బాలకాండము - సర్గము 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే చతుఃషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

సుర కార్యం ఇదం రంభే కర్తవ్యం సుమహత్ త్వయా |

లోభనం కౌశికస్య ఇహ కామ మోహ సమన్వితం |౧-౬౪-౧|

తథా ఉక్తా స అప్సరా రామ సహస్రాక్షేణ ధీమతా |

వ్రీడితా ప్రాంజలిః వాక్యం ప్రత్యువాచ సుర ఈశ్వరం |౧-౬౪-౨|

అయం సుర పతే ఘోరో విశ్వామిత్రో మహామునిః |

క్రోధం ఉత్స్రచ్యతే ఘోరం మయి దేవ న సంశయః |౧-౬౪-౩|

తతో హి మే భయం దేవ ప్రసాదం కర్తుం అర్హసి |

ఏవం ఉక్తః తయా రామ స భయం భీతయా తదా |౧-౬౪-౪|

తాం ఉవాచ సహస్రాక్షో వేపమానాం కృతాంజలిం |

మా భైషీ రంభే భద్రం తే కురుష్వ మమ శాసనం |౧-౬౪-౫|

కోకిలో హృదయ గ్రాహీ మాధవే రుచిర ద్రుమే |

అహం కందర్ప సహితః స్థాస్యామి తవ పార్శ్వతః |౧-౬౪-౬|

త్వం హి రూపం బహు గుణం కృత్వా పరమ భాస్వరం |

తం ఋషిం కౌశికం రంభే భేదయస్వ తపస్వినం |౧-౬౪-౭|

సా శ్రుత్వా వచనం తస్య కృత్వా రూపం అనుత్తమం |

లోభయామాస లలితా విశ్వామిత్రం శుచి స్మితా |౧-౬౪-౮|

కోకిలస్య తు శుశ్రావ వల్గు వ్యాహరతః స్వనం |

సంప్రహృష్టేన మనసా స ఏనాం అన్వైక్షత |౧-౬౪-౯|

అథ తస్య చ శబ్దేన గీతేన అప్రతిమేన చ |

దర్శనేన చ రంభాయా మునిః సందేహం ఆగతః |౧-౬౪-౧౦|

సహస్రాక్షస్య తత్ కర్మ విజ్ఞాయ మునిపుంగవః |

రంభాం క్రోధ సమావిష్టః శశాప కుశిక ఆత్మజః |౧-౬౪-౧౧|

యత్ మాం లోభయసే రంభే కామ క్రోధ జయ ఏషిణం |

దశ వర్ష సహస్రాణి శైలీ స్థాస్యసి దుర్భగే |౧-౬౪-౧౨|

బ్రాహ్మణః సుమహాతేజాః తపో బల సమన్వితః |

ఉద్ధరిష్యతి రంభే త్వాం మత్ క్రోధ కలుషీ కృతాం |౧-౬౪-౧౩|

ఏవం ఉక్త్వా మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహామునిః |

అశక్నువన్ ధారయితుం కోపం సంతాపం ఆగతః |౧-౬౪-౧౪|

తస్య శాపేన మహతా రంభా శైలీ తదా అభవత్ |

వచః శ్రుత్వా చ కందర్పో మహర్షేః స చ నిర్గతః |౧-౬౪-౧౫|

కోపేన స మహాతేజాః తపో అపహరణే కృతే |

ఇంద్రియైర్ అజితై రామ న లేభే శాంతిం ఆత్మనః |౧-౬౪-౧౬|

బభూవ అస్య మనః చింతా తపో అపహరణే కృతే |

న ఏవ క్రోధం గమిష్యామి న చ వక్ష్యే కథంచన |౧-౬౪-౧౭|

అథవా న ఉచ్ఛాసిష్యామి సంవత్స్ర శతాని అపి |

అహం హి శోషయిష్యామి ఆత్మానం విజితేంద్రియః |౧-౬౪-౧౮|

తావత్ యావత్ హి మే ప్రాప్తం బ్రాహ్మణ్యం తపసా ఆర్జితం |

అనుచ్ఛ్వసన్ అభుంజాః తిష్ఠేయం శాశ్వతీ సమాః |౧-౬౪-౧౯|

న హి మే తప్యమానస్య క్షయం యాస్యంతి మూర్తయః |

ఏవం వేఅర్ష శస్రస్య దీక్షాం స మునిపుంగవః |

చకార ప్రతిమాం లోకే ప్రతిజ్ఞాం రఘునందన |౧-౬౪-౨౦|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే చతుఃషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౪|