బాలకాండము - సర్గము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే ఏకోనపఞ్చాశః సర్గః |౧-౪౯|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

అఫలః తు తతః శక్రో దేవాన్ అగ్ని పురోగమాన్ |

అబ్రవీత్ త్రస్త నయనః సిద్ధ గంధవ చారణాన్ |౧-౪౯-౧|

కుర్వతా తపసో విఘ్నం గౌతమస్య మహాత్మనః |

క్రోధం ఉత్పాద్య హి మయా సుర కార్యం ఇదం కృతం |౧-౪౯-౨|

అఫలో అస్మి కృతః తేన క్రోధాత్ సా చ నిరాకృతా |

శాప మోక్షేణ మహతా తపో అస్య అపహృతం మయా |౧-౪౯-౩|

తత్ మాం సురవరాః సర్వే స ఋషి సంఘాః స చారణాః |

సుర కార్య కరం యూయం సఫలం కర్తుం అర్హథ |౧-౪౯-౪|

శతక్రతోః వచః శ్రుత్వా దేవాః స అగ్ని పురోగమాః |

పితృ దేవాన్ ఉపేత్య ఆహుః సహ సర్వైః మరుత్ గణైః |౧-౪౯-౫|

అయం మేషః సవృషణః శక్రో హి అవృషణః కృతః |

మేషస్య వృషణౌ గృహ్య శక్రాయ ఆశు ప్రయచ్ఛత |౧-౪౯-౬|

అఫలః తు కృతో మేషః పరాం తుష్టిం ప్రదాస్యతి |

భవతాం హర్షణార్థాయ యే చ దాస్యంతి మానవాః |

అక్షయం హి ఫలం తేషాం యూయం దాస్యథ పుష్కలం |౧-౪౯-౭|

అగ్నేః తు వచనం శ్రుత్వా పితృ దేవాః సమాగతాః |

ఉత్పాట్య మేష వృషణౌ సహస్రాక్షే న్యవేశయన్ |౧-౪౯-౮|

తదా ప్రభృతి కాకుత్స్థ పితృ దేవాః సమాగతాః |

అఫలాన్ భుంజతే మేషాన్ ఫలైః తేషాం అయోజయన్ |౧-౪౯-౯|

ఇంద్రః తు మేష వృషణః తదా ప్రభృతి రాఘవ |

గౌతమస్య ప్రభావేన తపసా చ మహాత్మనః |౧-౪౯-౧౦|

తత్ ఆగచ్ఛ మహాతేజ ఆశ్రమం పుణ్య కర్మణః |

తారయ ఏనాం మహాభాగాం అహల్యాం దేవ రూపిణీం |౧-౪౯-౧౧|

విశ్వామిత్ర వచః శ్రుత్వా రాఘవః సహ లక్ష్మణః |

విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య ఆశ్రమం ప్రవివేశ హ |౧-౪౯-౧౨|

దదర్శ చ మహాభాగాం తపసా ద్యోతిత ప్రభాం |

లోకైః అపి సమాగమ్య దుర్నిరీక్ష్యాం సుర అసురైః |౧-౪౯-౧౩|

ప్రయత్నాత్ నిర్మితాం ధాత్రా దివ్యాం మాయామయీం ఇవ |

ధూమేన అభిపరీత అంగీం దీప్తాం అగ్ని సిఖాం ఇవ |౧-౪౯-౧౪|

స తుషార ఆవృతాం స అభ్రాం పూర్ణ చంద్ర ప్రభాం ఇవ |

మధ్యే అంభసో దురాధర్షాం దీప్తాం సూర్య ప్రభాం ఇవ |౧-౪౯-౧౫|

సస్ హి గౌతమ వాక్యేన దుర్నిరీక్ష్యా బభూవ హ |

త్రయాణాం అపి లోకానాం యావత్ రామస్య దర్శనం |౧-౪౯-౧౬|

శాపస్య అంతం ఉపాగమ్య తేషాం దర్శనం ఆగతా |

రాఘవౌ తు తతః తస్యాః పాదౌ జగృహతుః ముదా |౧-౪౯-౧౭|

స్మరంతీ గౌతమ వచః ప్రతిజగ్రాహ సా చ తౌ |

పాద్యం అర్ఘ్యం తథా ఆతిథ్యం చకార సుసమాహితా |

ప్రతిజగ్రాహ కాకుత్స్థో విధి దృష్టేన కర్మణా |౧-౪౯-౧౮|

పుష్ప వృష్టిః మహతీ ఆసీత్ దేవ దుందుభి నిస్వనైః |

గంధర్వ అప్సరసాం చ ఏవ మహాన్ ఆసీత్ సముత్సవః |౧-౪౯-౧౯|

సాధు సాధు ఇతి దేవాః తాం అహల్యాం సమపూజయన్ |

తపో బల విశుద్ధ అంగీం గౌతమస్య వశ అనుగాం |౧-౪౯-౨౦|

గౌతమో అపి మహాతేజా అహల్యా సహితః సుఖీ |

రామం సంపూజ్య విధివత్ తపః తేపే మహాతపాః |౧-౪౯-౨౧|

రామో అపి పరమాం పూజాం గౌతమస్య మహామునేః |

సకాశాత్ విధివత్ ప్రాప్య జగామ మిథిలాం తతః |౧-౪౯-౨౨|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే ఏకోనపఞ్చాశః సర్గః |౧-౪౯|