బాలకాండము - సర్గము 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే చతుఃపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

కామధేనుం వసిష్ఠో అపి యదా న త్యజతే మునిః |

తదా అస్య శబలాం రామ విశ్వామిత్రో అన్వకర్షత |౧-౫౪-౧|

నీయమానా తు శబలా రామ రాజ్ఞా మహాత్మనా |

దుఃఖితా చింతయామాస రుదంతీ శోక కర్శితా |౧-౫౪-౨|

పరిత్యక్తా వసిష్ఠేన కిం అహం సుమహాత్మనా |

యా అహం రాజ భృతైః దీనా హ్రియేయం భృశ దుఃఖితా |౧-౫౪-౩|

కిం మయా అపకృతం తస్య మహర్షేః భావిత ఆత్మనః |

యన్ మాం అనాగసం భక్తాం ఇష్టాం త్యజతి ధార్మికః |౧-౫౪-౪|

ఇతి సంచింతయిత్వా తు నిఃశ్వస్య చ పునః పునః |

జగామ వేగేన తదా వసిష్ఠం పరమ ఓజసం |౧-౫౪-౫|

నిర్ధూయ తాం తదా భృత్యాన్ శతశః శత్రుసూదన |

జగామ అనిల వేగేన పాద మూలం మహాత్మనః |౧-౫౪-౬|

శబలా సా రుదంతీ చ క్రోశంతీ చ ఇదం అబ్రవీత్ |

వసిష్ఠస్య అగ్రతః స్థిత్వా మేఘ నిఃస్వనా |౧-౫౪-౭|

భగవన్ కిం పరిత్యక్తా త్వయా అహం బ్రహ్మణః సుత |

యస్మాత్ రాజ భటా మాం హి నయంతే త్వత్ సకాశతః |౧-౫౪-౮|

ఏవం ఉక్తః తు బ్రహ్మర్షిర్ ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |

శోక సంతప్త హృదయాం స్వ సారం ఇవ దుఃఖితాం |౧-౫౪-౯|

న త్వాం త్యజామి శబలే న అపి మే అపకృతం త్వయా |

ఏష త్వాం నయతే రాజా బలాత్ మత్తః మహాబలః |౧-౫౪-౧౦|

న హి తుల్యం బలం మహ్యం రాజా తు అద్య విశేషతః |

బలీ రాజా క్షత్రియః చ పృథివ్యాః పతిః ఏవ చ |౧-౫౪-౧౧|

ఇయం అక్షౌహిణీ పూర్ణా గజ వాజి రథ ఆకులా |

హస్తి ధ్వజ సమాకీర్ణా తేన అసౌ బలవత్తరః |౧-౫౪-౧౨|

ఏవం ఉక్తా వసిష్ఠేన ప్రత్యువాచ వినీతవత్ |

వచనం వచనజ్ఞా సా బ్రహ్మర్షిం అతుల ప్రభం |౧-౫౪-౧౩|

న బలం క్షత్రియస్య ఆహుః బ్రాహ్మణో బలవత్తరః |

బ్రహ్మన్ బ్రహ్మ బలం దివ్యం క్షత్రాత్ తు బలవత్తరం |౧-౫౪-౧౪|

అప్రమేయ బలం తుభ్యం న త్వయా బలవత్తరః |

విశ్వామిత్రో మహావీర్యః తేజః తవ దురాసదం |౧-౫౪-౧౫|

నియుఙ్క్ష్వ మాం మహాతేజః త్వత్ బ్రహ్మ బల సంభృతాం |

తస్య దర్పం బలం యత్నం నాశయామి దురాత్మనః |౧-౫౪-౧౬|

ఇతి ఉక్తః తు తయా రామ వసిష్ఠః సుమహాయశాః |

సృజస్వ ఇతి తదా ఉవాచ బలం పర బల అర్దనం |౧-౫౪-౧౭|

తస్య తత్ వచనం శ్రుత్వా సురభిః సా అసృజత్ తదా |

తస్యా హుంభా రవ ఉత్సృష్టాః పహ్లవాః శతశో నృప |౧-౫౪-౧౮|

నాశయంతి బలం సర్వం విశ్వామిత్రస్య పశ్యతః |

స రాజా పరమ క్రుద్ధః క్రోధ విస్ఫారిత ఈక్షణః |౧-౫౪-౧౯|

పహ్లవాన్ నాశయామాస శస్త్రైః ఉచ్చావచైః అపి |

విశ్వామిత్ర అర్దితాన్ దృష్ట్వా పహ్లవాన్ శతశః తదా |౧-౫౪-౨౦|

భూయ ఏవ అసృజత్ ఘోరాన్ శకాన్ యవన మిశ్రితాన్ |

తైః ఆసీత్ సంవృతా భూమిః శకైః యవన మిశ్రితైః |౧-౫౪-౨౧|

ప్రభావద్భిర్మహావీర్యైర్హేమకింజల్కసన్నిభైః |

యద్వా -

ప్రభావద్భిః మహావీర్యైః హేమ కింజల్క సంనిభైః |

దీర్ఘాసిపట్టిశధరైర్హేమవర్ణాంబరావృతైః |

యద్వా -

దీర్ఘ అసి పట్టిశ ధరైః హేమ వర్ణ అంబర ఆవృతైః |౧-౫౪-౨౨|

నిర్దగ్ధం తత్ బలం సర్వం ప్రదీప్తైః ఇవ పావకైః |

తతో అస్త్రాణి మహాతేజా విశ్వామిత్రో ముమోచ హ |

తైః తైః యవన కాంభోజా బర్బరాః చ అకులీ కృతాః |౧-౫౪-౨౩|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే చతుఃపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౪|