్ఠ లంబతే రవి మణ్డలం |౧-౬౫-౩౬|

శ్వః ప్రభాతే మహాతేజో ద్రష్టుం అర్హసి మాం పునః |

స్వాగతం జపతాం శ్రేష్ఠ మాం అనుజ్ఞాతుం అర్హసి |౧-౬౫-౩౭|

ఏవం ఉక్తో మునివరః ప్రశస్య పురుషర్షభం |

విససర్జ ఆశు జనకం ప్రీతం ప్రీతిమాన్ తదా |౧-౬౫-౩౮|

ఏవం ఉక్త్వా ముని శ్రేష్ఠం వైదేహో మిథిలా అధిపః |

ప్రదక్షిణం చకార ఆశు స ఉపాధ్యాయః స బాంధవః |౧-౬౫-౩౯|

విశ్వామిత్రో అపి ధర్మాత్మా సహ రామః స లక్ష్మణః |

స్వం వాసం అభిచక్రామ పూజ్యమానో మహర్షిభిః |౧-౬౫-౪౦|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే పఞ్చషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౫|