బాలకాండము - సర్గము 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే అష్టచత్వారింశః సర్గః |౧-౪౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

పృష్ట్వా తు కుశలం తత్ర పరస్పర సమాగమే |

కథాంతే సుమతిః వాక్యం వ్యాజహార మహామునిం |౧-౪౮-౧|

ఇమౌ కుమారౌ భద్రం తే దేవ తుల్య పరాక్రమౌ |

గజ సింహ గతీ వీరౌ శార్దూల వృషభ ఉపమౌ |౧-౪౮-౨|

పద్మ పత్ర విశాలాక్షౌ ఖడ్గ తూణీ ధనుర్ ధరౌ |

అశ్వినౌ ఇవ రూపేణ సముపస్థిత యౌవనౌ |౧-౪౮-౩|

యదృచ్ఛయా ఏవ గాం ప్రాప్తౌ దేవలోకాత్ ఇవ అమరౌ |

కథం పద్భ్యాం ఇహ ప్రాప్తౌ కిం అర్థం కస్య వా మునే |౧-౪౮-౪|

భూషయంతౌ ఇమం దేశం చంద్ర సూర్యౌ ఇవ అంబరం |

పరస్పరేణ సదృశౌ ప్రమాణ ఇంగిత చేష్టితైః |౧-౪౮-౫|

కిం అర్థం చ నర శ్రేష్ఠౌ సంప్రాప్తౌ దుర్గమే పథి |

వర ఆయుధ ధరౌ వీరౌ శ్రోతుం ఇచ్ఛామి తత్త్వతః |౧-౪౮-౬|

తస్య తద్ వచనం శ్రుత్వా యథా వృత్తం న్యవేదయత్ |

సిద్ధ ఆశ్రమ నివాసం చ రాక్షసానాం వధం తథా |౧-౪౮-౭|

విశ్వామిత్ర వచః శ్రుత్వా రాజా పరమ విస్మితః |౧-౪౮-౮|

అతిథీ పరమౌ ప్రాప్తం పుత్రౌ దశరథస్య తౌ |

పూజయామాస విధివత్ సత్కార అర్హౌ మహాబలౌ |౧-౪౮-౯|

తతః పరమ సత్కారం సుమతేః ప్రాప్య రాఘవౌ |

ఉష్య తత్ర నిశాం ఏకాం జగ్మతుః మిథిలాం తతః |౧-౪౮-౧౦|

తాం దృష్ట్వా మునయః సర్వే జనకస్య పురీం శుభాం |

సాధు సాధు ఇతి శంసంతో మిథిలాం సమపూజయన్ |౧-౪౮-౧౧|

మిథిల ఉపవనే తత్ర ఆశ్రమం దృశ్య రాఘవః |

పురాణం నిర్జనం రమ్యం పప్రచ్ఛ ముని పుంగవం |౧-౪౮-౧౨|

ఇదం ఆశ్రమ సంకాశం కిం ను ఇదం ముని వర్జితం |

శ్రోతుం ఇచ్ఛామి భగవన్ కస్య అయం పూర్వ ఆశ్రమః |౧-౪౮-౧౩|

తత్ శ్రుతా రాఘవేణ ఉక్తం వాక్యం వాక్య విశారదః |

ప్రతి ఉవాచ మహాతేజా విశ్వమిత్రో మహామునిః |౧-౪౮-౧౪|

హంత తే కథయిష్యామి శృణు తత్త్వేన రాఘవ |

యస్య ఏతత్ ఆశ్రమ పదం శప్తం కోపాన్ మహాత్మనా |౧-౪౮-౧౫|

గౌతమస్య నరశ్రేష్ఠ పూర్వం ఆసీత్ మహాత్మనః |

ఆశ్రమో దివ్య సంకాశః సురైః అపి సుపూజితః |౧-౪౮-౧౬|

స చ అత్ర తప ఆతిష్ఠత్ అహల్యా సహితః పురా |

వర్ష పూగాని అనేకాని రాజపుత్ర మహాయశః |౧-౪౮-౧౭|

తస్య అంతరం విదిత్వా తు సహస్రాక్షః శచీ పతిః |

ముని వేష ధరో భూత్వా అహల్యాం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౪౮-౧౮|

ఋతు కాలం ప్రతీక్షంతే న అర్థినః సుసమాహితే |

సంగమం తు అహం ఇచ్ఛామి త్వయా సహ సుమధ్యమే |౧-౪౮-౧౯|

ముని వేషం సహస్రాక్షం విజ్ఞాయ రఘునందన |

మతిం చకార దుర్మేధా దేవ రాజ కుతూహలాత్ |౧-౪౮-౨౦|

అథ అబ్రవీత్ సురశ్రేష్ఠం కృతార్థేన అంతరాత్మనా |

కృతార్థా అస్మి సురశ్రేష్ఠ గచ్ఛ శీఘ్రం ఇతః ప్రభో |౧-౪౮-౨౧|

ఆత్మానం మాం చ దేవేశ సర్వదా రక్ష గౌతమాత్ |

ఇంద్రః తు ప్రహసన్ వాక్యం అహల్యాం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౪౮-౨౨|

సుశ్రోణి పరితుష్టో అస్మి గమిష్యామి యథా ఆగతం |

ఏవం సంగమ్య తు తయా నిశ్చక్రామ ఉటజాత్ తతః |౧-౪౮-౨౩|

స సంభ్రమాత్ త్వరన్ రామ శంకితో గౌతమం ప్రతి |

గౌతమం స దదర్శ అథ ప్రవిశంతం మహామునిం |౧-౪౮-౨౪|

దేవ దానవ దుర్ధర్షం తపో బల సమన్వితం |

తీర్థ ఉదక పరిక్లిన్నం దీప్యమానం ఇవ అనలం |౧-౪౮-౨౫|

గృహీత సమిధం తత్ర స కుశం ముని పుంగవం |

దృష్ట్వా సుర పతిః త్రస్తో విషణ్ణ వదనో అభవత్ |౧-౪౮-౨౬|

అథ దృష్ట్వా సహస్రాక్షం ముని వేష ధరం మునిః |

దుర్వృత్తం వృత్త సంపన్నో రోషాత్ వచనం అబ్రవీత్ |౧-౪౮-౨౭|

మమ రూపం సమాస్థాయ కృతవాన్ అసి దుర్మతే |

అకర్తవ్యం ఇదం యస్మాత్ విఫలః త్వం భవిష్యతి |౧-౪౮-౨౮|

గౌతమేన ఏవం ఉక్తస్య స రోషేణ మహాత్మనా |

పేతతుః వృషణౌ భూమౌ సహస్రాక్షస్య తత్ క్షణాత్ |౧-౪౮-౨౯|

తథా శప్త్వా చ వై శక్రం భార్యాం అపి చ శప్తవాన్ |

ఇహ వర్ష సహస్రాణి బహూని నివషిస్యసి |౧-౪౮-౩౦|

వాయు భక్షా నిరాహారా తప్యంతీ భస్మ శాయినీ |

అదృశ్యా సర్వ భూతానాం ఆశ్రమే అస్మిన్ వషిస్యసి |౧-౪౮-౩౧|

యదా తు ఏతత్ వనం ఘోరం రామో దశరథ ఆత్మజః |

ఆగమిష్యతి దుర్ధర్షః తదా పూతా భవిష్యసి |౧-౪౮-౩౨|

తస్య ఆతిథ్యేన దుర్వృత్తే లోభ మోహ వివర్జితా |

మత్ సకాశే ముదా యుక్తా స్వం వపుః ధారయిష్యసి |౧-౪౮-౩౩|

ఏవం ఉక్త్వా మహాతేజా గౌతమో దుష్ట చారిణీం |

ఇమం ఆశ్రమం ఉత్సృజ్య సిద్ధ చారణ సేవితే |

హిమవత్ శిఖరే రమ్యే తపః తేపే మహాతపాః |౧-౪౮-౩౪|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే అష్టచత్వారింశః సర్గః |౧-౪౮|