బాలకాండము - సర్గము 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే సప్తచత్వారింశః సర్గః |౧-౪౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

సప్తధా తు కృతే గర్భే దితిః పరమ దుఃఖితా |

సహస్రాక్షం దురాధర్షం వాక్యం స అనునయా అబ్రవీత్ |౧-౪౭-౧|

మమ అపరాధాత్ గర్భో అయం సప్తధా శకలీ కృతః |

న అపరాధో హి దేవ ఈశ తవ అత్ర బలసూదన |౧-౪౭-౨|

ప్రియం త్వత్ కృతం ఇచ్ఛామి మమ గర్భ విపర్యయే |

మరుతాం సప్త సప్తానాం స్థానపాలా భవంతు తే |౧-౪౭-౩|

వాత స్కంధా ఇమే సప్త చరంతు దివి పుత్రక |

మారుతా ఇతి విఖ్యాతా దివ్యరూపా మమ ఆత్మజాః |౧-౪౭-౪|

బ్రహ్మ లోకం చరతు ఏక ఇంద్ర లోకం తథా అపరః |

దివ్య వాయుః ఇతి ఖ్యాతః తృతీయో అపి మహాయశాః |౧-౪౭-౫|

చత్వారః తు సురశ్రేష్ఠ దిశో వై తవ శాసనాత్ |

సంచరిష్యంతి భద్రం తే కలేన హి మమ ఆత్మజాః |౧-౪౭-౬|

త్వత్ కృతేన ఏవ నామ్నా వై మారుతా ఇతి విశ్రుతాః |

తస్యాః తత్ వచనం శ్రుత్వా సహస్రాక్షః పురందరః |౧-౪౭-౭|

ఉవాచ ప్రాంజలిః వాక్యం దితిం బలసూదనః |

సర్వం ఏతత్ యథా ఉక్తం తే భవిష్యతి న సంశయః |౧-౪౭-౮|

విచరిష్యంతి భద్రం తే దేవరూపాః తవ ఆత్మజాః |

ఏవం తౌ నిశ్చయం కృత్వా మాతా పుత్రౌ తపోవనే |౧-౪౭-౯|

జగ్మతుః త్రిదివం రామ కృతార్థౌ ఇతి నః శ్రుతం |

ఏష దేశః స కాకుత్స్థ మహేంద్రాత్ అద్యుషితః పురా |౧-౪౭-౧౦|

దితిం యత్ర తపః సిద్ధాం ఏవం పరిచచార సః |

ఇక్ష్వాకోస్తు నరవ్యాఘ్ర పుత్రః పరమ ధార్మికః |౧-౪౭-౧౧|

అలంబుషాయాం ఉత్పన్నో విశాల ఇతి విశ్రుతః |

తేన చ ఆసీత్ ఇహ స్థానే విశాలే ఇతి పురీ కృతా |౧-౪౭-౧౨|

విశాలస్య సుతో రామ హేమచంద్రో మహాబలః |

సుచంద్ర ఇతి విఖ్యాతో హేమచంద్రాత్ అనంతరః |౧-౪౭-౧౩|

సుచంద్ర తనయో రామ ధూమ్ర అశ్వ ఇతి విశ్రుతః |

ధూమ్రాశ్వ తనయః చ అపి సృంజయః సమపద్యత |౧-౪౭-౧౪|

సృంజయస్య సుతః శ్రీమాన్ సహదేవః ప్రతాపవాన్ |

కుశాశ్వః సహదేవస్య పుత్రః పరమ ధార్మికః |౧-౪౭-౧౫|

కుశాశ్వస్య మహాతేజాః సోమదత్తః ప్రతాపవాన్ |

సోమదత్తస్య పుత్రః తు కాకుత్స్థ ఇతి విశ్రుతః |౧-౪౭-౧౬|

తస్య పుత్రో మహాతేజాః సంప్రతి ఏష పురీం ఇమాం |

ఆవసత్ పరమ ప్రఖ్యః సుమతిః నామ దుర్జయః |౧-౪౭-౧౭|

ఇక్ష్వాకోస్తు ప్రసాదేన సర్వే వైశాలికా నృపాః |

దీర్ఘ ఆయుషో మహాత్మానో వీర్యవంతః సుధార్మికాః |౧-౪౭-౧౮|

ఇహ అద్య రజనీం ఏకాం సుఖం స్వప్స్యామహే వయం |

శ్వః ప్రభాతే నరశ్రేష్ఠ జనకం ద్రష్టుం అర్హసి |౧-౪౭-౧౯|

సుమతిః తు మహాతేజా విశ్వామిత్రం ఉపాగతం |

శ్రుత్వా నర వర శ్రేష్ఠః ప్రత్యాగచ్ఛన్ మహాయశాః |౧-౪౭-౨౦|

పూజాం చ పరమాం కృత్వా స ఉపాధ్యాయః సబాంధవః |

ప్రాంజలిః కుశలం పృష్ట్వా విశ్వామిత్రం అథ అబ్రవీత్ |౧-౪౭-౨౧|

ధన్యో అస్మి అనుగృహీతో అస్మి యస్య మే విషయం మునే |

సంప్రాప్తో దర్శనం చైవ న అస్తి ధన్యతరో మమ |౧-౪౭-౨౨|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే సప్తచత్వారింశః సర్గః |౧-౪౭|