బాలకాండము - సర్గము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే అష్టాత్రింశః సర్గః |౧-౩౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తాం కథాం కౌశికో రామే నివేద్య మధుర అక్షరం |

పునః ఏవ అపరం వాక్యం కాకుత్స్థం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౩౮-౧|

అయోధ్యా అధిపతిః వీరః పూర్వం ఆసీత్ నరాధిపః |

సగరో నామ ధర్మాత్మా ప్రజాకామః స చ అప్రజః |౧-౩౮-౨|

వైదర్భ దుహితా రామ కేశినీ నామ నామతః |

జ్యేష్ఠా సగర పత్నీ సా ధర్మిష్ఠా సత్య వాదినీ |౧-౩౮-౩|

అరిష్ఠనేమి దుహితా సుపర్ణ భగినీ తు సా |

ద్వితీయా సగరస్య ఆసీత్ పత్నీ సుమతి సంజ్ఞితా |౧-౩౮-౪|

తాభ్యాం సహ మహారాజా పత్నీభ్యాం తప్తవాన్ తపః |

హిమవంతం సమాసాద్య భృగు ప్రస్రవణే గిరౌ |౧-౩౮-౫|

అథ వర్ష శతే పూర్ణే తపసా ఆరాధితో మునిః |

సగరాయ వరం ప్రాదాద్ భృగుః సత్యవతాం వరః |౧-౩౮-౬|

అపత్య లాభః సుమహాన్ భవిష్యతి తవ అనఘ |

కీర్తిం చ అప్రతిమాం లోకే ప్రాప్స్యసే పురుషర్షభ |౧-౩౮-౭|

ఏకా జనయితా తాత పుత్రం వంశకరం తవ |

షష్టిం పుత్ర సహస్రాణి అపరా జనయిష్యతి |౧-౩౮-౮|

భాషమాణం మహాత్మానం రాజ పుత్ర్యౌ ప్రసాద్య తం |

ఊచతుః పరమ ప్రీతే కృతాంజలి పుటే తదా |౧-౩౮-౯|

ఏకః కస్యాః సుతో బ్రహ్మన్ కా బహూన్ జనయిష్యతి |

శ్రోతుం ఇచ్ఛావహే బ్రహ్మన్ సత్యం అస్తు వచః తవ |౧-౩౮-౧౦|

తయోః తత్ వచనం శ్రుత్వా భృగుః పరమధార్మికః |

ఉవాచ పరమాం వాణీం స్వచ్ఛందో అత్ర విధీయతాం |౧-౩౮-౧౧|

ఏకో వంశ కరో వా అస్తు బహవో వా మహాబలాః |

కీర్తిమంతో మహోత్సాహాః కా వా కం వరం ఇచ్ఛతి |౧-౩౮-౧౨|

మునేః తు వచనం శ్రుత్వా కేశినీ రఘునందన |

పుత్రం వంశ కరం రామ జగ్రాహ నృప సంనిధౌ |౧-౩౮-౧౩|

షష్టిం పుత్ర సహస్రాణి సుపర్ణ భగినీ తదా |

మహోత్సాహాన్ కీర్తిమతో జగ్రాహ సుమతిః సుతాన్ |౧-౩౮-౧౪|

ప్రదక్షిణం ఋషిం కృత్వా శిరసా అభిప్రణమ్య చ |

జగామ స్వ పురం రాజా సభార్యా రఘు నందన |౧-౩౮-౧౫|

అథ కాలే గతే తస్మిన్ జ్యేష్ఠా పుత్రం వ్యజాయత |

అసమంజ ఇతి ఖ్యాతం కేశినీ సగరాత్మజం |౧-౩౮-౧౬|

సుమతిః తు నరవ్యాఘ్ర గర్భ తుంబం వ్యజాయత |

షష్టిః పుత్ర సహస్రాణి తుంబ భేదాత్ వినిఃసృతాః |౧-౩౮-౧౭|

ఘృత పూర్ణేషు కుంభేషు ధాత్ర్యః తాన్ సమవర్ధయన్ |

కాలేన మహతా సర్వే యౌవనం ప్రతిపేదిరే |౧-౩౮-౧౮|

అథ దీర్ఘేణ కాలేన రూప యౌవనశాలినః |

షష్టిః పుత్ర సహస్రాణి సగరస్య అభవన్ తదా |౧-౩౮-౧౯|

స చ జ్యేష్ఠో నరశ్రేష్ఠ సగరస్య ఆత్మ సంభవః |

బాలాన్ గృహీత్వా తు జలే సరయ్వా రఘునందన |౧-౩౮-౨౦|

ప్రక్షిప్య ప్రహసన్ నిత్యం మజ్జతస్ తాన్ నిరీక్ష్య వై |

ఏవం పాప సమాచారః సజ్జన ప్రతిబాధకః |౧-౩౮-౨౧|

పౌరాణాం అహితే యుక్తః పిత్రా నిర్వాసితః పురాత్ |

తస్య పుత్రో అంశుమాన్ నామ అసమంజస్య వీర్యవాన్ |౧-౩౮-౨౨|

సమ్మతః సర్వ లోకస్య సర్వస్య అపి ప్రియం వదః |

తతః కాలేన మహతా మతిః సమభిజాయత |౧-౩౮-౨౩|

సగరస్య నరశ్రేష్ఠ యజేయం ఇతి నిశ్చితా |

స కృత్వా నిశ్చయం రాజా స ఉపాధ్యాయ గణః తదా |

యజ్ఞ కర్మణి వేదజ్ఞో యష్టుం సముపచక్రమే |౧-౩౮-౨౪|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే అష్టాత్రింశః సర్గః |౧-౩౮|