బాలకాండము - సర్గము 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే త్రిపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౩|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఏవం ఉక్తా వసిష్ఠేన శబలా శత్రు సూదన |

విదధే కామధుక్ కామాన్ యస్య యస్య ఈప్సితం యథా |౧-౫౩-౧|

ఇక్షూన్ మధూన్ తథా లాజాన్ మైరేయాన్ చ వర ఆసవాన్ |

పానాని చ మహార్హాణి భక్ష్యాన్ చ ఉచ్చ అవచాన్ తథా |౧-౫౩-౨|

ఉష్ణ ఆఢ్యస్య ఓదనస్య అపి రాశయః పర్వతోపమాః |

మృష్ట అన్నాని చ సూపాః చ దధి కుల్యాః తథైవ చ |౧-౫౩-౩|

నానా స్వాదు రసానాం చ ఖాణ్డవనాం - షాడబానాం - తథైవ చ |

భాజనాని -భోజనాని - సుపూర్ణాని గౌడాని చ సహస్రశః |౧-౫౩-౪|

సర్వం ఆసీత్ సుసంతుష్టం హృష్ట పుష్ట జన ఆయుతం |

విశ్వామిత్ర బలం రామ వసిష్ఠేన సుతర్పితం |౧-౫౩-౫|

విశ్వామిత్రో అపి రాజర్షిః హృష్ట పుష్టః తదా అభవత్ |

స అంతః పుర వరో రాజా స బ్రాహ్మణ పురోహితః |౧-౫౩-౬|

స అమాత్యో మంత్రి సహితః స భృత్యః పూజితః తదా |

యుక్తః పరమ హర్షేణ వసిష్ఠం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౫౩-౭|

పూజితో అహం త్వయా బ్రహ్మన్ పూజ అర్హేణ సుసత్కృతః |

శ్రూయతాం అభిధాస్యామి వాక్యం వాక్య విశారద |౧-౫౩-౮|

గవాం శత సహస్రేణ దీయతాం శబలా మమ |

రత్నం హి భగవన్ ఏతత్ రత్న హారీ చ పార్థివః |౧-౫౩-౯|

తస్మాత్ మే శబలాం దేహి మమ ఏషా ధర్మతో ద్విజ |

ఏవం ఉక్తః తు భగవాన్ వసిష్ఠో ముని సత్తమః |౧-౫౩-౧౦|

విశ్వామిత్రేణ ధర్మాత్మా ప్రత్యువాచ మహీపతిం |

న అహం శత సహస్రేణ న అపి కోటి శతైః గవాం |౧-౫౩-౧౧|

రాజన్ దాస్యామి శబలాం రాశిభీ రజతస్య వా |

న పరిత్యాగం అర్హా ఇయం మత్ సకాశాత్ అరిందమ |౧-౫౩-౧౨|

శాశ్వతీ శబలా మహ్యం కీర్తిర్ ఆత్మవతో యథా |

అస్యాం హవ్యం చ కవ్యం చ ప్రాణ యాత్రా తథైవ చ |౧-౫౩-౧౩|

ఆయత్తం అగ్ని హోత్రం చ బలిః హోమః తథైవ చ |

స్వాహా కార వషట్ కారౌ విద్యాః చ వివిధాః తథా |౧-౫౩-౧౪|

ఆయత్తం అత్ర రాజ ఋషే సర్వం ఏతన్ న సంశయః |

సర్వస్వం ఏతత్ సత్యేన మమ తుష్టి కరీ తథా |౧-౫౩-౧౫|

కారణైః బహుభీ రాజన్ న దాస్యే శబలాం తవ |

వసిష్ఠేన ఏవం ఉక్తః తు విశ్వామిత్రో అబ్రవీత్ తదా |౧-౫౩-౧౬|

సంరబ్ధతరం అత్యర్థం వాక్యం వాక్య విశారదః |

హైరణ్య కక్ష్యా గ్రైవేయాన్ సువర్ణ అంకుశ భూషితాన్ |౧-౫౩-౧౭|

దదామి కుంజరాణాం తే సహస్రాణి చతుర్ దశ |

హైరణ్యానాం రథానాం చ శ్వేత అశ్వానాం చతుర్ యుజాం |౧-౫౩-౧౮|

దదామి తే శతాని అష్టౌ కింకిణీక విభూషితాన్ |

హయానాం దేశ జాతానాం కుల జానాం మహౌజసాం |

సహస్రం ఏకం దశ చ దదామి తవ సువ్రత |౧-౫౩-౧౯|

నానా వర్ణ విభక్తానాం వయఃస్థానాం తథైవ చ |

దదామి ఏకాం గవాం కోటిం శబలా దీయతాం మమ |౧-౫౩-౨౦|

యావత్ ఇచ్ఛసి రత్నాని హిరణ్యం వా ద్విజోత్తమ |

తావత్ దదామి తే సర్వం దీయతాం శబలా మమ |౧-౫౩-౨౧|

ఏవం ఉక్తః తు భగవాన్ విశ్వామిత్రేణ ధీమతా |

న దాస్యామి ఇతి శబలాం ప్రాహ రాజన్ కథంచన |౧-౫౩-౨౨|

ఏతదేవ హి మే రత్నం ఏతదేవ హి మే ధనం |

ఏతదేవ హి సర్వస్వం ఏతదేవ హి జీవితం |౧-౫౩-౨౩|

దర్శః చ పౌర్ణ మాసః చ యజ్ఞాః చైవ ఆప్త దక్షిణాః |

ఏతదేవ హి మే రాజన్ వివిధాః చ క్రియాః తథా |౧-౫౩-౨౪|

అతో మూలాః క్రియాః సర్వా మమ రాజన్ న సంశయః |

బహూనా కిం ప్రలాపేన న దాస్యే కామ దోహినీం |౧-౫౩-౨౫|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే త్రిపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౩|