బాలకాండము - సర్గము 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే ఏకోనషష్ఠితమః సర్గః |౧-౫౯|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఉక్త వాక్యం తు రాజానం కృపయా కుశిక ఆత్మజః |

అబ్రవీత్ మధురం వాక్యం సాక్షాత్ చణ్డాలతాం గతం |౧-౫౯-౧|

ఇక్ష్వాకో స్వాగతం వత్స జానామి త్వాం సుధార్మికం |

శరణం తే భవిష్యామి మా భైషీః నృప పుంగవ |౧-౫౯-౨|

అహం ఆమంత్రయే సర్వాన్ మహర్షీన్ పుణ్య కర్మణః |

యజ్ఞ సాహ్య కరాన్ రాజన్ తతో యక్ష్యసి నిర్వృతః |౧-౫౯-౩|

గురు శాప కృతం రూపం యత్ ఇదం త్వయి వర్తతే |

అనేన సహ రూపేణ స శరీరో గమిష్యసి |౧-౫౯-౪|

హస్త ప్రాప్తం అహం మన్యే స్వర్గం తవ నరేశ్వర |

యః త్వం కౌశికం ఆగమ్య శరణ్యం శరణాగతః |౧-౫౯-౫|

ఏవం ఉక్త్వా మహాతేజాః పుత్రాన్ పరమ ధార్మికాన్ |

వ్యాదిదేశ మహాప్రాజ్ఞాన్ యజ్ఞ సంభార కారణాత్ |౧-౫౯-౬|

సర్వాన్ శిష్యాన్ సమాహూయ వాక్యం ఏతత్ ఉవాచ హ |

సర్వాన్ ఋషి వరాన్ వశిష్ఠాన్ ఆనయధ్వం మమ ఆజ్ఞయా |౧-౫౯-౭|

స శిష్యాన్ సుహృదః చైవ స ఋత్విజః సుబహు శ్రుతాన్ |

యత్ అన్యో వచనం బ్రూయాత్ మత్ వాక్య బల చోదితః |౧-౫౯-౮|

తత్ సర్వం అఖిలేన ఉక్తం మమ ఆఖ్యేయం అనాదృతం |

తస్య తత్ వచనం శ్రుత్వా దిశో జగ్ముః తత్ ఆజ్ఞయా |౧-౫౯-౯|

ఆజగ్ముః అథ దేశేభ్యః సర్వేభ్యో బ్రహ్మ వాదినః |

తే చ శిష్యాః సమాగమ్య మునిం జ్వలిత తేజసం |౧-౫౯-౧౦|

ఊచుః చ వచనం సర్వే సర్వేషాం బ్రహ్మ వాదినాం |

శ్రుత్వా తే వచనం సర్వే సమాయాంతి ద్విజాతయః |౧-౫౯-౧౧|

సర్వ దేశేషు చ అగచ్ఛన్ వర్జయిత్వా మహాఉదయం |

వాసిష్ఠం తత్ శతం సర్వం క్రోధ పర్యాకుల అక్షరం |౧-౫౯-౧౨|

యథా ఆహ వచనం సర్వం శృణు త్వం ముని పుంగవ |

క్షత్రియో యాజకో యస్య చణ్డాలస్య విశేషతః |౧-౫౯-౧౩|

కథం సదసి భోక్తారో హవిః తస్య సుర ఋషయః |

బ్రాహ్మణా వా మహాత్మానో భుక్త్వా చణ్డాల భోజనం |౧-౫౯-౧౪|

కథం స్వర్గం గమిష్యంతి విశ్వామిత్రేణ పాలితాః |

ఏతత్ వచనం నైష్ఠుర్యం ఊచుః సంరక్త లోచనాః |౧-౫౯-౧౫|

వాసిష్ఠా ముని శార్దూల సర్వే సహ మహోదయాః |

తేషాం తత్ వచనం శ్రుత్వా సర్వేషాం ముని పుంగవః |౧-౫౯-౧౬|

క్రోధ సంరక్త నయనః స రోషం ఇదం అబ్రవీత్ |

యత్ దూషయంతి అదుష్టం మాం తప ఉగ్రం సంఆస్థితం |౧-౫౯-౧౭|

భస్మీ భూతా దురాత్మానో భవిష్యంతి న సంశయః |

అద్య తే కాల పాశేన నీతా వైవస్తవ క్షయం |౧-౫౯-౧౮|

సప్త జాతి శతాని ఏవ మృతపాః సంతు సర్వశః |

శ్వ మాంస నియత ఆహారా ముష్టికా నామ నిర్ఘృణాః |౧-౫౯-౧౯|

వికృతాః చ విరూపాః చ లోకాన్ అనుచరంతు ఇమాన్ |

మహోదయః చ దుర్బుద్ధిః మాం అదూష్యం హి అదూషయత్ |౧-౫౯-౨౦|

దూషితః సర్వ లోకేషు నిషాదత్వం గమిష్యతి |

ప్రాణ అతిపాత నిరతో నిరనుక్రోశతాం గతః |౧-౫౯-౨౧|

దీర్ఘ కాలం మమ క్రోధాత్ దుర్గతిం వర్తయిష్యతి |

ఏతావత్ ఉక్త్వా వచనం విశ్వామిత్రో మహాతపాః |

విరరామ మహాతేజా ఋషి మధ్యే మహామునిః |౧-౫౯-౨౨|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే ఏకోనషష్ఠితమః సర్గః |౧-౫౯|