బాలకాండము - సర్గము 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే ఏకషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౧|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

విశ్వామిత్రో మహాతేజాః ప్రస్థితాన్ వీక్ష్య తాన్ ఋషీన్ |

అబ్రవీత్ నరశార్దూల సర్వాన్ తాన్ వన వాసినః |౧-౬౧-౧|

మహావిఘ్నః ప్రవృత్తో అయం దక్షిణాం ఆస్థితో దిశం |

దిశం అన్యాం ప్రపత్స్యామః తత్ర తప్స్యామహే తపః |౧-౬౧-౨|

పశ్చిమాయాం విశాలాయాం పుష్కరేషు మహాత్మనః |

సుఖం తపః చరిష్యామః పరం తత్ హి తపో వనం |౧-౬౧-౩|

ఏవం ఉక్త్వా మహాతేజాః పుష్కరేషు మహామునిః |

తప ఉగ్రం దురాధర్షం తేపే మూల ఫల అశనః |౧-౬౧-౪|

ఏతస్మిన్ ఏవ కాలే తు అయోధ్యా అధిపతిః మహాన్ |

అంబరీష ఇతి ఖ్యాతో యష్టుం సముపచక్రమే |౧-౬౧-౫|

తస్య వై యజమానస్య పశుం ఇంద్రో జహార హ |

ప్రణష్టే తు పశౌ విప్రో రాజానం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౬౧-౬|

పశుః అభ్యాహృతః రాజన్ ప్రణష్టః తవ దుర్నయాత్ |

అరక్షితారం రాజానం ఘ్నంతి దోషా నరేశ్వర |౧-౬౧-౭|

ప్రాయః చిత్తం మహత్ హి ఏతత్ నరం వా పురుషర్షభ |

ఆనయస్వ పశుం శీఘ్రం యావత్ కర్మ ప్రవర్తతే |౧-౬౧-౮|

ఉపాధ్యాయ వచః శ్రుత్వా స రాజా పురుషర్షభ |

అన్వియేష మహాబుద్ధిః పశుం గోభిః సహస్రశః |౧-౬౧-౯|

దేశాన్ జనపదాన్ తాన్ తాన్ నగరాణి వనాని చ |

ఆశ్రమాణి చ పుణ్యాని మార్గమాణో మహీపతిః |౧-౬౧-౧౦|

స పుత్ర సహితం తాత స భార్యం రఘునందన |

భృగుతుంగే సమాసీనం ఋచీకం సందదర్శ హ |౧-౬౧-౧౧|

తం ఉవాచ మహాతేజాః ప్రణమ్య అభిప్రసాద్య చ |

మహర్షిం తపసా దీప్తం రాజర్షిః అమిత ప్రభః |౧-౬౧-౧౨|

పృష్ట్వా సర్వత్ర కుశలం ఋచీకం తం ఇదం వచః |

గవాం శత సహస్రేణ విక్రీణీషే సుతం యది |౧-౬౧-౧౩|

పశోః అర్థే మహాభాగ కృత కృత్యో అస్మి భార్గవ |

సర్వే పరిగతా దేశా యజ్ఞియం న లభే పశుం |౧-౬౧-౧౪|

దాతుం అర్హసి మూల్యేన సుతం ఏకం ఇతో మమ |

ఏవం ఉక్తో మహాతేజా ఋచీకః తు అబ్రవీత్ వచః |౧-౬౧-౧౫|

న అహం జ్యేష్ఠం నర శ్రేష్ఠ విక్రీణీయాం కథంచన |

ఋచీకస్య వచః శ్రుత్వా తేషాం మాతా మహాత్మనాం |౧-౬౧-౧౬|

ఉవాచ నర శార్దూలం అంబరీషం ఇదం వచః |

అవిక్రేయం సుతం జ్యేష్ఠం భగవాన్ ఆహ భార్గవః |౧-౬౧-౧౭|

మమ అపి దయితం విద్ధి కనిష్ఠం శునకం ప్రభో |

తస్మాత్ కనీయసం పుత్రం న దాస్యే తవ పార్థివ |౧-౬౧-౧౮|

ప్రాయేణ హి నరశ్రేష్ఠ జ్యేష్ఠాః పితృషు వల్లభాః |

మాతౄణాం చ కనీయాంసః తస్మాత్ రక్షే కనీయసం |౧-౬౧-౧౯|

ఉక్త వాక్యే మునౌ తస్మిన్ ముని పత్న్యాం తథైవ చ |

శునఃశేపః స్వయం రామ మధ్యమో వాక్యం అబ్రవీత్ |౧-౬౧-౨౦|

పితా జ్యేష్ఠం అవిక్రేయం మాతా చ ఆహ కనీయసం |

విక్రేతం మధ్యమం మన్యే రాజపుత్ర నయస్వ మాం |౧-౬౧-౨౧|

అథ రాజా మహాబాహో వాక్య అంతే బ్రహ్మ వాదినః |

హిరణ్యస్య సువర్ణస్య కోటిభీ రత్న రాశిభిః |౧-౬౧-౨౨|

గవాం శత సహస్రేణ శునఃశేపం నరేశ్వరః |

గృహీత్వా పరమ ప్రీతో జగామ రఘునందన |౧-౬౧-౨౩|

అంబరీషః తు రాజర్షీ రథం ఆరోప్య సత్వరః |

శునఃశేపం మహాతేజా జగామ ఆశు మహాయశాః |౧-౬౧-౨౪|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే ఏకషష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౧|