బాలకాండము - సర్గము 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే త్రిషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౩|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

పూర్ణే వర్ష సహస్రే తు వ్రత స్నాతం మహామునిం |

అభ్యాగచ్చన్ సురాః సర్వే తపః ఫల చికీర్షవః |౧-౬౩-౧|

అబ్రవీత్ సు మహాతేజా బ్రహ్మా సు రుచిరం వచః |

ఋషిః త్వం అసి భద్రం తే స్వ అర్జితైః కర్మభిః శుభైః |౧-౬౩-౨|

తం ఏవం ఉక్త్వా దేవేశః త్రిదివం పునః అభ్యగాత్ |

విశ్వామిత్రో మహాతేజా భూయః తేపే మహత్ తపః |౧-౬౩-౩|

తతః కాలేన మహతా మేనకా పరమ అప్సరాః |

పుష్కరేషు నర శ్రేష్ఠ స్నాతుం సముపచక్రమే |౧-౬౩-౪|

తాం దదర్శ మహాతేజా మేనకాం కుశిక ఆత్మజః |

రూపేణ అప్రతిమాం తత్ర విద్యుతం జలదే యథా |౧-౬౩-౫|

దృష్ట్వా కందర్ప వశగో మునిః తాం ఇదం అబ్రవీత్ |

అప్సరః స్వాగతం తే అస్తు వస చ ఇహ మమ ఆశ్రమే |౧-౬౩-౬|

అనుగృహ్ణీష్వ భద్రం తే మదనేన సు మోహితం |

ఇతి ఉక్తా సా వరారోహా తత్ర వాసం అథ అకరోత్ |౧-౬౩-౭|

తపసో హి మహావిఘ్నో విశ్వామిత్రం ఉపాగతం |

తస్యాం వసంత్యాం వర్షాణి పంచ పంచ చ రాఘవ |౧-౬౩-౮|

విశ్వామిత్ర ఆశ్రమే సౌమ్య సుఖేన వ్యతిచక్రముః |

అథ కాలే గతే తస్మిన్ విశ్వామిత్రో మహామునిః |౧-౬౩-౯|

స వ్రీడ ఇవ సంవృత్తః చింతా శోక పరాయణః |

బుద్ధిర్ మునేః సముత్పన్నా స అమర్షా రఘునందన |౧-౬౩-౧౦|

సర్వం సురాణాం కర్మ ఏతత్ తపో అపహరణం మహత్ |

అహో రాత్రా అపదేశేన గతాః సంవత్సరా దశ |౧-౬౩-౧౧|

కామ మోహ అభిభూతస్య విఘ్నో అయం ప్రత్యుపస్థితః |

స వినిఃశ్వసన్ మునివరః పశ్చాత్తాపేన దుఃఖితః |౧-౬౩-౧౨|

భీతాం అప్సరసం దృష్ట్వా వేపంతీం ప్రాంజలిం స్థితాం |

మేనకాం మధురైః వాక్యైః విసృజ్య కుశిక ఆత్మజః |౧-౬౩-౧౩|

ఉత్తరం పర్వతం రామ విశ్వామిత్రో జగామ హ |

స కృత్వా నైష్ఠికీం బుద్ధిం జేతు కామో మహాయశాః |౧-౬౩-౧౪|

కౌశికీ తీరం ఆసాద్య తపః తేపే దురాసదం |

తస్య వర్ష సహస్రాణి ఘోరం తప ఉపాసతః |౧-౬౩-౧౫|

ఉత్తరే పర్వతే రామ దేవతానాం అభూత్ భయం |

అమంత్రయన్ సమాగమ్య సర్వే స ఋషి గణాః సురాః |౧-౬౩-౧౬|

మహర్షి శబ్దం లభతాం సాధు అయం కుశిక ఆత్మజః |

దేవతానాం వచః శ్రుత్వా సర్వ లోక పితామహః |౧-౬౩-౧౭|

అబ్రవీత్ మధురం వాక్యం విశ్వామిత్రం తపో ధనం |

మహర్షే స్వాగతం వత్స తపసా ఉగ్రేణ తోషితః |౧-౬౩-౧౮|

మహత్త్వం ఋషి ముఖ్యత్వం దదామి తవ కౌశిక |

బ్రహ్మణః స వచః శ్రుత్వా విశ్వామిత్రః తపో ధనః |౧-౬౩-౧౯|

ప్రాంజలిః ప్రణతో భూత్వా ప్రత్యువాచ పితామహం |

బ్రహ్మర్షి శబ్దం అతులం స్వ అర్జితైః కర్మభిః శుభైః |౧-౬౩-౨౦|

యది మే భగవాన్ ఆహ తతో అహం విజిత ఇంద్రియః |

తం ఉవాచ తతో బ్రహ్మా న తావత్ త్వం జిత ఇంద్రియః |౧-౬౩-౨౧|

యతస్వ ముని శార్దూల ఇతి ఉక్త్వా త్రిదివం గతః |

విప్రస్థితేషు దేవేషు విశ్వామిత్రో మహామునిః |౧-౬౩-౨౨|

ఊర్ధ్వ బాహుః నిరాలంబో వాయు భక్షః తపః చరన్ |

ధర్మే పంచ తపా భూత్వా వర్షాసు ఆకాశ సంశ్రయః |౧-౬౩-౨౩|

శిశిరే సలిలే శాయీ రాత్రి అహాని తపో ధనః |

ఏవం వర్ష సహస్రం హి తపో ఘోరం ఉపాగమత్ |౧-౬౩-౨౪|

తస్మిన్ సంతప్యమానే తు విశ్వామిత్రే మహామునౌ |

సంతాపః సుమహాన్ ఆసీత్ సురాణాం వాసవస్య చ |౧-౬౩-౨౫|

రంభాం అప్సరసం శక్రః సహ సర్వైః మరుత్ గణైః |

ఉవాచ ఆత్మ హితం వాక్యం అహితం కౌశికస్య చ |౧-౬౩-౨౬|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే త్రిషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౩|