బాలకాండము - సర్గము 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే షష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౦|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తపో బల హతాన్ జ్ఞాత్వా వాసిష్ఠాన్ స మహోదయాన్ |

ఋషి మధ్యే మహాతేజా విహ్వామిత్రో అభ్యభాషత |౧-౬౦-౧|

అయం ఇక్ష్వాకు దాయాదః త్రిశంకుః ఇతి విశ్రుతః |

ధర్మిష్ఠః చ వదాన్యః చ మాం చైవ శరణం గతః |౧-౬౦-౨|

స్వేన అనేన శరీరేణ దేవ లోక జిగీషయా |

యథా అయం స్వ శరీరేణ దేవ లోకం గమిష్యతి |౧-౬౦-౩|

తథా ప్రవర్త్యతాం యజ్ఞో భవద్భిః చ మయా సహ |

విశ్వామిత్ర వచః శ్రుత్వా సర్వ ఏవ మహర్షయః |౧-౬౦-౪|

ఊచుః సమేతాః సహసా ధర్మజ్ఞా ధర్మ సంహితం |

అయం కుశిక దాయాదో మునిః పరమ కోపనః |౧-౬౦-౫|

యత్ ఆహ వచనం సమ్యక్ ఏతత్ కార్యం న సంశయః |

అగ్ని కల్పో హి భగవాన్ శాపం దాస్యతి రోషితః |౧-౬౦-౬|

తస్మాత్ ప్రవర్త్యతాం యజ్ఞః స శరీరో యథా దివం |

గచ్ఛేత్ ఇక్ష్వాకు దాయాదో విశ్వామిత్రస్య తేజసా |౧-౬౦-౭|

తతః ప్రవర్త్యతాం యజ్ఞః సర్వే సమధితిష్ఠత |

ఏవం ఉక్త్వా మహర్షయః సంజహ్రుః తాః క్రియాః తదా |౧-౬౦-౮|

యాజకః చ మహాతేజా విశ్వామిత్రో అభవత్ క్రతౌ |

ఋత్విజః చ ఆనుపూర్వ్యేణ మంత్రవత్ మంత్ర కోవిదాః |౧-౬౦-౯|

చక్రుః సర్వాణి కర్మాణి యథా కల్పం యథా విధి |

తతః కాలేన మహతా విశ్వామిత్రో మహాతపాః |౧-౬౦-౧౦|

చకార ఆవాహనం తత్ర భాగ అర్థం సర్వ దేవతాః |

న అభ్యాగమన్ తదా భాగ అర్థం సర్వ దేవతాః |౧-౬౦-౧౧|

తతః కోప సమావిష్టో విశ్వమిత్రో మహామునిః |

స్రువం ఉద్యమ్య స క్రోధః త్రిశంకుం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౬౦-౧౨|

పశ్య మే తపసో వీర్యం స్వ ఆర్జితస్య నర ఈశ్వర |

ఏష త్వాం స్వ శరీరేణ నయామి స్వర్గం ఓజసా |౧-౬౦-౧౩|

దుష్ప్రాపం స్వ శరీరేణ దివం గచ్ఛ నర అధిప |

స్వార్జితం కించిత్ అపి అస్తి మయా హి తపసః ఫలం |౧-౬౦-౧౪|

రాజన్ త్వం తేజసా తస్య స శరీరో దివం వ్రజ |

ఉక్త వాక్యే మునౌ తస్మిన్ స శరీరో నర ఈశ్వరః |౧-౬౦-౧౫|

దివం జగామ కాకుత్స్థ మునీనాం పశ్యతాం తదా |

స్వర్గ లోకం గతం దృష్ట్వా త్రిశంకుం పాక శాసనః |౧-౬౦-౧౬|

సహ సర్వైః సుర గణైః ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |

త్రిశంకో గచ్ఛ భూయః త్వం న అసి స్వర్గ కృత ఆలయః |౧-౬౦-౧౭|

గురు శాప హతో మూఢ పత భూమిం అవాగ్ శిరాః |

ఏవం ఉక్తో మహేంద్రేణ త్రిశంకుః అపతత్ పునః |౧-౬౦-౧౮|

విక్రోశమానః త్రాహి ఇతి విశ్వామిత్రం తపో ధనం |

తత్ శ్రుత్వా వచనం తస్య క్రోశమానస్య కౌశికః |౧-౬౦-౧౯|

రోషం ఆహారయత్ తీవ్రం తిష్ఠ తిష్ఠ ఇతి చ అబ్రవీత్ |

ఋషి మధ్యే స తేజస్వీ ప్రజాపతిః ఇవ అపరః |౧-౬౦-౨౦|

సృజన్ దక్షిణ మార్గస్థాన్ సప్త ఋషీన్ అపరాన్ పునః |

నక్షత్ర వంశ పరంపరం అసృజత్ క్రోధ మూర్ఛితః |౧-౬౦-౨౧|

దక్షిణాం దిశం ఆస్థాయ ముని మధ్యే మహాయశాః |

సృష్ట్వా నక్షత్ర వంశం చ క్రోధేన కలుషీ కృతః |౧-౬౦-౨౨|

అన్యం ఇంద్రం కరిష్యామి లోకో వా స్యాత్ అనింద్రకః |

దైవతాని అపి స క్రోధాత్ స్రష్టుం సముపచక్రమే |౧-౬౦-౨౩|

తతః పరమ సంభ్రాంతాః స ఋషి సంఘాః సుర అసురాః |

విశ్వామిత్రం మహాత్మానం ఊచుః స అనునయం వచః |౧-౬౦-౨౪|

అయం రాజా మహాభాగ గురు శాప పరిక్షతః |

స శరీరో దివం యాతుం న అర్హతి ఏవ తపో ధన |౧-౬౦-౨౫|

తేషాం తత్ వచనం శ్రుత్వా దేవానాం ముని పుంగవః |

అబ్రవీత్ సు మహత్ వాక్యం కౌశికః సర్వ దేవతాః |౧-౬౦-౨౬|

స శరీరస్య భద్రం వః త్రిహంకోః అస్య భూపతేః |

ఆరోహణం ప్రతిజ్ఞాతం న అనృతం కర్తుం ఉత్సహే |౧-౬౦-౨౭|

స్వర్గో అస్తు స శరీరస్య త్రిశంకోః అస్య శాశ్వతః |

నక్షత్రాణి చ సర్వాణి మామకాని ధ్రువాణి అథ |౧-౬౦-౨౮|

యావత్ లోకా ధరిష్యంతి తిష్ఠంతి ఏతాని సర్వశః |

యత్ కృతాని సురాః సర్వే తత్ అనుజ్ఞాతుం అర్హథ |౧-౬౦-౨౯|

ఏవం ఉక్తాః సురాః సర్వే ప్రతి ఊచుః ముని పుంగవం |

ఏవం భవతు భద్రం తే తిష్ఠంతు ఏతాని సర్వశః |౧-౬౦-౩౦|

గగనే తాని అనేకాని వైశ్వానర పథాత్ బహిః |

నక్షత్రాణి ముని శ్రేష్ఠ తేషు జ్యోతిఃషు జాజ్వలన్ |౧-౬౦-౩౧|

అవాగ్ శిరాః త్రిశంకుః చ తిష్ఠతు అమర సంనిభః |

అనుయాస్యంతి చ ఏతాని జ్యోతీన్షి నృప సత్తమం |౧-౬౦-౩౨|

కృతార్థం కీర్తిమంతం చ స్వర్గ లోక గతం యథా |

విశ్వామిత్రః తు ధర్మాత్మా సర్వ దేవైః అభిష్టుతః |౧-౬౦-౩౩|

ఋషి మధ్యే మహాతేజా బాఢం ఇతి ఆహ దేవతాః |

తతో దేవా మహాత్మానో ఋషయః చ తపో ధనాః |

జగ్ముః యథా ఆగతం సర్వే యజ్ఞస్య అంతే నరోత్తమ |౧-౬౦-౩౪|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే షష్ఠితమః సర్గః |౧-౬౦|