బాలకాండము - సర్గము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే షట్పఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఏవం ఉక్తో వసిష్ఠేన విశ్వామిత్రో మహాబలః |

ఆగ్నేయం అస్త్రం ఉత్క్షిప్య తిష్ఠ తిష్ఠ ఇతి చ అబ్రవీత్ |౧-౫౬-౧|

బ్రహ్మదణ్డం సముద్యమ్య కాల దణ్డం ఇవ అపరం |

వసిష్ఠో భగవాన్ క్రోధాత్ ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |౧-౫౬-౨|

క్షత్ర బంధో స్థితో అస్మి ఏష యద్ బలం తద్ విదర్శయ |

నాశయామి అద్య తే దర్పం శస్త్రస్య తవ గాధిజ |౧-౫౬-౩|

క్వ చ తే క్షత్రియ బలం క్వ చ బ్రహ్మ బలం మహత్ |

పశ్య బ్రహ్మ బలం దివ్యం మమ క్షత్రియ పాంసన |౧-౫౬-౪|

తస్య అస్త్రం గాధి పుత్రస్య ఘోరం ఆగ్నేయం ఉత్తమం |

బ్రహ్మ దణ్డేన తత్ శాంతం అగ్నేః వేగ ఇవ అంభసా |౧-౫౬-౫|

వారుణం చైవ రౌద్రం చ ఐంద్రం పాశుపతం తథా |

ఐషీకం చ అపి చిక్షేప రుషితో గాధి నందనః |౧-౫౬-౬|

మానవం మోహనం చైవ గాంధర్వం స్వాపనం తథా |

జృంభణం మదానం చైవ సంతాపన విలాపనే |౧-౫౬-౭|

శోషణం దారణం చైవ వజ్రం అస్త్రం సుదుర్జయం |

బ్రహ్మ పాశం కాల పాశం వారుణం పాశం ఏవ చ |౧-౫౬-౮|

పినాకం అస్త్రం చ దయితం శుష్క ఆర్ద్రే అశనీ తథా |

దణ్డ అస్త్రం అథ పైశాచం క్రౌంచం అస్త్రం తథైవ చ |౧-౫౬-౯|

ధర్మ చక్రం కాల చక్రం విష్ణు చక్రం తథైవ చ |

వాయవ్యం మథనం చైవ అస్త్రం హయ శిరః తథా |౧-౫౬-౧౦|

శక్తి ద్వయం చ చిక్షేప కంకాలం ముసలం తథా |

వైద్యాధరం మహాస్త్రం చ కాలాస్త్రం అథ దారుణం |౧-౫౬-౧౧|

త్రిశూలం అస్త్రం ఘోరం చ కాపాలం అథ కంకణం |

ఏతాని అస్త్రాణి చిక్షేప సర్వాణి రఘు నందన |౧-౫౬-౧౨|

వసిష్ఠే జపతాం శ్రేష్ఠే తద్ అద్భుతం ఇవ అభవత్ |

తాని సర్వాణి దణ్డేన గ్రసతే బ్రహ్మణః సుతః |౧-౫౬-౧౩|

తేషు శాంతేషు బ్రహ్మాస్త్రం క్షిప్తవాన్ గాధి నందనః |

తత్ అస్త్రం ఉద్యతం దృష్ట్వా దేవాః స అగ్ని పురోగమాః |౧-౫౬-౧౪|

దేవ ఋషయః చ సంభ్రాంతా గంధర్వాః స మహా ఉరగాః |

త్రైలోక్యం ఆసీత్ సంత్రస్తం బ్రహ్మాస్త్రే సముదీరితే |౧-౫౬-౧౫|

తత్ అపి అస్త్రం మహాఘోరం బ్రాహ్మం బ్రాహ్మేణ తేజసా |

వసిష్ఠో గ్రసతే సర్వం బ్రహ్మ దణ్డేన రాఘవ |౧-౫౬-౧౬|

బ్రహ్మ అస్త్రం గ్రసమానస్య వసిష్ఠస్య మహాత్మనః |

త్రైలోక్య మోహనం రౌద్రం రూపం ఆసీత్ సుదారుణం |౧-౫౬-౧౭|

రోమ కూపేషు సర్వేషు వసిష్ఠస్య మహాత్మనః |

మరీచ్య ఇవ నిష్పేతుః అగ్నేః ధూమ ఆకుల అర్చిషః |౧-౫౬-౧౮|

ప్రాజ్వలత్ బ్రహ్మ దణ్డః చ వసిష్ఠస్య కర ఉద్యతః |

విధూమ ఇవ కాల అగ్నిః యమ దణ్డ ఇవ అపరః |౧-౫౬-౧౯|

తతో అస్తువన్ ముని గణా వసిష్ఠం జపతాం వరం |

అమోఘం తే బలం బ్రహ్మన్ తేజో ధారయ తేజసా |౧-౫౬-౨౦|

నిగృహీతః త్వయా బ్రహ్మన్ విశ్వామిత్రో మహాతపాః |

ప్రసీద జపతాం శ్రేష్ఠ లోకాః సంతు గత వ్యథాః |౧-౫౬-౨౧|

ఏవం ఉక్తో మహాతేజాః శమం చక్రే మహాతపాః |

విశ్వామిత్రో అపి నికృతో వినిఃశ్వస్య ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౫౬-౨౨|

ధిక్ బలం క్షత్రియ బలం బ్రహ్మ తేజో బలం బలం |

ఏకేన బ్రహ్మ దణ్డేన సర్వ అస్త్రాణి హతాని మే |౧-౫౬-౨౩|

తత్ ఏతత్ సమవేక్ష్య అహం ప్రసన్న ఇంద్రియ మానసః |

తపో మహత్ సమాస్థాస్యే యత్ వై బ్రహ్మత్వ కారణం |౧-౫౬-౨౪|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే షట్పఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౬|