బాలకాండము - సర్గము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే చతుశ్చత్వారింశః సర్గః |౧-౪౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

స గత్వా సాగరం రాజా గంగయా అనుగతస్ తదా |

ప్రవివేశ తలం భూమేః యత్ర తే భస్మసాత్ కృతాః |౧-౪౪-౧|

భస్మని అథ ఆప్లుతే రామ గంగాఈఅః సలిలేన వై |

సర్వ లోక ప్రభుః బ్రహ్మా రాజానం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౪౪-౨|

తారితా నరశార్దూల దివం యాతాః చ దేవవత్ |

షష్టిః పుత్ర సహస్రాణి సగరస్య మహాత్మనః |౧-౪౪-౩|

సాగరస్య జలం లోకే యావత్ స్థాస్యతి పార్థివ |

సగరస్య ఆత్మజాః సర్వే దివి స్థాస్యంతి దేవవత్ |౧-౪౪-౪|

ఇయం చ దుహితా జ్యేష్ఠా తవ గంగా భవిష్యతి |

త్వత్ కృతేన చ నామ్నా అథ లోకే స్థాస్యతి విశ్రుతా |౧-౪౪-౫|

గంగా త్రిపథగా నామ దివ్యా భాగీరథీ ఇతి చ |

త్రీన్ పథో భావయంతి ఇతి తస్మత్ త్రిపథగా స్మృతా |౧-౪౪-౬|

పితామహానాం సర్వేషాం త్వం అత్ర మనుజాధిప |

కురుష్వ సలిలం రాజన్ ప్రతిజ్ఞాం అపవర్జయ |౧-౪౪-౭|

పూర్వకేణ హి తే రాజన్ తేన అతియశసా తదా |

ధర్మిణాం ప్రవరేణ అథ న ఏష ప్రాప్తో మనోరథః |౧-౪౪-౮|

తథైవ అంశుమతా వత్స లోకే అప్రతిమ తేజసా |

గంగాం ప్రార్థయతా నేతుం ప్రతిజ్ఞా న అపవర్జితా |౧-౪౪-౯|

రాజర్షిణా గుణవతా మహర్షి సమ తేజసా |

మత్ తుల్య తపసా చైవ క్షత్ర ధర్మ స్థితేన చ |౧-౪౪-౧౦|

దిలీపేన మహాభాగ తవ పిత్రా అతితేజసా |

పునర్ న శకితా నేతుం గంగాం ప్రార్థయత అనఘ |౧-౪౪-౧౧|

సా త్వయా సమతిక్రాంతా ప్రతిజ్ఞా పురుషర్షభ |

ప్రాప్తో అసి పరమం లోకే యశః పరమ సంమతం |౧-౪౪-౧౨|

తత్ చ గంగా అవతరణం త్వయా కృతం అరిందమ |

అనేన చ భవాన్ ప్రాప్తో ధర్మస్య ఆయతనం మహత్ |౧-౪౪-౧౩|

ప్లావయస్వ త్వం ఆత్మానం నరోత్తమ సదా ఉచితే |

సలిలే పురుషశ్రేష్ఠ శుచిః పుణ్యఫలో భవ |౧-౪౪-౧౪|

పితామహానాం సర్వేషాం కురుష్వ సలిలక్రియాం |

స్వస్తి తే అస్తు గమిష్యామి స్వం లోకం గమ్యతాం నృప |౧-౪౪-౧౫|

ఇతి ఏవం ఉక్త్వా దేవేశః సర్వలోక పితామహః |

యథా ఆగతం తథా అగచ్ఛత్ దేవ లోకం మహాయశాః |౧-౪౪-౧౬|

భగీరథః తు రాజర్షిః కృత్వా సలిలం ఉత్తమం |

యథాక్రమం యథాన్యాయం సాగరాణాం మహాయశాః |౧-౪౪-౧౭|

కృతోదకః శుచీ రాజా స్వపురం ప్రవివేశ హ |

సమృద్ధార్థో నరశ్రేష్ఠ స్వరాజ్యం ప్రశశాస హ |౧-౪౪-౧౮|

ప్రముమోద చ లోకః తం నృపం ఆసాద్య రాఘవ |

నష్టశోకః సమృద్ధార్థో బభూవ విగతజ్వరః |౧-౪౪-౧౯|

ఏష తే రామ గంగాయా విస్తరో అభిహితో మయా |

స్వస్తి ప్రాప్నుహి భద్రం తే సంధ్యా కాలో అతివర్తతే |౧-౪౪-౨౦|

ధన్యం యశస్యం ఆయుష్యం పుత్ర్యం స్వర్గ్యం అథ అపి చ |

యః శ్రావయతి విప్రేషు క్షత్రియేషు ఇతేరేషు చ |౧-౪౪-౨౧|

ఇదం ఆఖ్యనం ఆయుశ్యం గంగా అవతరణం శుభం |౧-౪౪-౨౨|

యః శ్రుణోతి చ కాకుత్స్థ సర్వాన్ కామాన్ అవాప్నుయాత్ |

సర్వే పాపాః ప్రణశ్యంతి ఆయుః కీర్తిః చ వర్ధతే |౧-౪౪-౨౩|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే చతుశ్చత్వారింశః సర్గః |౧-౪౪|