బాలకాండము - సర్గము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే సప్తత్రింశః సర్గః |౧-౩౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తప్యమానే తదా దేవే స ఇంద్రాః స అగ్ని పురోగమాః |

సేనాపతిం అభీప్సంతః పితామహం ఉపాగమన్ |౧-౩౭-౧|

తతో అబ్రువన్ సురాః సర్వే భగవంతం పితామహం |

ప్రణిపత్య సురాః రామ స ఇంద్రాః స అగ్ని పురోగమాః |౧-౩౭-౨|

యేన సేనాపతిః దేవ దత్తో భగవతా పురా |

స తపః పరం ఆస్థాయ తప్యతే స్మ సహ ఉమయా |౧-౩౭-౩|

యత్ అత్ర అనంతరం కార్యం లోకానాం హిత కామ్యయా |

సంవిధత్స్వ విధానజ్ఞ త్వం హి నః పరమా గతిః |౧-౩౭-౪|

దేవతానాం వచః శ్రుత్వా సర్వ లోక పితామహః |

సాంత్వయన్ మధురైః వాక్యైః త్రిదశాన్ ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౩౭-౫|

శైల పుత్ర్యా యత్ ఉక్తం తత్ న ప్రజాః స్వాసు పత్నిషు |

తస్యా వచనం అక్లిష్టం సత్యం ఏవ న సంశయః |౧-౩౭-౬|

ఇయం ఆకాశ గంగా యస్యాం పుత్రం హుతాశనః |

జనయిష్యతి దేవానాం సేనాపతిం అరిందమం |౧-౩౭-౭|

జ్యేష్ఠా శైలేంద్ర దుహితా మానయిష్యతి తం సుతం |

ఉమాయాః తత్ బహుమతం భవిష్యతి న సంశయః |౧-౩౭-౮|

తత్ శ్రుత్వా వచనం తస్య కృతార్థా రఘునందన |

ప్రణిపత్య సురాః సర్వే పితామహం అపూజయన్ |౧-౩౭-౯|

తే గత్వా పరమం రామ కైలాసం ధాతు మణ్డితం |

అగ్నిం నియోజయామాసుః పుత్రార్థం సర్వ దేవతాః |౧-౩౭-౧౦|

దేవ కార్యం ఇదం దేవ సమాధత్స్వ హుతాశన |

శైల పుత్ర్యాం మహాతేజో గంగాయాం తేజ ఉత్సృజ |౧-౩౭-౧౧|

దేవతానాం ప్రతిజ్ఞాయ గంగాం అభ్యేత్య పావకః |

గర్భం ధారయ వై దేవి దేవతానాం ఇదం ప్రియం |౧-౩౭-౧౨|

ఇతి ఏతత్ వచనం శ్రుత్వా దివ్యం రూపం అధారయత్ |

స తస్యా మహిమాం దృష్ట్వా సమంతాత్ అవకీర్యత |౧-౩౭-౧౩|

సమంతతః తదా దేవీం అభ్యషించత పావకః |

సర్వ స్రోతాంసి పూర్ణాని గంగాయా రఘునందన |౧-౩౭-౧౪|

తం ఉవాచ తతో గంగా సర్వ దేవ పురోగమం |

అశక్తా ధారణే దేవ తేజః తవ సముద్ధతం |౧-౩౭-౧౫|

దహ్యమానా అగ్నినా తేన సంప్రవ్యథిత చేతనా |

అథ అబ్రవీత్ ఇదం గంగాం సర్వ దేవ హుతాశనః |౧-౩౭-౧౬|

ఇహ హైమవతే పార్శ్వే గర్భో అయం సంనివేశ్యతాం |

శ్రుత్వా తు అగ్ని వచో గంగా తం గర్భం అతిభాస్వరం |౧-౩౭-౧౭|

ఉత్ససర్జ మహాతేజాః స్రోతోభ్యో హి తదా అనఘ |

యత్ అస్యా నిర్గతం తస్మాత్ తప్త జాంబూనద ప్రభం |౧-౩౭-౧౮|

కాంచనం ధరణీం ప్రాప్తం హిరణ్యం అతుల ప్రభం |

తామ్రం కార్ష్ణాయసం చైవ తైక్ష్ణ్యాత్ ఏవ అభిజాయత |౧-౩౭-౧౯|

మలం తస్య అభవత్ తత్ర త్రపు సీసకం ఏవ చ |

తత్ ఏతత్ ధరణీం ప్రాప్య నానా ధాతుః అవర్ధత |౧-౩౭-౨౦|

నిక్షిప్త మాత్రే గర్భే తు తేజోభిః అభిరంజితం |

సర్వం పర్వత సంనద్ధం సౌవర్ణం అభవత్ వనం |౧-౩౭-౨౧|

జాతరూపం ఇతి ఖ్యాతం తదా ప్రభృతి రాఘవ |

సువర్ణం పురుషవ్యాఘ్ర హుతాశన సమ ప్రభం |

తృణ వృక్ష లతా గుల్మం సర్వం భవతి కాంచనం |౧-౩౭-౨౨|

తం కుమారం తతో జాతం స ఇంద్రాః సహ మరుద్ గణాః |

క్షీర సంభావన అర్థాయ కృత్తికాః సమయోజయన్ |౧-౩౭-౨౩|

తాః క్షీరం జాత మాత్రస్య కృత్వా సమయం ఉత్తమం |

దదుః పుత్రో అయం అస్మాకం సర్వాసాం ఇతి నిశ్చితాః |౧-౩౭-౨౪|

తతః తు దేవతాః సర్వాః కార్తికేయ ఇతి బ్రువన్ |

పుత్రః త్రైలోక్య విఖ్యాతో భవిష్యతి న సంశయః |౧-౩౭-౨౫|

తేషాం తత్ వచనం శ్రుత్వా స్కన్నం గర్భ పరిస్రవే |

స్నాపయన్ పరయా లక్ష్మ్యా దీప్యమానం యథా అనలం |౧-౩౭-౨౬|

స్కంద ఇతి అబ్రువన్ దేవాః స్కన్నం గర్భ పరిస్రవాత్ |

కార్తికేయం మహాబాహుం కాకుత్స్థ జ్వలన ఉపమం |౧-౩౭-౨౭|

ప్రాదుర్భూతం తతః క్షీరం కృత్తికానాం అనుత్తమం |

షణ్ణాం షడ్ ఆననో భూత్వా జగ్రాహ స్తనజం పయః |౧-౩౭-౨౮|

గృహీత్వా క్షీరం ఏక అహ్నా సుకుమార వపుః తదా |

అజయత్ స్వేన వీర్యేణ దైత్య సైన్య గణాన్ విభుః |౧-౩౭-౨౯|

సుర సేనా గణ పతిం అభ్యషించత్ మహాద్యుతిం |

తతః తం అమరాః సర్వే సమేత్య అగ్ని పురోగమాః |౧-౩౭-౩౦|

ఏష తే రామ గంగాయా విస్తరో అభిహితో మయా |

కుమార సంభవః చైవ ధన్యః పుణ్యః తథైవ చ |౧-౩౭-౩౧|

భక్తః చ యః కార్తికేయే కాకుత్స్థ భువి మానవః |

ఆయుష్మాన్ పుత్ర పౌత్రః చ స్కంద సాలోక్యతాం వ్రజతే |౧-౩౭-౩౨|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే సప్తత్రింశః సర్గః |౧-౩౭|