బాలకాండము - సర్గము 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే ద్విషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

శునఃశేపం నరశ్రేష్ఠ గృహీత్వా తు మహాయశాః |

వ్యశ్రామత్ పుష్కరే రాజా మధ్యాహ్నే రఘునందన |౧-౬౨-౧|

తస్య విశ్రమమాణస్య శునఃశేపో మహాయశాః |

పుష్కరం జ్యేష్ఠం ఆగమ్య విశ్వామిత్రం దదర్శ హ |౧-౬౨-౨|

తప్యంతం ఋషిభిః సార్థం మాతులం పరమ ఆతురః |

విషణ్ణ వదనో దీనః తృష్ణయా చ శ్రమేణ చ |౧-౬౨-౩|

పపాత అంకే మునే రామ వాక్యం చ ఇదం ఉవాచ హ |

న మే అస్తి మాతా న పితా జ్ఞాతయో బాంధవాః కుతః |౧-౬౨-౪|

త్రాతుం అర్హసి మాం సౌమ్య ధర్మేణ మునిపుంగవ |

త్రాతా త్వం హి నరశ్రేష్ఠ సర్వేషాం త్వం హి భావనః |౧-౬౨-౫|

రాజా చ కృతకార్యః స్యాత్ అహం దీర్ఘ ఆయుః అవ్యయః |

స్వర్గ లోకం ఉపాశ్నీయాం తపః తప్త్వా హి అనుత్తమం |౧-౬౨-౬|

స మే నాథో హి అనాథస్య భవ భవ్యేన చేతసా |

పితా ఇవ పుత్రం ధర్మాత్మన్ త్రాతుం అర్హసి కిల్బిషాత్ |౧-౬౨-౭|

తస్య తత్ వచనం శ్రుత్వా విశ్వామిత్రో మహాతపాః |

సాంత్వయిత్వా బహు విధం పుత్రాన్ ఇదం ఉవాచ హ |౧-౬౨-౮|

యత్ కృతే పితరః పుత్రాన్ జనయంతి శుభ అర్థినః |

పర లోక హిత అర్థాయ తస్య కాలో అయం ఆగతః |౧-౬౨-౯|

అయం ముని సుతో బాలో మత్తః శరణం ఇచ్ఛతి |

అస్య జీవిత మాత్రేణ ప్రియం కురుత పుత్రకాః |౧-౬౨-౧౦|

సర్వే సుకృత కర్మాణః సర్వే ధర్మ పరాయణాః |

పశు భూతా నరేంద్రస్య తృప్తిం అగ్నేః ప్రయచ్ఛత |౧-౬౨-౧౧|

నాథనాన్ చ శునఃశేపో యజ్ఞః చ అవిఘ్నతో భవేత్ |

దేవతాః తర్పితాః చ స్యుః మమ చ అపి కృతం వచః |౧-౬౨-౧౨|

మునేః తు వచనం శ్రుత్వా మధుష్యంద ఆదయః సుతాః |

స అభిమానం నరశ్రేష్ఠ స లీలం ఇదం అబ్రువన్ |౧-౬౨-౧౩|

కథం ఆత్మ సుతాన్ హిత్వా త్రాయసే అన్య సుతం విభో |

అకార్యం ఇవ పశ్యామః శ్వ మాంసం ఇవ భోజనే |౧-౬౨-౧౪|

తేషాం తత్ వచనం శ్రుత్వా పుత్రాణాం మునిపుంగవః |

క్రోధ సంరక్త నయనో వ్యాహర్తుం ఉపచక్రమే |౧-౬౨-౧౫|

నిఃసాధ్వసం ఇదం ప్రోక్తం ధర్మాత్ అపి విగర్హితం |

అతిక్రమ్య తు మత్ వాక్యం దారుణం రోమ హర్షణం |౧-౬౨-౧౬|

శ్వ మాంస భోజినః సర్వే వాసిష్ఠా ఇవ జాతిషు |

పూర్ణం వర్ష సహస్రం తు పృథివ్యాం అనువత్స్యథ |౧-౬౨-౧౭|

కృత్వా శాప సమాయుక్తాన్ పుత్రాన్ మునివరః తదా |

శునఃశేపం ఉవాచ ఆర్తం కృత్వా రక్షాం నిరామయాం |౧-౬౨-౧౮|

పవిత్ర పాశైర్ బద్ధో రక్త మాల్య అనులేపనః |

వైష్ణవం యూపం ఆసాద్య వాగ్భిః అగ్నిం ఉదాహర |౧-౬౨-౧౯|

ఇమే చ గాథే ద్వే దివ్యే గాయేథా ముని పుత్రక |

అంబరీషస్య యజ్ఞే అస్మిన్ తతః సిద్ధిం అవాప్స్యసి |౧-౬౨-౨౦|

శునఃశేపో గృహీత్వా తే ద్వే గాథే సుసమాహితః |

త్వరయా రాజ సింహం తం అంబరీషం ఉవాచ హ |౧-౬౨-౨౧|

రాజ సింహ మహాబుద్ధే శీఘ్రం గచ్ఛావహే వయం |

నివర్తయస్వ రాజేంద్ర దీక్షాం చ సముదాహర |౧-౬౨-౨౨|

తత్ వాక్యం ఋషి పుత్రస్య శ్రుత్వా హర్ష సమన్వితః |

జగామ నృపతిః శీఘ్రం యజ్ఞ వాటం అతంద్రితః |౧-౬౨-౨౩|

సదస్య అనుమతే రాజా పవిత్ర కృత లక్షణం |

పశుం రక్త అంబరం కృత్వా యూపే తం సమబంధయత్ |౧-౬౨-౨౪|

స బద్ధో వాగ్భిః అగ్ర్యాభిః అభితుష్టావ వై సురౌ |

ఇంద్రం ఇంద్ర అనుజం చైవ యథావత్ ముని పుత్రకః |౧-౬౨-౨౫|

తతః ప్రీతః సహస్ర అక్షో రహస్య స్తుతి తోషితః |

దీర్ఘం ఆయుః తదా ప్రాదాత్ శునఃశేపాయ రాఘవ |౧-౬౨-౨౬|

స చ రాజా నరశ్రేష్ఠ యజ్ఞస్య చ సమాప్తవాన్ |

ఫలం బహు గుణం రామ సహస్రాక్ష ప్రసాదజం |౧-౬౨-౨౭|

విశ్వామిత్రో అపి ధర్మాత్మా భూయః తేపే మహాతపాః |

పుష్కరేషు నరశ్రేష్ఠ దశ వర్ష శతాని చ |౧-౬౨-౨౮|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే ద్విషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౨|