బాలకాండము - సర్గము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే ఏకోనచత్వారింశః సర్గః |౧-౩౯|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

విశ్వామిత్ర వచః శ్రుత్వా కథాంతే రఘునందన |

ఉవాచ పరమ ప్రీతో మునిం దీప్తం ఇవ అనలం |౧-౩౯-౧|

శ్రోతుం ఇచ్ఛామి భద్రం తే విస్తరేణ కథాం ఇమాం |

పూర్వజో మే కథం బ్రహ్మన్ యజ్ఞం వై సముపాహరత్ |౧-౩౯-౨|

తస్య తత్ వచనం శ్రుత్వా కౌతూహల సమన్వితః |

విశ్వామిత్రః తు కాకుత్స్థం ఉవాచ ప్రహసన్నివ |౧-౩౯-౩|

శ్రూయతాం విస్తరో రామ సగరస్య మహాత్మనః |

శంకర శ్వశురో నామ హిమవాన్ ఇతి విశ్రుతః |౧-౩౯-౪|

వింధ్య పర్వతం ఆసాద్య నిరీక్షేతే పరస్పరం |

తయోర్ మధ్యే సంభవత్ యజ్ఞః స పురుషోత్తమ|౧-౩౯-౫|

స హి దేశో నరవ్యాఘ్ర ప్రశస్తో యజ్ఞ కర్మణి|

తస్య అశ్వ చర్యాం కాకుత్స్థ దృఢ ధన్వా మహారథః |౧-౩౯-౬|

అంశుమాన్ అకరోత్ తాత సగరస్య మతే స్థితః |

తస్య పర్వణి తం యజ్ఞం యజమానస్య వాసవః |౧-౩౯-౭|

రాక్షసీం తనుం ఆస్థాయ యజ్ఞియ అశ్వం అపాహరత్ |

హ్రియమాణే తు కాకుత్స్థ తస్మిన్ అశ్వే మహాత్మనః |౧-౩౯-౭|

ఉపాధ్యాయ గణాః సర్వే యజమానం అథ అబ్రువన్ |

అయం పర్వణి వేగేన యజ్ఞియ అశ్వో అపనీయతే |౧-౩౯-౮|

హర్తారం జహి కాకుత్స్థ హయః చ ఏవ ఉపనీయతాం |

యజ్ఞః చ్ఛిద్రం భవతి ఏతత్ సర్వేషాం అశివాయ నః |౧-౩౯-౯|

తత్ తథా క్రియతాం రాజన్ యజ్ఞో అచ్ఛిద్రః క్రుతో భవేత్ |

సో ఉపాధ్యాయ వచః శ్రుత్వా తస్మిన్ సదసి పార్థివః |౧-౩౯-౧౦|

షష్టిం పుత్ర సహస్రాణి వాక్యం ఏతత్ ఉవాచ హ |

గతిం పుత్రా న పశ్యామి రక్షసాం పురుషర్షభాః |౧-౩౯-౧౧|

మంత్ర పూతైః మహాభాగైః ఆస్థితో హి మహాక్రతుః |

తత్ గచ్ఛత విచిన్వధ్వం పుత్రకా భద్రం అస్తు వః |౧-౩౯-౧౨|

సముద్ర మాలినీం సర్వాం పృథివీం అనుగచ్ఛత |

ఏక ఏకం యోజనం పుత్రా విస్తారం అభిగచ్ఛత |౧-౩౯-౧౩|

యావత్ తురగ సందర్శః తావత్ ఖనత మేదినీం |

తం ఏవ హయ హర్తారం మార్గమాణా మమ ఆజ్ఞయా |౧-౩౯-౧౪|

దీక్షితః పౌత్ర సహితః స ఉపాధ్యాయ గణః తు అహం |

ఇహ స్థాస్యామి భద్రం వో యావత్ తురగ దర్శనం |౧-౩౯-౧౫|

తే సర్వే హృష్టమనసో రాజ పుత్రా మహాబలాః |

జగ్ముర్ మహీ తలం రామ పితుర్ వచన యంత్రితాః |౧-౩౯-౧౬|

గత్వ తు పృథివీం సర్వం అదృష్టా తం మహబలాః |

యోజనాయాం అవిస్తారం ఏకైకో ధరణీ తలం |

బిభిదుః పురుషవ్యాఘ్ర వజ్ర స్పర్శ సమైః భుజైః |౧-౩౯-౧౭|

శూలైః అశని కల్పైః చ హలైః చ అపి సుదారుణైః |

భిద్యమానా వసుమతీ ననాద రఘునందన |౧-౩౯-౧౮|

నాగానాం వధ్యమానానాం అసురాణాం చ రాఘవ |

రాక్షసానాం చ దుర్ధర్షః సత్త్వానాం నినదో అభవత్ |౧-౩౯-౧౯|

యోజనానాం సహస్రాణి షష్టిం తు రఘునందన |

బిభిదుర్ ధరణీం రామ రసా తలం అనుత్తమం |౧-౩౯-౨౦|

ఏవం పర్వత సంబాధం జంబూ ద్వీపం నృపాత్మజాః |

ఖనంతో నృపశార్దూల సర్వతః పరిచక్రముః |౧-౩౯-౨౧|

తతో దేవాః స గంధర్వాః స అసురాః సహ పన్నగాః |

సంభ్రాంత మనసః సర్వే పితామహం ఉపాగమన్ |౧-౩౯-౨౨|

తే ప్రసాద్య మహాత్మానం విషణ్ణ వదనాః తదా |

ఊచుః పరమ సంత్రస్తాః పితామహం ఇదం వచః |౧-౩౯-౨౩|

భగవన్ పృథివీ సర్వా ఖన్యతే సగర ఆత్మజైః |

బహవః చ మహాత్మానో వధ్యంతే జల చారిణః |౧-౩౯-౨౪|

అయం యజ్ఞ హరో అస్మాకం అనేన అశ్వో అపనీయతే |

ఇతి తే సర్వ భూతాని హింసంతి సగర ఆత్మజః |౧-౩౯-౨౫|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే ఏకోనచత్వారింశః సర్గః |౧-౩౯|