బాలకాండము - సర్గము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే పఞ్చపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః తాన్ ఆకులాన్ దృష్ట్వా విశ్వామిత్ర అస్త్ర మోహితాన్ |

వసిష్ఠః చోదయామాస కామ ధుక్ సృజ యోగతః |౧-౫౫-౧|

తస్యా హుంకారతో జాతాః కాంబోజా రవి సన్నిభాః |

ఊధసః తు అథ సంజాతాః పహ్లవాః శస్త్ర పాణయః |౧-౫౫-౨|

యోని దేశాత్ చ యవనః శకృ దేశాత్ శకాః తథా |

రోమ కూపేషు ంలేచ్ఛాః చ హారీతాః స కిరాతకాః |౧-౫౫-౩|

తైః తత్ నిషూదితం సైన్యం విశ్వమిత్రస్య తత్ క్షణాత్ |

స పదాతి గజం స అశ్వం స రథం రఘునందన |౧-౫౫-౪|

దృష్ట్వా నిషూదితం సైన్యం వసిష్ఠేన మహాత్మనా |

విశ్వామిత్ర సుతానాం తు శతం నానా విధ ఆయుధం |౧-౫౫-౫|

అభ్యధావత్ సుసంక్రుద్ధం వసిష్ఠం జపతాం వరం |

హుం కారేణ ఏవ తాన్ సర్వాన్ నిర్దదాహ మహాన్ ఋషిః |౧-౫౫-౬|

తే స అశ్వ రథ పాదాతా వసిష్ఠేన మహాత్మనా |

భస్మీ కృతా ముహూర్తేన విశ్వామిత్ర సుతాః తదా |౧-౫౫-౭|

దృష్ట్వా వినాశితాన్ పుత్రాన్ బలం చ సుమహా యశాః |

స వ్రీడః చింతయా ఆవిష్టో విశ్వామిత్రో అభవత్ తదా |౧-౫౫-౮|

సముద్ర ఇవ నిర్వేగో భగ్న దంష్ట్ర ఇవ ఉరగః |

ఉపరక్త ఇవ ఆదిత్యః సద్యో నిష్ప్రభతాం గతః |౧-౫౫-౯|

హత పుత్ర బలో దీనో లూన పక్ష ఇవ ద్విజః |

హత సర్వ బల ఉత్సాహో నిర్వేదం సమపద్యత |౧-౫౫-౧౦|

స పుత్రం ఏకం రాజ్యాయ పాలయ ఇతి నియుజ్య చ |

పృథివీం క్షత్ర ధర్మేణ వనం ఏవ అన్వపద్యత |౧-౫౫-౧౧|

స గత్వా హిమవత్ పార్శ్వం కింనర ఉరగ సేవితం |

మహాదేవ ప్రసాద అర్థం తపః తేపే మహాతపాః |౧-౫౫-౧౨|

కేనచిత్ తు అథ కాలేన దేవేశో వృషభ ధ్వజః |

దర్శయామాస వరదో విశ్వామిత్రం మహామునిం |౧-౫౫-౧౩|

కిం అర్థం తప్యసే రాజన్ బ్రూహి యత్ తే వివక్షితం |

వరదో అస్మి వరో యః తే కాంక్షితః సో అభిధీయతాం |౧-౫౫-౧౪|

ఏవం ఉక్తః తు దేవేన విశ్వామిత్రో మహాతపాః |

ప్రణిపత్య మహాదేవం విశ్వామిత్రో అబ్రవీత్ ఇదం |౧-౫౫-౧౫|

యది తుష్టో మహాదేవ ధనుర్ వేదో మమ అనఘ |

సా అంగ ఉప అంగ ఉపనిషదః స రహస్యః ప్రదీయతాం |౧-౫౫-౧౬|

యాని దేవేషు చ అస్త్రాణి దానవేషు మహర్షిషు |

గంధర్వ యక్ష రక్షస్సు ప్రతిభాంతు మమ అనఘ |౧-౫౫-౧౭|

తవ ప్రసాదాత్ భవతు దేవదేవ మమ ఈప్సితం |

ఏవం అస్తు ఇతి దేవేశో వాక్యం ఉక్త్వా గతః తదా |౧-౫౫-౧౮|

ప్రాప్య చ అస్త్రాణి దేవేశాత్ విశ్వామిత్రో మహాబలః |

దర్పేణ మహతా యుక్తో దర్పపూర్ణో అభవత్ తదా |౧-౫౫-౧౯|

వివర్ధమానో వీర్యేణ సముద్ర ఇవ పర్వణి |

హతం మేనే తదా రామ వసిష్ఠం ఋషి సత్తమం |౧-౫౫-౨౦|

తతో గత్వా ఆశ్రమపదం ముమోచ అస్త్రాణి పార్థివః |

యైః తత్ తపో వనం సర్వం నిర్దగ్ధం చ అస్త్ర తేజసా |౧-౫౫-౨౧|

ఉదీర్యమాణం అస్త్రం తత్ విశ్వామిత్రస్య ధీమతః |

దృష్ట్వా విప్రద్రుతా భీతా మునయః శతశో దిశః |౧-౫౫-౨౨|

వసిష్ఠస్య చ యే శిష్యాః యే చ వై మృగ పక్షిణః |

విద్రవంతి భయాత్ భీతా నానా దిక్భ్యః సహస్రశః |౧-౫౫-౨౩|

వసిష్ఠస్య ఆశ్రమపదం శూన్యం ఆసీత్ మహాత్మనః |

ముహూర్తం ఇవ నిఃశబ్దం ఆసీత్ ఈరిణ సంనిభం |౧-౫౫-౨౪|

వదతో వై వసిష్ఠస్య మా భై ఇతి ముహుర్ముహుః |

నాశయామి అద్య గాధేయం నీహారం ఇవ భాస్కరః |౧-౫౫-౨౫|

ఏవం ఉక్త్వా మహాతేజా వసిష్ఠో జపతాం వరః |

విశ్వామిత్రం తదా వాక్యం స రోషం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౫౫-౨౬|

ఆశ్రమం చిర సంవృద్ధం యత్ వినాశితవాన్ అసి |

దురాచారో హి యత్ మూఢ తస్మాత్ త్వం న భవిష్యసి |౧-౫౫-౨౭|

ఇతి ఉక్త్వా పరమ క్రుద్ధో దణ్డం ఉద్యమ్య సత్వరః |

విధూమ ఇవ కాల అగ్నిః యమ దణ్డం ఇవ అపరం |౧-౫౫-౨౮|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే పఞ్చపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౫|