బాలకాండము - సర్గము 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే సప్తపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః సంతప్త హృదయః స్మరన్ నిగ్రహం ఆత్మనః |

వినిఃశ్వస్య వినిఃశ్వస్య కృత వైరో మహాత్మనా |౧-౫౭-౧|

స దక్షిణాం దిశం గత్వా మహిష్యా సహ రాఘవ |

తతాప పరమం ఘోరం విశ్వామిత్రో మహాతపాః |౧-౫౭-౨|

ఫల మూల అశనో దాంతైః చచార మహత్ తపః |

అథ అస్య జజ్ఞిరే పుత్రాః సత్య ధర్మ పరాయణాః |౧-౫౭-౩|

హవిష్పందో మధుష్యందో దృఢనేత్రో మహారథః |

పూర్ణే వర్ష సహస్రే తు బ్రహ్మా లోక పితామహః |౧-౫౭-౪|

అబ్రవీత్ మధురం వాక్యం విశ్వామిత్రం తపో ధనం |

జితా రాజర్షి లోకాః తే తపసా కుశిక ఆత్మజ |౧-౫౭-౫|

అనేన తపసా త్వాం హి రాజ ఋషిర్ ఇతి విద్మహే |

ఏవం ఉక్త్వా మహాతేజా జగామ సహ దైవతైః |౧-౫౭-౬|

త్రివిష్టపం బ్రహ్మ లోకం లోకానాం పరమ ఈశ్వరః |

విశ్వామిత్రో అపి తత్ శ్రుత్వా హ్రియా కించిత్ అవాఙ్ముఖః |౧-౫౭-౭|

దుఃఖేన మహతా ఆవిష్టః స మన్యుః ఇదం అబ్రవీత్ |

తపః చ సుమహత్ తప్తం రాజ ఋషిర్ ఇతి మాం విదుః |౧-౫౭-౮|

దేవాః స ఋషి గణాః సర్వే న అస్తి మన్యే తపః ఫలం |

ఏవం నిశ్చిత్య మనసా భూయ ఏవ మహాతపాః |౧-౫౭-౯|

తపః చచార కాకుత్స్థ పరమం పరమ ఆత్మవాన్ |

ఏతస్మిన్ ఏవ కాలే తు సత్య వాదీ జిత ఇంద్రియః |౧-౫౭-౧౦|

త్రిశంకుః ఇతి విఖ్యాత ఇక్ష్వాకు కుల వర్ధనః |

తస్య బుద్ధిః సముత్పన్నా యజేయం ఇతి రాఘవ |౧-౫౭-౧౧|

గచ్ఛేయం స్వ శరీరేణ దేవానాం పరమాం గతిం |

వసిష్ఠం స సమాహూయ కథయామాస చింతితం |౧-౫౭-౧౨|

అశక్యం ఇతి చ అపి ఉక్తో వసిష్ఠేన మహాత్మనా |

ప్రత్యాఖ్యాతో వసిష్ఠేన స యయౌ దక్షిణాం దిశం |౧-౫౭-౧౩|

తతః తత్ కర్మ సిద్ధి అర్థం పుత్రాన్ తస్య గతో నృపః |

వాసిష్ఠా దీర్ఘ తపసః తపో యత్ర హి తేపిరే |౧-౫౭-౧౪|

త్రిశంకుః సుమహాతేజాః శతం పరమ భాస్వరం |

వసిష్ఠ పుత్రాన్ దదృశే తప్యమానాన్ యశస్వినః |౧-౫౭-౧౫|

సో అభిగమ్య మహాత్మానః సర్వాన్ ఏవ గురోః సుతాన్ |

అభివాద్య ఆనుపూర్వ్యేణ హ్రియా కించిత్ అవాఙ్ముఖః |౧-౫౭-౧౬|

అబ్రవీత్ స మహాత్మనః సర్వాన్ ఏవ కృతాంజలిః |

శరణం వః ప్రపద్యే అహం శరణ్యాన్ శరణాగతః |౧-౫౭-౧౭|

ప్రత్యాఖ్యాతో అస్మి భద్రం వో వసిష్ఠేన మహాత్మనా |

యష్టు కామో మహాయజ్ఞం తత్ అనుజ్ఞాతుం అర్థథ |౧-౫౭-౧౮|

గురు పుత్రాన్ అహం సర్వాన్ నమస్ కృత్య ప్రసాదయే |

శిరసా ప్రణతో యాచే బ్రాహ్మణాన్ తపసి స్థితాన్ |౧-౫౭-౧౯|

తే మాం భవంతః సిద్ధి అర్థం యాజయంతు సమాహితాః |

స శరీరో యథా అహం వై దేవ లోకం అవాప్నుయాం |౧-౫౭-౨౦|

ప్రత్యాఖ్యాతో వసిష్ఠేన గతిం అన్యాం తపో ధనాః |

గురు పుత్రాన్ ఋతే సర్వాన్ న అహం పశ్యామి కాంచన |౧-౫౭-౨౧|

ఇక్ష్వాకూణాం హి సర్వేషాం పురోధాః పరమా గతిః |

తస్మాత్ అనంతరం సర్వే భవంతో దైవతం మమ |౧-౫౭-౨౨|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే సప్తపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౭|