బాలకాండము - సర్గము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే షట్త్రింశః సర్గః |౧-౩౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఉక్త వాక్యే మునౌ తస్మిన్ ఉభౌ రాఘవ లక్ష్మణౌ |

ప్రతినంద్య కథాం వీరౌ ఊచతుః ముని పుంగవం |౧-౩౬-౧|

ధర్మ యుక్తం ఇదం బ్రహ్మన్ కథితం పరమం త్వయా |

దుహితుః శైల రాజస్య జ్యేష్ఠాయ వక్తుం అర్హసి |

విస్తరం విస్తరజ్ఞో అసి దివ్య మానుష సంభవం |౧-౩౬-౨|

త్రీన్ పథో హేతునా కేన పావయేత్ లోక పావనీ |

కథం గఙ్గా త్రిపథగా విశ్రుతా సరిత్ ఉత్తమా |౧-౩౬-౩|

త్రిషు లోకేషు ధర్మజ్ఞ కర్మభిః కైః సమన్వితా |

తథా బ్రువతి కాకుత్స్థే విశ్వామిత్రః తపోధనః |౧-౩౬-౪|

నిఖిలేన కథాం సర్వాం ఋషి మధ్యే న్యవేదయత్ |

పురా రామ కృత ఉద్వాహః శితి కణ్ఠో మహా తపాః |౧-౩౬-౫|

దృష్ట్వా చ భగవాన్ దేవీం మైథునాయ ఉపచక్రమే |

తస్య సంక్రీడమానస్య మహాదేవస్య ధీమతః |

శితికణ్ఠస్య దేవస్య దివ్యం వర్ష శతం గతం |౧-౩౬-౬|

న చ అపి తనయో రామ తస్యాం ఆసీత్ పరంతప |

సర్వే దేవాః సముద్యుక్తాః పితామహ పురోగమాః |౧-౩౬-౭|

యత్ ఇహ ఉత్పద్యతే భూతం కః తత్ ప్రతిసహిష్యతి |

అభిగమ్య సురాః సర్వే ప్రణిపత్య ఇదం అబ్రువన్ |౧-౩౬-౮|

దేవ దేవ మహాదేవ లోకస్య అస్య హితే రత |

సురాణాం ప్రణిపాతేన ప్రసాదం కర్తుం అర్హసి |౧-౩౬-౯|

న లోకా ధారయిష్యంతి తవ తేజః సురోత్తమ |

బ్రాహ్మేణ తపసా యుక్తో దేవ్యా సహ తపః చర |౧-౩౬-౧౦|

త్రైలోక్య హిత కామ అర్థం తేజః తేజసి ధారయ |

రక్ష సర్వాన్ ఇమాన్ లోకాన్ న అలోకం కర్తుం అర్హసి |౧-౩౬-౧౧|

దేవతానాం వచః శ్రుత్వా సర్వ లోక మహేశ్వరః |

బాఢం ఇతి అబ్రవీత్ సర్వాన్ పునః చ ఇదం ఉవాచ హ |౧-౩౬-౧౨|

ధారయిష్యామి అహం తేజః తేజసి ఏవ సహ ఉమయా |

త్రిదశాః పృథివీ చైవ నిర్వాణం అధిగచ్ఛతు |౧-౩౬-౧౩|

యద్ ఇదం క్షుభితం స్థానాత్ మమ తేజో హి అనుత్తమం |

ధారయిష్యతి కః తత్ మే బ్రువంతు సుర సత్తమాః |౧-౩౬-౧౪|

ఏవం ఉక్తాః తతో దేవాః ప్రత్యూచుర్ వృషభ ధ్వజం |

యత్ తేజః క్షుభితం హి అద్య తద్ ధరా ధారయిష్యతి |౧-౩౬-౧౫|

ఏవం ఉక్తః సుర పతిః ప్రముమోచ మహాబలః |

తేజసా పృథివీ యేన వ్యాప్తా స గిరి కాననా |౧-౩౬-౧౬|

తతో దేవాః పునర్ ఇదం ఊచుః చ అపి హుతాశనం |

ఆవిశ త్వం మహాతేజో రౌద్రం వాయు సమన్వితః |౧-౩౬-౧౭|

తద్ అగ్నినా పునర్ వ్యాప్తం సంజాతం శ్వేత పర్వతం |

దివ్యం శరవణం చైవ పావక ఆదిత్య సంనిభం |౧-౩౬-౧౮|

యత్ర జాతో మహాతేజాః కార్తికేయో అగ్ని సంభవః |

అథ ఉమాం చ శివం చైవ దేవాః స ఋషి గణాః తదా |౧-౩౬-౧౯|

పూజయామాసుః అత్యర్థం సుప్రీత మనసః తతః |

అథ శైల సుతా రామ త్రిదశాన్ ఇదం అబ్రవీత్ |

సమన్యుః అశపత్ సర్వాన్ క్రోధ సంరక్త లోచనా |

యస్మాత్ నివారితా చ అహం సంగతా పుత్ర కామ్యయా |౧-౩౬-౨౦|

అపత్యం స్వేషు దారేషు న ఉత్పదయితుం అర్హథ |

అద్య ప్రభృతి యుష్మాకం అప్రజాః సంతు పత్నయః |౧-౩౬-౨౧|

ఏవం ఉక్త్వా సురాన్ సర్వాన్ శశాప పృథివీం అపి |

అవనే న ఏక రూపా త్వం బహు భార్యా భవిష్యసి |౧-౩౬-౨౨|

న చ పుత్ర కృతాం ప్రీతిం మత్ క్రోధ కలుషీకృతా |

ప్రాప్స్యసి త్వం సుదుర్మేధే మమ పుత్రం అనిచ్ఛతీ |౧-౩౬-౨౩|

తాన్ సర్వాన్ పీడితాన్ దృష్ట్వా సురాన్ సురపతిః తదా |

గమనాయ ఉపచక్రామ దిశం వరుణ పాలితాం |౧-౩౬-౨౪|

స గత్వా తప ఆతిష్ఠత్ పార్శ్వే తస్య ఉత్తరే గిరేః |

హిమవత్ ప్రభవే శృంగే సహ దేవ్యా మహేశ్వరః |౧-౩౬-౨౫|

ఏష తే విస్తరో రామ శైల పుత్ర్యా నివేదితః |

గంగాయాః ప్రభవం చైవ శృణు మే సహ లక్ష్మణ |౧-౩౬-౨౬|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే షట్త్రింశః సర్గః |౧-౩౬|