బాలకాండము - సర్గము 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే ద్విపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తం దృష్ట్వా పరమ ప్రీతో విశ్వామిత్రో మహాబలః |

ప్రణతో వినయాత్ వీరో వసిష్ఠం జపతాం వరం |౧-౫౨-౧|

స్వాగతం తవ చ ఇతి ఉక్తో వసిష్ఠేన మహాత్మనా |

ఆసనం చ అస్య భగవాన్ వసిష్ఠో వ్యాదిదేశ హ |౧-౫౨-౨|

ఉపవిష్టాయ చ తదా విశ్వామిత్రాయ ధీమతే |

యథా న్యాయం ముని వరః ఫల మూలం ఉపాహరత్ |౧-౫౨-౩|

ప్రతిగృహ్య తు తాం పూజాం వసిష్ఠాత్ రాజ సత్తమః |

తపో అగ్ని హోత్ర శిష్యేషు కుశలం పర్యపృచ్ఛత |౧-౫౨-౪|

విశ్వామిత్రో మహాతేజా వనస్పతి గణే తథా |

సర్వత్ర కుశలం చ ఆహ వసిష్ఠో రాజ సత్తమం |౧-౫౨-౫|

సుఖ ఉపవిష్టం రాజానం విశ్వామిత్రం మహాతపాః |

పప్రచ్ఛ జపతాం శ్రేష్ఠో వసిష్ఠో బ్రహ్మణః సుతః |౧-౫౨-౬|

కచ్చిత్ తే కుశలం రాజన్ కచ్చిత్ ధర్మేణ రంజయన్ |

ప్రజాః పాలయసే రాజన్ రాజ వృత్తేన ధార్మిక |౧-౫౨-౭|

కచ్చిత్ తే సుభృతా భృత్యాః కచ్చిత్ తిష్ఠంతి శాసనే |

కచ్చిత్ తే విజితాః సర్వే రిపవో రిపు సూదన |౧-౫౨-౮|

కచ్చిత్ బలే చ కోశే చ మిత్రేషు చ పరంతప |

కుశలం తే నర వ్యాఘ్ర పుత్ర పౌత్రే తథా అనఘ |౧-౫౨-౯|

సర్వత్ర కుశలం రాజా వసిష్ఠం ప్రత్యుదాహరత్ |

విశ్వామిత్రో మహాతేజా వసిష్ఠం వినయ అన్వితం |౧-౫౨-౧౦|

కృత్వా తౌ సుచిరం కాలం ధర్మిష్ఠౌ తాః కథాః తదా |

ముదా పరమయా యుక్తౌ ప్రీయేతాం తౌ పరస్పరం |౧-౫౨-౧౧|

తతో వసిష్ఠో భగవాన్ కథా అంతే రఘునందన |

విశ్వామిత్రం ఇదం వాక్యం ఉవాచ ప్రహసన్ ఇవ |౧-౫౨-౧౨|

ఆతిథ్యం కర్తుం ఇచ్ఛామి బలస్య అస్య మహాబల |

తవ చ ఏవ అప్రమేయస్య యథా అర్హం సంప్రతీచ్ఛ మే |౧-౫౨-౧౩|

సత్క్రియాం తు భవాన్ ఏతాం ప్రతీచ్ఛతు మయా కృతాం |

రాజన్ త్వం అతిథి శ్రేష్ఠః పూజనీయః ప్రయత్నతః |౧-౫౨-౧౪|

ఏవం ఉక్తో వసిష్ఠేన విశ్వామిత్రో మహామతిః |

కృతం ఇతి అబ్రవీత్ రాజా పూజా వాక్యేన మే త్వయా |౧-౫౨-౧౫|

ఫల మూలేన భగవన్ విద్యతే యత్ తవ ఆశ్రమే |

పాద్యేన ఆచమనీయేన భగవద్ దర్శనేన చ |౧-౫౨-౧౬|

సర్వథా చ మహాప్రాజ్ఞ పూజా అర్హేణ సుపూజితః |

నమస్తే అస్తు గమిష్యామి మైత్రేణ ఈక్షస్వ చక్షుషా |౧-౫౨-౧౭|

ఏవం బ్రువంతం రాజానం వసిష్ఠః పునః ఏవ హి |

న్యమంత్రయత ధర్మాత్మా పునః పునః ఉదార ధీః |౧-౫౨-౧౮|

బాఢం ఇతి ఏవ గాధేయో వసిష్ఠం ప్రత్యువాచ హ |

యథా ప్రియం భగవతః తథా అస్తు ముని సత్తమ |౧-౫౨-౧౯|

ఏవం ఉక్తః తథా తేన వసిష్ఠో జపతాం వరః |

ఆజుహావ తతః ప్రీతః కల్మాషీం ధూత కల్మషః |౧-౫౨-౨౦|

ఏహి ఏహి శబలే క్షిప్రం శృణు చ అపి వచో మమ |

సబలస్య అస్య రాజర్షేః కర్తుం వ్యవసితో అస్మి అహం |

భోజనేన మహా అర్హేణ సత్కారం సంవిధత్స్వ మే |౧-౫౨-౨౧|

యస్య యస్య యథా కామం షడ్ రసేషు అభిపూజితం |

తత్ సర్వం కామ ధుక్ దివ్యే అభివర్ష కృతే మమ |౧-౫౨-౨౨|

రసేన అన్నేన పానేన లేహ్య చోష్యేణ సంయుతం |

అన్నానాం నిచయం సర్వం సృజస్వ శబలే త్వర |౧-౫౨-౨౩|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే ద్విపఞ్చాశః సర్గః |౧-౫౨|