బాలకాండము - సర్గము 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే అష్టపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః త్రిశంకోః వచనం శ్రుత్వా క్రోధ సమన్వితం |

ఋషి పుత్ర శతం రామ రాజానం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౫౮-౧|

ప్రత్యాఖ్యాతో అసి దుర్బుద్ధే గురుణా సత్య వాదినా |

తం కథం సమతిక్రమ్య శాఖా అంతరం ఉపేయివాన్ |౧-౫౮-౨|

ఇక్ష్వాకూణాం హి సర్వేషాం పురోధాః పరమా గతిః |

న చ అతిక్రమితుం శక్యం వచనం సత్య వాదినః |౧-౫౮-౩|

అశక్యం ఇతి స ఉవాచ వసిష్ఠో భగవాన్ ఋషిః |

తం వయం వై సమాహర్తుం క్రతుం శక్తాః కథంచన |౧-౫౮-౪|

బాలిశః త్వం నర శ్రేష్ఠ గమ్యతాం స్వ పురం పునః |

యాజనే భగవాన్ శక్తః త్రైలోక్యస్య అపి పార్థివ |౧-౫౮-౫|

అవమానం కథం కర్తుం తస్య శక్షాయామహే వయం |

తేషాం తద్ వచనం శ్రుత్వా క్రోధ పర్యాకుల అక్షరం |౧-౫౮-౬|

స రాజా పునః ఏవ ఏతాన్ ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |

ప్రత్యాఖ్యాతో భగవతా గురు పుత్రైః తథైవ హి |౧-౫౮-౭|

అన్యాం గతిం గమిష్యామి స్వస్తి వో అస్తు తపో ధనాః |

ఋషి పుత్రాః తు తత్ శ్రుత్వా వాక్యం ఘోర అభిసంహితం |౧-౫౮-౮|

శేపుః పరమ సంక్రుద్ధాః చణ్డాలత్వం గమిష్యసి |

ఇతి ఉక్త్వా తే మహాత్మానో వివిశుః స్వం స్వం ఆశ్రమం |౧-౫౮-౯|

అథ రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం రాజా చణ్డాలతాం గతః |

నీల వస్త్ర ధరో నీలః పరుషో ధ్వస్త మూర్ధజః |౧-౫౮-౧౦|

చిత్య మాల్య అనులేపః చ ఆయస ఆభరణో అభవత్ |

తం దృష్ట్వా మంత్రిణః సర్వే త్యజ్య చణ్డాల రూపిణం |౧-౫౮-౧౧|

ప్రాద్రవన్ సహితా రామ పౌరా యే అస్య అనుగామినః |

ఏకో హి రాజా కాకుత్స్థ జగామ పరమ ఆత్మవాన్ |౧-౫౮-౧౨|

దహ్యమానో దివా రాత్రం విశ్వామిత్రం తపో ధనం |

విశ్వామిత్రః తు తం దృష్ట్వా రాజానం విఫలీ కృతం |౧-౫౮-౧౩|

చణ్డాల రూపిణం రామ మునిః కారుణ్యం ఆగతః |

కారుణ్యాత్ స మహాతేజా వాక్యం పరమ ధార్మికః |౧-౫౮-౧౪|

ఇదం జగాద భద్రం తే రాజానం ఘోర దర్శనం |

కిం ఆగమన కార్యం తే రాజపుత్ర మహాబల |౧-౫౮-౧౫|

అయోధ్యా అధిపతే వీర శాపాత్ చణ్డాలతాం గతః |

అథ తత్ వాక్యం ఆకర్ణ్య రాజా చణ్డాలతాం గతః |౧-౫౮-౧౬|

అబ్రవీత్ ప్రాంజలిః వాక్యం వాక్యజ్ఞో వాక్య కోవిదం |

ప్రత్యాఖ్యాతో అస్మి గురుణా గురు పుత్రైః తథా ఏవ చ |౧-౫౮-౧౭|

అనవాప్య ఏవ తం కామం మయా ప్రాప్తో విపర్యయః |

స శరీరో దివం యాయామి ఇతి మే సౌమ్య దర్శన |౧-౫౮-౧౮|

మయా చ ఇష్టం క్రతు శతం తత్ చ న అవాప్యతే ఫలం |

అనృతం న ఉక్త పూర్వం మే న చ వక్ష్యే కదాచన |౧-౫౮-౧౯|

కృచ్ఛ్రేషు అపి గతః సౌమ్య క్షత్ర ధర్మేణ తే శపే |

యజ్ఞైః బహు విధైః ఇష్టం ప్రజా ధర్మేణ పాలితాః |౧-౫౮-౨౦|

గురవః చ మహాత్మానః శీల వృత్తేన తోషితాః |

ధర్మే ప్రయతమానస్య యజ్ఞం చ ఆహర్తుం ఇచ్ఛతః |౧-౫౮-౨౧|

పరితోషం న గచ్ఛంతి గురవో మునిపుంగవ |

దైవం ఏవ పరం మన్యే పౌరుషం తు నిరర్థకం |౧-౫౮-౨౨|

దైవేన ఆక్రమ్యతే సర్వం దైవం హి పరమా గతిః |

తస్య మే పరమ ఆర్తస్య ప్రసాదం అభికాంక్షతః |

కర్తుం అర్హసి భద్రం తే దైవ ఉపహత కర్మణః |౧-౫౮-౨౩|

న అన్యాం గతిం గమిష్యామి న అన్యః శరణం అస్తి మే | దైవం పురుష కారేణ నివర్తయితుం అర్హసి |౧-౫౮-౨౪|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే అష్టపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౮|